Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je prijímateľom pre národný projekt „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Kód žiadosti o NFP: NFP312040BGD8

Alokácia: Výška NFP schválená pre realizáciu národného projektu je 5 855 342,89 EUR.

Cieľová skupina národného projektu: 

 • osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len „osoby so ZP“),
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu,
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Oprávneným územím realizácie projektov je menej aj viac rozvinutý región.

Oprávnení užívatelia pre zapojenie sa do národného projektu:

 • Subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu,
 • Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb.

V rámci Podaktivity 3 sa podporí minimálne 72 odborných zamestnancov (až do vyčerpania alokácie) poskytovateľov sociálnych služieb  pracujúcich s vybranou cieľovou skupinou osôb so ZP s dôrazom na osoby s mentálnym postihnutím a osoby s poruchami autistického spektra. V rámci podaktivity 4 sa podporí minimálne 24 poradcov pracovnej integrácie z registrovaných agentúr podporovaného zamestnávania (Ďalej len „APZ“) a registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb.

Realizácia: 01. októbra 2021 –  31. decembra 2023

Hlavným cieľom je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, špecificky ľudí so ZP s dôrazom na osoby s mentálnym postihnutím (ďalej len MP) a osoby s poruchou autistického spektra (ďalej len PAS), a zlepšenie ich životnej situácie a to prostredníctvom nastavenia systémovej podpory a zvyšovaním kvality odborných činností najmä v oblasti sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v rámci celého Slovenska.

Hlavná aktivita:       Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so ZP

Podaktivity:

1) Prípravná fáza projektu

2) Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a návrh systémovej podpory v oblasti sociálneho začleňovania

3) Podpora poskytovateľov sociálnych služieb

4) Podpora poradcov pracovnej integrácie

Oblasť Intervencie: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu časť a zlepšenie zamestnateľnosti.

Zámer NP: implementovať na celoštátnej úrovni vybrané projektové aktivity, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády, jej reformné zámery a ďalšie strategické dokumenty, vrátane odporúčaní Európskej komisie pre SR, zamerané na sociálnu inklúziu najohrozenejších skupín obyvateľstva, a to najmä zvyšovaním dostupnosti odborných činností sociálnej starostlivosti a podporovaným zamestnávaním.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je prijímateľom pre národný projekt „Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so zdravotným postihnutím“ financovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Prioritná os č. 4 Sociálne začlenenie

Investičná priorita 4.1 Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu účasť a zlepšenie zamestnateľnosti

Špecifický cieľ 4.1.2 Prevencia a eliminácia všetkých foriem diskriminácie

Kód žiadosti o NFP: NFP312040BGD8

Alokácia: Výška NFP schválená pre realizáciu národného projektu je 5 855 342,89 EUR.

Cieľová skupina národného projektu: 

 • osoby so zdravotným postihnutím (ďalej len „osoby so ZP“),
 • subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu,
 • verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb,
 • zamestnanci vykonávajúci politiky a opatrenia v oblasti prevencie diskriminácie a /alebo sociálneho začlenenia vo verejnom aj v neverejnom sektore.

Oprávneným územím realizácie projektov je menej aj viac rozvinutý región.

Oprávnení užívatelia pre zapojenie sa do národného projektu:

 • Subjekty vykonávajúce činnosti vo verejnom záujme a/alebo sociálne služby všeobecného záujmu,
 • Verejní a neverejní poskytovatelia sociálnych služieb.

V rámci Podaktivity 3 sa podporí minimálne 72 odborných zamestnancov (až do vyčerpania alokácie) poskytovateľov sociálnych služieb  pracujúcich s vybranou cieľovou skupinou osôb so ZP s dôrazom na osoby s mentálnym postihnutím a osoby s poruchami autistického spektra. V rámci podaktivity 4 sa podporí minimálne 24 poradcov pracovnej integrácie z registrovaných agentúr podporovaného zamestnávania (Ďalej len „APZ“) a registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb.

Realizácia: 01. októbra 2021 –  31. decembra 2023

Hlavným cieľom je podpora začlenenia ľudí vylúčených alebo ohrozených sociálnym vylúčením, špecificky ľudí so ZP s dôrazom na osoby s mentálnym postihnutím (ďalej len MP) a osoby s poruchou autistického spektra (ďalej len PAS), a zlepšenie ich životnej situácie a to prostredníctvom nastavenia systémovej podpory a zvyšovaním kvality odborných činností najmä v oblasti sociálnych služieb a služieb zamestnanosti v rámci celého Slovenska.

Hlavná aktivita:       Podpora sociálneho začleňovania pre vybrané skupiny osôb so ZP

Podaktivity:

1) Prípravná fáza projektu

2) Zvyšovanie kvality ľudských zdrojov a návrh systémovej podpory v oblasti sociálneho začleňovania

3) Podpora poskytovateľov sociálnych služieb

4) Podpora poradcov pracovnej integrácie

Oblasť Intervencie: Aktívne začlenenie, a to aj s cieľom podporovať rovnaké príležitosti a aktívnu časť a zlepšenie zamestnateľnosti.

Zámer NP: implementovať na celoštátnej úrovni vybrané projektové aktivity, ktoré podporujú programové vyhlásenie vlády, jej reformné zámery a ďalšie strategické dokumenty, vrátane odporúčaní Európskej komisie pre SR, zamerané na sociálnu inklúziu najohrozenejších skupín obyvateľstva, a to najmä zvyšovaním dostupnosti odborných činností sociálnej starostlivosti a podporovaným zamestnávaním.