Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)

1.1. Poskytovateľ

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP”)

1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj„ŽoNFP”)

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14.09.2021

Žiadateľ

menej rozvinutý región

  1. organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy3 a iné právnické osoby uvedené v Stratégii financovania EŠIF v časti 2.1 a), stredné odborné školy/ odborné učilištia)
  2. subjekty verejnej správy (samosprávny kraj a ostatné subjekty verejnej správy, stredné odborné školy/ odborné učilištia)
  3. mimovládne organizácie (nezisková organizácia, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, stredné odborné školy/ odborné učilištia)
  4. súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci (právnické a fyzické osoby4, stredné odborné školy/ odborné učilištia)

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 15.11.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 17.01.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na zvýšenie počtu žiakov stredných odborných škôl na praktickom vyučovaní.

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej aj „EFRR”)

1.1. Poskytovateľ

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP”)

1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj„ŽoNFP”)

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 14.09.2021

Žiadateľ

menej rozvinutý región

1 organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy3 a iné právnické osoby uvedené v Stratégii financovania EŠIF v časti 2.1 a), stredné odborné školy/ odborné učilištia)

2 subjekty verejnej správy (samosprávny kraj a ostatné subjekty verejnej správy, stredné odborné školy/ odborné učilištia)

3 mimovládne organizácie (nezisková organizácia, nezisková organizácia ako poskytovateľ všeobecne prospešných služieb v oblasti vzdelávania, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, stredné odborné školy/ odborné učilištia)

4 súkromný sektor mimo schém štátnej pomoci (právnické a fyzické osoby4, stredné odborné školy/ odborné učilištia)

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1 – 15.11.2021

Uzavretie hodnotiaceho kola 2 – 17.01.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale