Nadácia VSE otvára grantové programy, aby podporila rozvoj regiónu východného Slovenska a prispela k zlepšovaniu života jeho obyvateľov a komunít.

Naším zámerom je podporiť projekty, ktoré skvalitnia prostredie východného Slovenska a život jeho obyvateľov. Priniesť riešenia za využitia digitalizácie, ktoré pomôžu šetriť čas, financie, pracovnú silu, chrániť životné prostredie a znižovať spotrebu surovín, taktiež skvalitniť prístup k informáciám, ponúknuť nové možnosti na efektívnejšie procesy, priniesť nové služby a podobne.

Prihlásené projekty musia byť v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie VSE, konkrétne

 • rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
 • ochranu a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti, ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia,
 • rozvoj vedy a umenia,
 • rozvoj a podporu vzdelania,
 • alebo rozvoj a podporu telovýchovy.

Oblasti podpory

 • Prepojenie na činnosť žiadateľa s cieľom podporiť malé inovácie, automatizáciu a smart riešenia so zameraním na digitalizáciu,
 • prepojenie digitalizácie na znižovanie negatívnych procesov na životné prostredie, zvyšovaním odolnosti prírody voči environmentálnym tlakom alebo dosiahnutím
  účinnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov, či šetrenia energií,
 • prepojenie digitalizácie na uchovávanie kultúrneho a duchovného dedičstva, literárnych, historických a folklórnych pamiatok, hmotného a nehmotného dedičstva východného
  Slovenska,
 • prepojenie na oblasť zvyšovania digitálnych zručností pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov východného Slovenska,
 • alebo iné, ďalšie oblasti, v ktorých sa dokáže uplatniť proces digitalizácie, s potenciálom zlepšiť existujúci stav (v oblasti energií, zdravia, služieb a ďalších aktuálnych
  spoločenských výziev),
 • taktiež podporíme aj vývoj aplikácií a smart riešení zameraných na digitalizáciu,
 • väčšie investičné plány, v rámci ktorých podpora tohto projektu tvorí ich časť, resp. dávame možnosť spolufinancovania väčšieho grantového programu.

Kto môže žiadať o grant

Grantový program je určený týmto subjektom:

 • registrovaným mimovládnym neziskovým organizáciám (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia),
  • občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
  • nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
  • neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
 • samosprávam (obce, mestá, samosprávne kraje) v regióne východného Slovenska,
 • univerzitám, školám, školským zariadeniam a ďalším organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátnych, miestnych a regionálnych samospráv v regióne východného Slovenska a na území východného Slovenska,
 • štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.
 • Slovenskému Červenému krížu.

Žiadateľ môže predložiť len jeden projekt v rámci jednej grantovej výzvy.

Výška grantu

Žiadatelia môžu v závislosti od charakteru a náročnosti projektu žiadať o podporu vo výške maximálne 7 000 eur. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú v tomto grantovom programe prerozdelené je 119 000 eur. Žiadateľ je povinný spolufinancovať projekt vo výške 10%.

Nadácia VSE môže rozhodnúť aj o udelení nižšieho grantu, ako bolo uvedené v žiadosti.

Pokyny pre zaslanie žiadosti o grant

 •  Žiadosť s potrebnými prílohami musí byť odoslaná prostredníctvom aplikácie EGRANT na webovom sídle https://nadaciavse.egrant.sk/ do dátumu 30.11.2022

Časový harmonogram programu:

Vyhlásenie grantového programu 14.10.2022

Individuálne konzultácie k projektom 14.10.2022 – 30.11.2022

Uzávierka pre doručenie žiadostí 30.11.2022

Hodnotenie projektov 13.1.2023

Zverejnenie výsledkov 27.1.2023

Realizácia projektov 20.2.2023 – 31.10.2023

Zdokladovanie použitia grantu 15.11.2023

Informačný webinár ku grantovej výzve sa bude konať dňa 4.11.2022 o 14:00 hod. Prihlásiť sa je možné cez aplikáciu MS Forms.

Individuálne konzultácie k projektom (od 14.10. do 30.11.2022) je možné dohodnúť vopred emailom nadacia@vseholding.sk

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na web stránke Nadácie VSE. Zároveň budú

 • výsledkoch hodnotiaceho procesu žiadatelia informovaní elektronicky na e-mailovej adrese, ktorú uvedú vo svojej žiadosti.

Viac informácií nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Nadácia VSE otvára grantové programy, aby podporila rozvoj regiónu východného Slovenska a prispela k zlepšovaniu života jeho obyvateľov a komunít.

Naším zámerom je podporiť projekty, ktoré skvalitnia prostredie východného Slovenska a život jeho obyvateľov. Priniesť riešenia za využitia digitalizácie, ktoré pomôžu šetriť čas, financie, pracovnú silu, chrániť životné prostredie a znižovať spotrebu surovín, taktiež skvalitniť prístup k informáciám, ponúknuť nové možnosti na efektívnejšie procesy, priniesť nové služby a podobne.

Prihlásené projekty musia byť v súlade s verejnoprospešným účelom Nadácie VSE, konkrétne

 • rozvoj a ochrana kultúrnych hodnôt,
 • ochranu a tvorba životného prostredia, zachovanie prírodných a kultúrnych hodnôt, výchovná, vzdelávacia a propagačná činnosť v danej oblasti, ochrana zdravia a vytváranie podmienok pre zabezpečenie predpokladov riadnej ochrany zdravia,
 • rozvoj vedy a umenia,
 • rozvoj a podporu vzdelania,
 • alebo rozvoj a podporu telovýchovy.

Oblasti podpory

 • Prepojenie na činnosť žiadateľa s cieľom podporiť malé inovácie, automatizáciu a smart riešenia so zameraním na digitalizáciu,
 • prepojenie digitalizácie na znižovanie negatívnych procesov na životné prostredie, zvyšovaním odolnosti prírody voči environmentálnym tlakom alebo dosiahnutím
  účinnejšieho a zodpovednejšieho využívania prírodných zdrojov, či šetrenia energií,
 • prepojenie digitalizácie na uchovávanie kultúrneho a duchovného dedičstva, literárnych, historických a folklórnych pamiatok, hmotného a nehmotného dedičstva východného
  Slovenska,
 • prepojenie na oblasť zvyšovania digitálnych zručností pre rôzne cieľové skupiny obyvateľov východného Slovenska,
 • alebo iné, ďalšie oblasti, v ktorých sa dokáže uplatniť proces digitalizácie, s potenciálom zlepšiť existujúci stav (v oblasti energií, zdravia, služieb a ďalších aktuálnych
  spoločenských výziev),
 • taktiež podporíme aj vývoj aplikácií a smart riešení zameraných na digitalizáciu,
 • väčšie investičné plány, v rámci ktorých podpora tohto projektu tvorí ich časť, resp. dávame možnosť spolufinancovania väčšieho grantového programu.

Kto môže žiadať o grant

Grantový program je určený týmto subjektom:

 • registrovaným mimovládnym neziskovým organizáciám (občianske združenie, nezisková organizácia, nadácia),
  • občianske združenie podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov,
  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby podľa zákona č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v znení neskorších predpisov,
  • nadácia podľa zákona č. 34/2002 Z. z. o nadáciách a o zmene Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov,
  • neinvestičný fond podľa zákona č. 147/1997 Z. z. Zákon o neinvestičných fondoch
 • samosprávam (obce, mestá, samosprávne kraje) v regióne východného Slovenska,
 • univerzitám, školám, školským zariadeniam a ďalším organizáciám v zriaďovateľskej pôsobnosti štátnych, miestnych a regionálnych samospráv v regióne východného Slovenska a na území východného Slovenska,
 • štátnym rozpočtovým a príspevkovým organizáciám.
 • Slovenskému Červenému krížu.

Žiadateľ môže predložiť len jeden projekt v rámci jednej grantovej výzvy.

Výška grantu

Žiadatelia môžu v závislosti od charakteru a náročnosti projektu žiadať o podporu vo výške maximálne 7 000 eur. Celková výška finančných prostriedkov, ktoré budú v tomto grantovom programe prerozdelené je 119 000 eur. Žiadateľ je povinný spolufinancovať projekt vo výške 10%.

Nadácia VSE môže rozhodnúť aj o udelení nižšieho grantu, ako bolo uvedené v žiadosti.

Pokyny pre zaslanie žiadosti o grant

 •  Žiadosť s potrebnými prílohami musí byť odoslaná prostredníctvom aplikácie EGRANT na webovom sídle https://nadaciavse.egrant.sk/ do dátumu 30.11.2022

Časový harmonogram programu:

Vyhlásenie grantového programu 14.10.2022

Individuálne konzultácie k projektom 14.10.2022 – 30.11.2022

Uzávierka pre doručenie žiadostí 30.11.2022

Hodnotenie projektov 13.1.2023

Zverejnenie výsledkov 27.1.2023

Realizácia projektov 20.2.2023 – 31.10.2023

Zdokladovanie použitia grantu 15.11.2023

Informačný webinár ku grantovej výzve sa bude konať dňa 4.11.2022 o 14:00 hod. Prihlásiť sa je možné cez aplikáciu MS Forms.

Individuálne konzultácie k projektom (od 14.10. do 30.11.2022) je možné dohodnúť vopred emailom nadacia@vseholding.sk

Výsledky hodnotiaceho procesu budú zverejnené na web stránke Nadácie VSE. Zároveň budú

 • výsledkoch hodnotiaceho procesu žiadatelia informovaní elektronicky na e-mailovej adrese, ktorú uvedú vo svojej žiadosti.

Viac informácií nájdete TU.