Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu pre opatrenie 6-Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 3. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 30. 9. 2022

Bezplatnú asistenciu pri podávaní ŽoNFP poskytuje Agentúra pre rozvoj vidieka, a to vo forme:

  • asistencie pri spracovaní ŽoNFP v prípade poskytnutia všetkých relevantných dokumentov zo strany žiadateľa, vrátane povinných príloh,
  • formálnej kontroly príloh ŽoNFP,
  • asistencie pri podaní ŽoNFP online cez slovensko.sk

Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022

Konanie o ŽoNFP: začína doručením ŽoNFP. Konanie o ŽoNFP končí dňom vydania Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, resp. zastavení konania.

Celková lehota do vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP zahŕňa administratívnu kontrolu, hodnotenie a výber ŽoNFP a vydanie rozhodnutia. Lehoty konania o ŽoNFP sa odvíjajú od počtu podaných ŽoNFP.

Vystavenie potvrdenia o registrácii ŽoNFP: V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP : do 70 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Táto lehota sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Výber ŽoNFP: V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 40 pracovných dní od vystavenia potvrdenia o registrácii ŽoNFP za všetky prijaté ŽoNFP. Táto lehota na zabezpečenie výberu sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP: V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 30 pracovných dní od uskutočnenia výberu. Táto lehota sa zvýši o 20 pracovných dní o každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa)

2.1.1 Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku[1] ako jeho najvyšší predstaviteľ.

V prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba, musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie, resp. ak podnik nezaložil, ovláda ho a vedie t.j. má rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je min. 2/3.

Dátumom začatia pôsobenia je dátum, keď žiadateľ dokončí úkony súvisiace so začatím pôsobenia v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ. Ide o úkony spojené so založením poľnohospodárskeho podniku, resp. s ustanovením žiadateľa ako najvyššieho predstaviteľa podniku, t.j. za dátum začatia pôsobenia v podniku sa považuje dátum založenia podniku (ktorého sa týka ŽoNFP) mladým farmárom, resp. dátum ustanovenia mladého farmára za najvyššieho predstaviteľa v existujúcom poľnohospodárskom podniku, ktorého sa týka ŽoNFP. Potvrdenie o oprávnení podnikať, resp. status najvyššieho predstaviteľa poľnohospodárskeho podniku žiadateľ preukazuje pri podaní ŽoNFP.

Mladý poľnohospodár je predstaviteľom poľnohospodárskeho podniku s výrobným potenciálom, meraným štandardným výstupom, od 10 000 € (vrátane) do 50 000 € (vrátane).

Štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku predstavuje súčet štandardných výstupov každej komodity, ktorú daný podnik obhospodaruje. Preukazuje sa na IČO žiadateľa evidovaného v IACS a CEHZ. Do výpočtu štandardného výstupu sa nezaratúvajú rýchlorastúce dreviny číselného kódu plodiny v SAPS 2021 s označením 930 až 945 vrátane.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Pôdohospodárska platobná agentúra vyhlásila výzvu pre opatrenie 6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti, podopatrenie 6.1 – Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 31. 3. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 30. 9. 2022

Bezplatnú asistenciu pri podávaní ŽoNFP poskytuje Agentúra pre rozvoj vidieka, a to vo forme:

  • asistencie pri spracovaní ŽoNFP v prípade poskytnutia všetkých relevantných dokumentov zo strany žiadateľa, vrátane povinných príloh,
  • formálnej kontroly príloh ŽoNFP,
  • asistencie pri podaní ŽoNFP online cez slovensko.sk

Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 1. 7. 2022 do 30. 9. 2022

Konanie o ŽoNFP: začína doručením ŽoNFP. Konanie o ŽoNFP končí dňom vydania Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, resp. zastavení konania.

Celková lehota do vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP zahŕňa administratívnu kontrolu, hodnotenie a výber ŽoNFP a vydanie rozhodnutia. Lehoty konania o ŽoNFP sa odvíjajú od počtu podaných ŽoNFP.

Vystavenie potvrdenia o registrácii ŽoNFP: V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP : do 70 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Táto lehota sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Výber ŽoNFP: V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 40 pracovných dní od vystavenia potvrdenia o registrácii ŽoNFP za všetky prijaté ŽoNFP. Táto lehota na zabezpečenie výberu sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP: V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 30 pracovných dní od uskutočnenia výberu. Táto lehota sa zvýši o 20 pracovných dní o každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Oprávnenosť žiadateľa (prijímateľa)

2.1.1 Mladý poľnohospodár – fyzická alebo právnická osoba (mikropodnik alebo malý podnik v zmysle odporúčania Komisie 2003/361/ES), ktorá v čase podania ŽoNFP nemá viac ako 40 rokov (t.j. nedosiahla 41 rokov), má zodpovedajúce profesijné zručnosti a schopnosti a prvýkrát zakladá poľnohospodársky podnik ako jeho najvyšší predstaviteľ, resp. začína pôsobiť v poľnohospodárskom podniku[1] ako jeho najvyšší predstaviteľ.

V prípade žiadateľa, ktorým je právnická osoba, musí definíciu mladého poľnohospodára spĺňať ten, kto podnik zakladá, ovláda a zároveň vedie, resp. ak podnik nezaložil, ovláda ho a vedie t.j. má rozhodovacie právomoci týkajúce sa riadenia, zisku a finančného rizika a jeho majetkový podiel na danom podniku je min. 2/3.

Dátumom začatia pôsobenia je dátum, keď žiadateľ dokončí úkony súvisiace so začatím pôsobenia v poľnohospodárskom podniku ako jeho najvyšší predstaviteľ. Ide o úkony spojené so založením poľnohospodárskeho podniku, resp. s ustanovením žiadateľa ako najvyššieho predstaviteľa podniku, t.j. za dátum začatia pôsobenia v podniku sa považuje dátum založenia podniku (ktorého sa týka ŽoNFP) mladým farmárom, resp. dátum ustanovenia mladého farmára za najvyššieho predstaviteľa v existujúcom poľnohospodárskom podniku, ktorého sa týka ŽoNFP. Potvrdenie o oprávnení podnikať, resp. status najvyššieho predstaviteľa poľnohospodárskeho podniku žiadateľ preukazuje pri podaní ŽoNFP.

Mladý poľnohospodár je predstaviteľom poľnohospodárskeho podniku s výrobným potenciálom, meraným štandardným výstupom, od 10 000 € (vrátane) do 50 000 € (vrátane).

Štandardný výstup poľnohospodárskeho podniku predstavuje súčet štandardných výstupov každej komodity, ktorú daný podnik obhospodaruje. Preukazuje sa na IČO žiadateľa evidovaného v IACS a CEHZ. Do výpočtu štandardného výstupu sa nezaratúvajú rýchlorastúce dreviny číselného kódu plodiny v SAPS 2021 s označením 930 až 945 vrátane.