Oznamujeme, že na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS/095/7.2./1 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 20.12.2019 na 17.01.2020. pre podopatrenie 309072001 – 7.2. Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúrmalých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie. Viac informácií v sekcii Výzvy MAS, priamo v kancelárii MAS Bebrava na Nám.Ľ.Štúra 6., alebo tel. na 0949 753 165.
MAS Bebrava
Harmonogramy výziev a výzvy vyhlasované MAS

Výzva MAS_095/7.2/1 Aktualizácia č.2

MAS Bebrava oznamuje, že na základe aktualizácie č.2 Výzvy MAS/095/7.2./1 došlo v bode 1.2. Dĺžka trvania a typ výzvy k zmene dátumu uzavretia výzvy z 20.12.2019 na 17.01.2020                  pre podopatrenie 7.2 – Podpora na investície do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania všetkých druhov infraštruktúr malých rozmerov vrátane investícií do energie z obnoviteľných zdrojov a úspor energie (mimo Bratislavský kraj) podľa harmonogramu výziev z Programu rozvoja vidieka na rok 2021.

Výzva na predkladanie Žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku v rámci implementácie stratégie miestneho rozvoja vedeného komunitou z Programu rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Pre viac informácií o Výzve MAS_095/7.2/1 v sekcií Výzvy-PRV alebo priamo v kancelárií MAS Bebrava na Námestí Ľ. Štúra 6/6 alebo telefonicky na čísle +421 949 185 989.