MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4. Viac informácií na stránke v sekcii „Výzvy MAS“
MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

VÝZVA Č. 02 MAS_095/OH/2019

MAS Bebrava vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov pre podopatrenie 7.4Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania miestnych základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo vrátane voľného času a kultúry a súvisiacej infraštruktúry (mimo Bratislavský kraj)

Pre viac informácií o Výzve MAS_095/OH/2019 v sekcií Výzvy-PRV alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.