Občianske združenie Miestna akčná skupina (MAS) Bebrava je verejno – súkromným partnerstvom, ktoré združuje fyzické a právnické osoby. V súčasnosti ho tvorí 47 členov, z toho 19 obcí, mesto Bánovce nad Bebravou a dalších 27 podnikateľov a občianskych združení. Svoju činnosť vyvíja na geograficky súvislom území tvorenom mikroregiónmi Bánovecko, Považský Inovec a Suchodolie. Od svojho vzniku v roku 2014 je cieľom MAS získanie štatútu a finančných zdrojov na rozvoj regiónu v rámci LEADER a CLLD v období 2014 – 2020. K tomuto cieľu ju posúvajú aj zrealizované aktivity. V poslednom období MAS Bebrava podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Projekt na prípavu stratégie MAS Bebrava bol predložený na Poľnoshospodársku platobnú agentúru 28. júla 2015. MAS podpísala dohody o vzájomnej spolupráci v oblasti kultúrnych, športových a spoločenských podujatí či iných projektov s MAS Vršatec, Pramene a Kyjovské Slovácko. Cieľom dohôd je prehlbovanie vzájomných vzťahov, spolupráce a tiež zvýšenie možnosti na získanie štatútu MAS. V prípade získania nenávratného finančného príspevku MAS Bebrava s pomocou Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry (TRRA – vyhrala verejné obstarávanie na spracovávateľa stratégie) vypracuje a predloží Stratégiu miestneho rozvoja MAS Bebrava, ktorá je predpokladom získania štatútu MAS. Tým sa otvorí cesta na získavanie finančných prostriedkov na rozvoj regiónu vo sfére verejného i súkromného záujmu. Mgr. Ondrej Kubala, Ing. Lukáš Studený koordinátori MAS Bebrava
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

MAS Bebrava usiluje o štatút

Občianske združenie Miestna akčná skupina (MAS) Bebrava je verejno – súkromným partnerstvom, ktoré združuje fyzické a právnické osoby. V súčasnosti ho tvorí 47 členov, z toho 19 obcí, mesto Bánovce nad Bebravou a dalších 27 podnikateľov a občianskych združení. Svoju činnosť vyvíja na geograficky súvislom území tvorenom mikroregiónmi Bánovecko, Považský Inovec a Suchodolie. Od svojho vzniku v roku 2014 je cieľom MAS získanie štatútu a finančných zdrojov na rozvoj regiónu v rámci LEADER a CLLD v období 2014 – 2020. K tomuto cieľu ju posúvajú aj zrealizované aktivity.
V poslednom období MAS Bebrava podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020. Projekt na prípavu stratégie MAS Bebrava bol predložený na Poľnoshospodársku platobnú agentúru 28. júla 2015. MAS podpísala dohody o vzájomnej spolupráci v oblasti kultúrnych, športových a spoločenských podujatí či iných projektov s MAS Vršatec, Pramene a Kyjovské Slovácko. Cieľom dohôd je prehlbovanie vzájomných vzťahov, spolupráce a tiež zvýšenie možnosti na získanie štatútu MAS. V prípade získania nenávratného finančného príspevku MAS Bebrava s pomocou Trenčianskej regionálnej a rozvojovej agentúry (TRRA – vyhrala verejné obstarávanie na spracovávateľa stratégie) vypracuje a predloží Stratégiu miestneho rozvoja MAS Bebrava, ktorá je predpokladom získania štatútu MAS. Tým sa otvorí cesta na získavanie finančných prostriedkov na rozvoj regiónu vo sfére verejného i súkromného záujmu. Mgr. Ondrej Kubala, Ing. Lukáš Studený koordinátori MAS Bebrava