PPA zverejnila výzvu č. 65/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o NFPz Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Oblasti:

 1. Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV)
 2. ŠRV – malí poľnohospodári
 3. Živočíšna výroba (skr. ŽV)
 4. ŽV – malí poľnohospodári
 5. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
 6. High tech pre ŠRV a ŽV

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 11. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 6. 4. 2023

Podávanie a prijímanie ŽoNFP:

od 2. 1. 2023 do 6. 4. 2023

Konanie o ŽoNFP:

Lehoty začínajú od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP. Konanie o ŽoNFP končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, resp. o zastavení konania.

Celková lehota do vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP zahŕňa administratívnu kontrolu, hodnotenie a výber ŽoNFP a vydanie rozhodnutia.Lehoty konania o ŽoNFP sa odvíjajú od počtu podaných ŽoNFP.

Vystavenie potvrdenia o registrácii ŽoNFP:

V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 30 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Táto lehota sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Výber ŽoNFP:

V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 40 pracovných dní od vystavenia potvrdenia o registrácii ŽoNFP za všetky prijaté ŽoNFP. Táto lehota na zabezpečenie výberu sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP:

V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 30 pracovných dní od uskutočnenia výberu. Táto lehota sa zvýši o 20 pracovných dní o každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Všeobecné podmienky oprávnenosti žiadateľa (príjemcu pomoci):

Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby (uznané podľa Nariadenia EP a Rady EÚ č.1308/2013).

Kompletné znenie výzvy aj s prílohami nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

PPA zverejnila výzvu č. 65/PRV/2022 na predkladanie žiadostí o NFPz Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre opatrenie: 4 – Investície do hmotného majetku podopatrenie: 4.1 – Podpora na investície do poľnohospodárskych podnikov.

Oblasti:

 1. Špeciálna rastlinná výroba (skr. ŠRV)
 2. ŠRV – malí poľnohospodári
 3. Živočíšna výroba (skr. ŽV)
 4. ŽV – malí poľnohospodári
 5. Skladovacie kapacity pre produkciu ŠRV
 6. High tech pre ŠRV a ŽV

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 15. 11. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 6. 4. 2023

Podávanie a prijímanie ŽoNFP:

od 2. 1. 2023 do 6. 4. 2023

Konanie o ŽoNFP:

Lehoty začínajú od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP. Konanie o ŽoNFP končí dňom nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, resp. o zastavení konania.

Celková lehota do vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP zahŕňa administratívnu kontrolu, hodnotenie a výber ŽoNFP a vydanie rozhodnutia.Lehoty konania o ŽoNFP sa odvíjajú od počtu podaných ŽoNFP.

Vystavenie potvrdenia o registrácii ŽoNFP:

V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 30 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Táto lehota sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Výber ŽoNFP:

V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 40 pracovných dní od vystavenia potvrdenia o registrácii ŽoNFP za všetky prijaté ŽoNFP. Táto lehota na zabezpečenie výberu sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP:

V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 30 pracovných dní od uskutočnenia výberu. Táto lehota sa zvýši o 20 pracovných dní o každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Všeobecné podmienky oprávnenosti žiadateľa (príjemcu pomoci):

Prijímateľom pomoci sú fyzické a právnické osoby podnikajúce v poľnohospodárskej prvovýrobe alebo organizácie výrobcov združujúce pestovateľov plodín špecializovanej rastlinnej výroby (uznané podľa Nariadenia EP a Rady EÚ č.1308/2013).

Kompletné znenie výzvy aj s prílohami nájdete TU.