Nadačný fond Telekom vyhlasuje výzvu Zrelí na dobu digitálnu 2022.

Cieľom grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.

OBLASTI PODPORY

Predkladané žiadosti môžu byť zamerané na jednu z nasledovných oblastí:

a) Podpora a ochrana zdravia
b) Podpora a rozvoj športu
c) Podpora vzdelávania
d) Podpora dobrovoľníckej činnosti
e) Poskytovanie sociálnej pomoci

Zámerom je podporiť také zručnosti a aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, prinesú aktívny život seniorov a ich aktívne zapájanie do diania okolo seba a ktoré budú prepájať viaceré generácie.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT?

a) právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
b) samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

TERMÍNY

 • 17. 10. 2022 Vyhlásenie výzvy
 • 18.12.2022 do 23:55 h Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
 • December 2022 – Január 2023 Hodnotenie projektov, oznámenie a zverejnenie výsledkov
 • 1.2.2023 – 30.9.2023 Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • Do 15.10.2023 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie

1. Podmienky použitia podpory:
a) podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
b) žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
c) právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

2. Oprávnené výdavky:
a) priamo súvisiace s realizáciou účelu podporovaného projektu (ako napr. mzdové výdavky, materiálové výdavky, stravné, cestovné výdavky a pod.),
b) výdavky, ktoré vznikli v období uvedených v článku V. tejto výzvy
c) sa nesmú navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek iným subjektom,
d) musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu činností projektu).

3. Neoprávnené výdavky:
a) výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu uvedenom v článku IV. tejto výzvy,
b) výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
c) bankové poplatky, pokuty a penále,
d) nákup alkoholu a tabakových výrobkov.

4. Povolené čerpanie grantu a použitie finančnej podpory:
a) použitie finančnej podpory je možné od 1.2.2023
b) ukončenie čerpania: do 30.9.2023

AKÉ SÚ PODMIENKY GRANTOVEJ VÝZVY?

 • Nadácia Pontis vykoná formálnu kontrolu žiadostí, pričom z hodnotenia môže vylúčiť žiadosti, ktoré:

a) nemajú vyplnené všetky polia vo formulári,
b) podané v rozpore s výzvou,
c) podané po lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo Výzve,
d) neobsahujú povinné prílohy,
e) obsahujú neoprávnené výdavky uvedené v článku VI. ods. 3 Výzvy,

 • Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie.
 • Hodnotiaca komisia bude projekty posudzovať podľa týchto kritérií
  • Potenciál projektu a jeho prínos k celkovému zlepšeniu situácie v danej oblasti 20 bodov
  • Spôsob realizácie projektu a vhodnosť navrhovaných aktivít 30 bodov
  • Prínos projektu pre cieľovú skupinu 20 bodov
  • Efektívnosť, hospodárnosť rozpočtu a účelnosť navrhovaných výdavkov 20 bodov
  • Udržateľnosť projektu a jeho výstupov 10 bodov
   Max. počet bodov získaných hodnotením: 100

KEDY SA DOZVIETE VÝSLEDKY?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené v priebehu januára 2023. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

Viac informácií nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Nadačný fond Telekom vyhlasuje výzvu Zrelí na dobu digitálnu 2022.

Cieľom grantového programu je podporiť také organizácie a ich aktivity, ktoré zlepšia vzťah starších ľudí (65+) k digitálnym technológiám, podporia rozvoj ich digitálnych zručností, kritické myslenie s dôrazom na prepájanie generácií a aktívne zapájanie seniorov.

OBLASTI PODPORY

Predkladané žiadosti môžu byť zamerané na jednu z nasledovných oblastí:

a) Podpora a ochrana zdravia
b) Podpora a rozvoj športu
c) Podpora vzdelávania
d) Podpora dobrovoľníckej činnosti
e) Poskytovanie sociálnej pomoci

Zámerom je podporiť také zručnosti a aktivity, ktoré pomôžu ľuďom v staršom veku využívať digitálne technológie bezpečne, plnohodnotne, prinesú aktívny život seniorov a ich aktívne zapájanie do diania okolo seba a ktoré budú prepájať viaceré generácie.

KTO MÔŽE ŽIADAŤ O GRANT?

a) právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
b) samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

Oprávnenými žiadateľmi nie sú politické strany a hnutia, sociálni partneri, komerčné a obchodné združenia, neformálne a ad-hoc skupiny a fyzické osoby.

TERMÍNY

 • 17. 10. 2022 Vyhlásenie výzvy
 • 18.12.2022 do 23:55 h Uzávierka prijímania žiadostí o poskytnutie finančnej podpory
 • December 2022 – Január 2023 Hodnotenie projektov, oznámenie a zverejnenie výsledkov
 • 1.2.2023 – 30.9.2023 Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • Do 15.10.2023 Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie

1. Podmienky použitia podpory:
a) podpora poskytnutá na základe tejto výzvy je určená výhradne na úhradu oprávnených výdavkov podporovanej činnosti na účely dosiahnutia cieľov projektu, ktoré budú uvedené aj v zmluve o poskytnutí podpory,
b) žiadatelia nemajú v prípade podania žiadosti právny nárok na poskytnutie podpory,
c) právny nárok na poskytnutie podpory vzniká až uzatvorením zmluvy s Nadáciou Pontis a po splnení všetkých požadovaných podmienok.

2. Oprávnené výdavky:
a) priamo súvisiace s realizáciou účelu podporovaného projektu (ako napr. mzdové výdavky, materiálové výdavky, stravné, cestovné výdavky a pod.),
b) výdavky, ktoré vznikli v období uvedených v článku V. tejto výzvy
c) sa nesmú navzájom prekrývať s výdavkami, ktoré sa refundujú z iných zdrojov, napr. prostredníctvom dotácie, grantu, resp. inej formy podpory poskytnutej akýmkoľvek iným subjektom,
d) musia byť vynaložené hospodárne (t. j. minimalizácia výdavkov pri rešpektovaní cieľov projektu), efektívne (t. j. maximalizácia pomeru medzi vstupom a výstupom projektu) a účelne (t. j. nevyhnutnosť pre realizáciu činností projektu).

3. Neoprávnené výdavky:
a) výdavky vzniknuté pred a po termíne realizácie projektu uvedenom v článku IV. tejto výzvy,
b) výdavky bez priameho vzťahu k realizácii projektu,
c) bankové poplatky, pokuty a penále,
d) nákup alkoholu a tabakových výrobkov.

4. Povolené čerpanie grantu a použitie finančnej podpory:
a) použitie finančnej podpory je možné od 1.2.2023
b) ukončenie čerpania: do 30.9.2023

AKÉ SÚ PODMIENKY GRANTOVEJ VÝZVY?

 • Nadácia Pontis vykoná formálnu kontrolu žiadostí, pričom z hodnotenia môže vylúčiť žiadosti, ktoré:

a) nemajú vyplnené všetky polia vo formulári,
b) podané v rozpore s výzvou,
c) podané po lehote na predkladanie žiadostí stanovenej vo Výzve,
d) neobsahujú povinné prílohy,
e) obsahujú neoprávnené výdavky uvedené v článku VI. ods. 3 Výzvy,

 • Po posúdení projektov Nadácia Pontis predloží formálne správne žiadosti o poskytnutie finančnej podpory príslušným hodnotiteľom na hodnotenie.
 • Hodnotiaca komisia bude projekty posudzovať podľa týchto kritérií
  • Potenciál projektu a jeho prínos k celkovému zlepšeniu situácie v danej oblasti 20 bodov
  • Spôsob realizácie projektu a vhodnosť navrhovaných aktivít 30 bodov
  • Prínos projektu pre cieľovú skupinu 20 bodov
  • Efektívnosť, hospodárnosť rozpočtu a účelnosť navrhovaných výdavkov 20 bodov
  • Udržateľnosť projektu a jeho výstupov 10 bodov
   Max. počet bodov získaných hodnotením: 100

KEDY SA DOZVIETE VÝSLEDKY?

Výsledky hodnotenia budú zverejnené v priebehu januára 2023. Následne budú úspešní žiadatelia kontaktovaní z Nadácie Pontis ohľadom podpísania zmluvy o poskytnutí grantu.

Viac informácií nájdete TU.