17. ročník grantového programu Zelené oázy 2023.

Ako môžete získať podporu pre váš projekt a ako ho prihlásiť do programu.

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Chceli by ste vysadiť aleju či park alebo založiť záhradu či sad? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kam radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti.

Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 17. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

Cieľ programu

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Cieľové územia

Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch, alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí
(verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy a vodné toky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a pod.).

Grantový program podporuje

 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond),
 • vytvorenie, alebo obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad: stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych, pričom hodnotený je aj environmentálne prijateľný spôsob zhotovenia,
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné, školské, komunitné a pod.), podpora zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody pre potreby produkčných alebo okrasných záhrad,
 • zadržiavanie zrážkovej vody a jej využívanie pri starostlivosti o vysadenú zeleň,
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších/ bežkárskych, konských, (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckej turistiky a pod.),
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • prezentáciu lokálnych, regionálnych produktov,
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov na chov malých hospodárskych zvierat a včiel v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených, alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Výška grantu

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 eur.

Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb.

Program nepodporuje

 • výsadbu ihličnanov, strihaných živých plotov, výsadbu sezónnej zelene, (jednoročných a dvojročných rastlín), kultivarov neschopných rozmnožovania,
 • použitie akýchkoľvek chemických prostriedkov na ničenie škodcov a buriny, umelých hnojív, farbenej mulčovacej kôry,
 • neodbúrateľné geo textílie a iné plastové prvky zabraňujúce rastu zelene
 • mzdové náklady,
 • výkup pozemkov,
 • náhradné výsadby podľa § 48 zákona 543 o ochrane prírody a krajiny z roku 2002

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • základné a stredné školy a školské organizácie,
 • centrá voľného času a komunitné centrá,
 • mestá a obce – samosprávy len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov.

Opis projektu musí obsahovať

 • Praktické odôvodnenie vami navrhovaného riešenia.
 • Opis cieľového stavu a funkcie územia po realizácii projektu.
 • Zoznam všetkých plánovaných aktivít, ktoré chcete v rámci projektu zrealizovať.
 • Pokiaľ realizátor plánuje výsadbu drevín v jarnom období, je potrebné v aktivitách uviesť konkrétne opatrenia súvisiace so starostlivosťou, predovšetkým so zalievaním sadeníc až do konca vegetačného obdobia.
 • K jednotlivým aktivitám uveďte, kto bude za ne zodpovedný a ako budú realizované (napr. dobrovoľníckou prácou, na zákazku, bezplatné/platené, …).
 • Zoznam spolupracujúcich/partnerských organizácií a odhadovaný počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (mimovládne organizácie, obyvatelia, žiaci, učitelia, rodičia, seniori, športovci atď.).
 • Ako bude vami upravený priestor slúžiť verejnosti.
 • Približnú veľkosť vybranej plochy (m2) a prehľadný náčrt alebo fotografiu plochy v pôvodom stave.
 • Druhové zloženie a počet plánovaných rastlín na výsadbu (výsadbový plán) aj s odôvodnením tohto výberu.
 • V prípade záhradnej a parkovej architektúry, druhy a počet prvkov (ak je možné, nákres, foto, vizualizácia …).
 • Spôsob, akým bude zabezpečená následná starostlivosť aj po skončení realizácie (údržba priestoru, jeho využívanie a pod.).
 • Spôsob prezentácie projektu a aktivít (ako chcete so zámerom oboznámiť verejnosť v lokalite), fotodokumentácia.

Hodnotenie žiadostí

Po uzávierke grantového kola odborná komisia, posúdi všetky žiadosti o grant a vyberie z nich maximálne 25 projektov , ktoré sa najviac zhodujú s témou ročníka alebo s pod témami grantového programu a ktoré sú v súlade s Kritériami hodnotenia. Pri hodnotení dbáme aj na geografickú proporčnosť podporených projektov v rámci územia Slovenska. Grantová podpora bude udelená žiadateľom projektov s najvyšším hodnotením. Z celkového počtu vybratých projektových žiadostí najviac pätnásť projektov bude podporených priamo. Následne bude môcť verejnosť vyjadriť svoju podporu vybraným projektom formou hlasovania.

Najlepší projekt

Po ukončení realizácie všetkých projektov na jeseň 2023 bude vyhodnotený najlepší projekt. Ten získa okrem ocenenia aj finančnú odmenu 1 000 eur. Použitie týchto prostriedkov je viazané výhradne na udržateľnosť či ďalší rozvoj víťazného projektu.

Dôležité termíny

 • 24. novembra 2022 – vyhlásenie najlepšieho projektu 16.ročníka / otvorenie 17. ročníka grantového programu Zelené oázy 2023 s témou S nápadom, spolu a zodpovedne.
 • 16. január 2023 o 12:00 – uzávierka prijímania žiadostí o grant
 • 31. január 2023 – hodnotenie projektov
 • 6. február – 17. február 2023 – hlasovanie verejnosti
 • 24. február 2023 – zverejnenie výsledkov a podporených projektov
 • marec až október 2023 – realizácia projektov Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) najneskôr do 31. októbra 2023.
 • november 2023 – vyhodnotenie ročníka 2023

Viac informácií nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

17. ročník grantového programu Zelené oázy 2023.

Ako môžete získať podporu pre váš projekt a ako ho prihlásiť do programu.

Máte nápad, ktorý zlepší životné prostredie vo vašej obci alebo meste a dokážete ho uskutočniť dobrovoľníckou prácou, v ktorej spojíte sily s vašimi priateľmi, susedmi a známymi?

Chcete upraviť park, ihrisko, turistický chodník alebo iné verejné priestranstvo vo svojom okolí? Chceli by ste vysadiť aleju či park alebo založiť záhradu či sad? Máte chuť postarať sa o prírodne alebo kultúrne zaujímavú lokalitu, vyčistiť potok či jazierko, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo pešiu trasu, zveľadiť školskú záhradu, vytvoriť učebňu v prírode? Možno je aj vo vašom okolí miesto, kam radi chodíte a vychutnávate si výhľad na okolitú krajinu a chceli by ste ho skrášliť, aby prilákal viac miestnych obyvateľov či turistov, alebo ho dať do poriadku a sprístupniť verejnosti.

Ak áno, prihláste sa so svojím nápadom do 17. ročníka grantového programu spoločnosti SLOVNAFT, a.s., a Nadácie Ekopolis s názvom Zelené oázy. Spoločnosť SLOVNAFT, a.s., venuje do tohto ročníka programu sumu 60 000 eur, ktorá bude rozdelená medzi najlepšie projekty.

Cieľ programu

Grantový program Zelené oázy podporuje aktívnych občanov v neziskových organizáciách, miestnych samosprávach, školských zariadeniach a centrách voľného času pri vytváraní, obnove alebo oživení ekologicky hodnotných lokalít a trás. Dôležitým cieľom programu je podpora spolupráce a partnerstiev na lokálnej úrovni medzi vyššie spomenutými subjektami. Program podporuje trvalú starostlivosť o environmentálne hodnotné lokality, ktoré slúžia širokej verejnosti, podporujú ochranu prírody a trvalú udržateľnosť.

Cieľové územia

Presne vymedzené zelené územia a trasy v intravilánoch, alebo v bezprostrednom okolí miest a obcí
(verejné parky, oddychové zóny a ihriská, školské záhrady a parky, stojaté vodné plochy a vodné toky, mokrade a biokoridory, trasy pre nemotorovú dopravu, náučné chodníky, prírodne a kultúrne zaujímavé lokality, nevyužívané, prípadne zanedbané plochy s potenciálom na ich využitie a pod.).

Grantový program podporuje

 • výsadbu novej zelene a revitalizáciu pôvodnej zelene (hlavne drevín, ale aj trvalých trávnatých porastov, kvetov, ovocných a zeleninových kultúr, obnovu starých sadov, podporu pestovania krajových odrôd s cieľom zachovávať, alebo rozširovať genofond),
 • vytvorenie, alebo obnovu prvkov drobnej záhradnej a parkovej architektúry na verejných priestranstvách a vyhliadkových miestach, napríklad: stojany na bicykle, lavičky, stoly, prístrešky, mostíky, informačné panely a umelecké prvky, zariadenia slúžiace na oddych, pričom hodnotený je aj environmentálne prijateľný spôsob zhotovenia,
 • vytváranie a zveľaďovanie produkčných záhrad, políčok a sadov na verejných plochách (obecné, školské, komunitné a pod.), podpora zadržiavania a opätovného využívania dažďovej vody pre potreby produkčných alebo okrasných záhrad,
 • zadržiavanie zrážkovej vody a jej využívanie pri starostlivosti o vysadenú zeleň,
 • zveľaďovanie lokalít, trás a chodníkov – vodných, cykloturistických, peších/ bežkárskych, konských, (vytvorenie a úprava náučných chodníkov a cyklochodníkov, budovanie zázemia pre rozvoj vodáckej turistiky a pod.),
 • čistenie verejných priestranstiev, vodných tokov a plôch, vrátane revitalizácie brehových porastov,
 • sprístupnenie a propagáciu prírodne, kultúrne a historicky zaujímavých lokalít,
 • prezentáciu lokálnych, regionálnych produktov,
 • zriadenie vhodných ukážkových priestorov na chov malých hospodárskych zvierat a včiel v kombinácii s vyššie uvedenými zelenými plochami,
 • sprístupnenie, úpravu a dotvorenie príťažlivých, hodnotných a zaujímavých lokalít v chránených, alebo inak krajinársky hodnotných územiach.

Výška grantu

Maximálna výška grantu pre jeden projekt je 5 000 eur.

Pri zostavovaní rozpočtu, ktorý musí byť súčasťou projektu, vychádzajte z vašich reálnych potrieb.

Program nepodporuje

 • výsadbu ihličnanov, strihaných živých plotov, výsadbu sezónnej zelene, (jednoročných a dvojročných rastlín), kultivarov neschopných rozmnožovania,
 • použitie akýchkoľvek chemických prostriedkov na ničenie škodcov a buriny, umelých hnojív, farbenej mulčovacej kôry,
 • neodbúrateľné geo textílie a iné plastové prvky zabraňujúce rastu zelene
 • mzdové náklady,
 • výkup pozemkov,
 • náhradné výsadby podľa § 48 zákona 543 o ochrane prírody a krajiny z roku 2002

Kto môže žiadať o grant

 • registrované mimovládne neziskové organizácie,
 • základné a stredné školy a školské organizácie,
 • centrá voľného času a komunitné centrá,
 • mestá a obce – samosprávy len v partnerstve s niektorým z vyššie uvedených oprávnených žiadateľov.

Opis projektu musí obsahovať

 • Praktické odôvodnenie vami navrhovaného riešenia.
 • Opis cieľového stavu a funkcie územia po realizácii projektu.
 • Zoznam všetkých plánovaných aktivít, ktoré chcete v rámci projektu zrealizovať.
 • Pokiaľ realizátor plánuje výsadbu drevín v jarnom období, je potrebné v aktivitách uviesť konkrétne opatrenia súvisiace so starostlivosťou, predovšetkým so zalievaním sadeníc až do konca vegetačného obdobia.
 • K jednotlivým aktivitám uveďte, kto bude za ne zodpovedný a ako budú realizované (napr. dobrovoľníckou prácou, na zákazku, bezplatné/platené, …).
 • Zoznam spolupracujúcich/partnerských organizácií a odhadovaný počet ľudí, ktorí sa zúčastnia na aktivitách projektu (mimovládne organizácie, obyvatelia, žiaci, učitelia, rodičia, seniori, športovci atď.).
 • Ako bude vami upravený priestor slúžiť verejnosti.
 • Približnú veľkosť vybranej plochy (m2) a prehľadný náčrt alebo fotografiu plochy v pôvodom stave.
 • Druhové zloženie a počet plánovaných rastlín na výsadbu (výsadbový plán) aj s odôvodnením tohto výberu.
 • V prípade záhradnej a parkovej architektúry, druhy a počet prvkov (ak je možné, nákres, foto, vizualizácia …).
 • Spôsob, akým bude zabezpečená následná starostlivosť aj po skončení realizácie (údržba priestoru, jeho využívanie a pod.).
 • Spôsob prezentácie projektu a aktivít (ako chcete so zámerom oboznámiť verejnosť v lokalite), fotodokumentácia.

Hodnotenie žiadostí

Po uzávierke grantového kola odborná komisia, posúdi všetky žiadosti o grant a vyberie z nich maximálne 25 projektov , ktoré sa najviac zhodujú s témou ročníka alebo s pod témami grantového programu a ktoré sú v súlade s Kritériami hodnotenia. Pri hodnotení dbáme aj na geografickú proporčnosť podporených projektov v rámci územia Slovenska. Grantová podpora bude udelená žiadateľom projektov s najvyšším hodnotením. Z celkového počtu vybratých projektových žiadostí najviac pätnásť projektov bude podporených priamo. Následne bude môcť verejnosť vyjadriť svoju podporu vybraným projektom formou hlasovania.

Najlepší projekt

Po ukončení realizácie všetkých projektov na jeseň 2023 bude vyhodnotený najlepší projekt. Ten získa okrem ocenenia aj finančnú odmenu 1 000 eur. Použitie týchto prostriedkov je viazané výhradne na udržateľnosť či ďalší rozvoj víťazného projektu.

Dôležité termíny

 • 24. novembra 2022 – vyhlásenie najlepšieho projektu 16.ročníka / otvorenie 17. ročníka grantového programu Zelené oázy 2023 s témou S nápadom, spolu a zodpovedne.
 • 16. január 2023 o 12:00 – uzávierka prijímania žiadostí o grant
 • 31. január 2023 – hodnotenie projektov
 • 6. február – 17. február 2023 – hlasovanie verejnosti
 • 24. február 2023 – zverejnenie výsledkov a podporených projektov
 • marec až október 2023 – realizácia projektov Projekt musí byť ukončený (zrealizovaný a vyúčtovaný) najneskôr do 31. októbra 2023.
 • november 2023 – vyhodnotenie ročníka 2023

Viac informácií nájdete TU.