Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na prijekty rozvojovej spolupráce SR. SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2022, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s Maastrichtskou deklaráciou globálneho vzdelávania, EU Gender Action Plan III, s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a Kampalskými princípmi pre efektívne zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce vyhlasuje: výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR na rok 2022, v rámci Programu podnikateľských partnerstiev

Dátum uzatvorenia výzvy: 28.03.2022

Cieľ výzvy

Podpora začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov, malých a stredných podnikov a startupov, a rozšírenie existujúcich6 aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov. Mobilizovať súkromné zdroje, vrátane investícií do sociálneho dopadu na posilnenie slovenských rozvojových aktivít a napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov.

Vyhlasovateľ

Názov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“)

Adresa Pražská 7, 811 04 Bratislava
Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Dátum zverejnenia výzvy 14.02.2022
Dátum uzatvorenia výzvy 28.03.2022

Predĺženie lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

SAMRS môže predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v posledný deň pôvodnej lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie ak zistí, že súčet výšok požadovaných dotácií z predložených žiadostí je nižší než celková suma finančných prostriedkov vyčlenená na príslušnú výzvu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 500 000 eur.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR. 

SAMRS v súlade so Zameraním bilaterálnej rozvojovej spolupráce SR na rok 2022, so Strednodobou stratégiou rozvojovej spolupráce SR na obdobie 2019-2023, s Maastrichtskou deklaráciou globálneho vzdelávania, EU Gender Action Plan III, s Agendou 2030 pre udržateľný rozvoj a Kampalskými princípmi pre efektívne zapájanie súkromného sektora do rozvojovej spolupráce vyhlasuje: výzvu na predkladanie žiadostí o dotácie na projekty rozvojovej spolupráce SR na rok 2022, v rámci Programu podnikateľských partnerstiev

Dátum uzatvorenia výzvy: 28.03.2022

Cieľ výzvy

Podpora začínajúcich podnikateľských aktivít slovenských subjektov, malých a stredných podnikov a startupov, a rozšírenie existujúcich6 aktivít súkromného sektora v partnerských krajinách rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Podpora synergie medzi cieľmi rozvojovej spolupráce SR a podnikateľskými cieľmi v rozvojových krajinách. Vytváranie nových podnikateľských partnerstiev a budovanie udržateľných kapacít miestnych partnerov. Mobilizovať súkromné zdroje, vrátane investícií do sociálneho dopadu na posilnenie slovenských rozvojových aktivít a napomôcť slovenským podnikateľským subjektom etablovať sa v rozvojových krajinách a uľahčiť miestnym podnikom prístup do globálnych hodnotových reťazcov.

Vyhlasovateľ

Názov Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu (ďalej len „SAMRS“)

Adresa Pražská 7, 811 04 Bratislava
Lehota na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie

Dátum zverejnenia výzvy 14.02.2022
Dátum uzatvorenia výzvy 28.03.2022

SAMRS môže predĺžiť lehotu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie v posledný deň pôvodnej lehoty na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie ak zistí, že súčet výšok požadovaných dotácií z predložených žiadostí je nižší než celková suma finančných prostriedkov vyčlenená na príslušnú výzvu.

Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu je 500 000 eur.