Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk.

Formálne náležitosti:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os: 7 – REACT-EU.

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.3. – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ (ďalej aj „EFRR REACT-EÚ”)

1.1. Poskytovateľ

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP“)

1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP”)

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 29. 12. 2021

Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 285 145 EUR (zdroj EÚ).

Zdroje EÚ tvoria nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“).

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF2 oprávnený po zverejnení výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Žiadateľ

 1. organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.)
 2. obec/mesto/mestská časť
 3. samosprávny kraj
 4. ostatné subjekty verejnej správy
  (verejné vysoké školy)
 5. mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)
 6. subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom, súkromná vysoká škola)

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1.. 01.03.2022

Uzavretie hodnotiaceho kola 2.. 02.05.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program vyhlasuje výzvu na predkladanie žiadostí o NFP na podporu zelenej infraštruktúry a regeneráciu vnútroblokov sídlisk.

Formálne náležitosti:

Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „IROP”)

Prioritná os: 7 – REACT-EU.

Investičná priorita: 7.1 – Podpora nápravy dôsledkov krízy v kontexte pandémie COVID-19 a príprava zelenej, digitálnej a odolnej obnovy hospodárstva

Špecifický cieľ: 7.3. – Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach

Schéma štátnej pomoci/Schéma pomoci de minimis: neuplatňuje sa

Fond: Európsky fond regionálneho rozvoja REACT-EÚ (ďalej aj „EFRR REACT-EÚ”)

1.1. Poskytovateľ

Názov: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR ako riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program (ďalej aj „RO pre IROP“)

1.2. Dĺžka trvania výzvy na predkladanie žiadosti o nenávratný finančný príspevok (ďalej aj „ŽoNFP”)

Typ výzvy: otvorená

Dátum vyhlásenia: 29. 12. 2021

Dátum uzavretia: RO pre IROP uzavrie výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „výzva“) v prípade vyčerpania finančných prostriedkov alokovaných na výzvu alebo na základe rozhodnutia RO pre IROP1. RO pre IROP zverejní informáciu o uzavretí výzvy na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

1.3. Indikatívna výška finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu (zdroje EÚ)

Indikatívna výška finančných prostriedkov alokovaných na výzvu predstavuje 13 285 145 EUR (zdroj EÚ).

Zdroje EÚ tvoria nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“).

Poskytovateľ je v súlade s § 17 ods. 7 zákona o príspevku z EŠIF2 oprávnený po zverejnení výzvy zmeniť indikatívnu výšku finančných prostriedkov vyčlenených na výzvu. Prípadná zmena indikatívnej výšky finančných prostriedkov alokovaných na výzvu, vrátane zdôvodnenia tejto zmeny bude zverejnená na webovom sídle RO pre IROP www.mpsr.sk.

Žiadateľ

 1. organizácie štátnej správy (ústredné orgány štátnej správy, štátne rozpočtové organizácie, štátne príspevkové organizácie a Národná diaľničná spoločnosť, a. s.)
 2. obec/mesto/mestská časť
 3. samosprávny kraj
 4. ostatné subjekty verejnej správy
  (verejné vysoké školy)
 5. mimovládne organizácie (nezisková organizácia, cirkev a náboženská spoločnosť, združenie, nadácia)
 6. subjekty zo súkromného sektora mimo schém štátnej pomoci (spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov, vlastníci bytov a nebytových priestorov v zastúpení správcom, súkromná vysoká škola)

Stanovené hodnotiace kolá:

Uzavretie hodnotiaceho kola 1.. 01.03.2022

Uzavretie hodnotiaceho kola 2.. 02.05.2022

Ďalšie hodnotiace kolá budú uzatvárané spravidla v dvojmesačnom intervale do vyčerpania alokácie