Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

Zameranie Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Prioritná os 4

Špecifický cieľ 4.1.1

1. FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Schéma štátnej pomoci Neuplatňuje sa

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)

Poskytovateľ

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“).

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Typ výzvy: Otvorená

Dátum vyhlásenia 07. 02. 2023

Stanovené hodnotiace kolá

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 28. 02. 2023

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 31. 03. 2023

Termín uzavretia hodnotiaceho kola n –  posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

  • organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy,11 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
  • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
  • ostatné subjekty verejnej správy – subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak je osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov

Viac informácií nájdete tu.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na výstavbu zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny pre verejný sektor.

Zameranie Výstavba zariadení na využitie slnečnej energie na výrobu elektriny

Kód výzvy OPKZP-PO4-SC411-2023-80

Prioritná os 4

Špecifický cieľ 4.1.1

1. FORMÁLNE NÁLEŽITOSTI

Operačný program Operačný program Kvalita životného prostredia

Prioritná os 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

Investičná priorita 4.1 Podpora výroby a distribúcie energie z obnoviteľných zdrojov

Špecifický cieľ 4.1.1 Zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie (ďalej len „OZE“) na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR

Schéma štátnej pomoci Neuplatňuje sa

Fond Európsky fond regionálneho rozvoja (ďalej len „EFRR“)

Poskytovateľ

Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „SO“) konajúca v zastúpení Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaceho orgánu pre Operačný program Kvalita životného prostredia (ďalej len „RO“).

Dĺžka trvania výzvy na predkladanie ŽoNFP

Typ výzvy: Otvorená

Dátum vyhlásenia 07. 02. 2023

Stanovené hodnotiace kolá

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 28. 02. 2023

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 31. 03. 2023

Termín uzavretia hodnotiaceho kola n –  posledný pracovný deň každého nasledujúceho mesiaca

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi:

  • organizácie štátnej správy – ústredné orgány štátnej správy, ostatné ústredné orgány štátnej správy,11 štátne rozpočtové organizácie a štátne príspevkové organizácie;
  • subjekty územnej samosprávy – obce a vyššie územné celky a nimi zriadené rozpočtové organizácie a príspevkové organizácie;
  • ostatné subjekty verejnej správy – subjekty vedené v Registri organizácií spravovanom Štatistickým úradom SR s identifikovanou právnou formou: „verejnoprávna inštitúcia“ v zmysle § 3 ods. 2 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ak je osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa odlišná od štatutárneho orgánu, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov

Viac informácií nájdete tu.