Verejné obstarávanie
Súhrnná správa o zákazkách s nízkymi hodnotami

Podľa § 117 ods. 2 zákona 343/2015 o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, je obstarávateľ povinných zverejniť súhrnnú správu o zákazkách s nízkou hodnotou, ktorých hodnota je vyššia ako 5 000 eur za obdobie kalendárneho štvrťroka.

MAS Bebrava plánuje obstarávať zákazky s hodnotou do 3 000€ bez DPH. Uvedené zákazky a požiadavky rieši v súlade s ustanovením § 6 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov.

Profil verejného obstarávateľa
Verejný obstarávateľ: MAS Bebrava
Sídlo: Nám. Ľ. Štúra 1/1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

IČO: 42373891
DIČ: 2120039713
Štatutárny zástupca: Marián Chovanec
e-mail: koordinator@masbebrava.sk
telefón kancelária: 0902 073260