Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (kód výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35).

Termín podávania žiadostí: do 30.12.2022

Miera podpory v BBSK: 40% veľký podnik, 50% stredný podnik a 60% mikropodnik

Zoznam produktových línií oprávnených subjektov:

https://www.opvai.sk/media/103403/priloha_5_produktove-linie-a-podporovane-odvetia-pre-domeny-ris3-sk.pdf

Minimálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 5 000 000 EUR.

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom „Podpora inovácií v podniku“.

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

1) Predmetom oprávnených výdavkov projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení.

2) Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť inovácia produktu a/alebo inovácia produkčného procesu, pričom dosiahnutý musí byť minimálne nízky inovačný potenciál projektu v zmysle špecifikácie30 uvedenej vo formulári prílohy ŽoNFP č. 6 –

3) Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre potreby tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:

založenia novej prevádzárne

diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, pričom oprávnené výdavky počiatočnej investície musia prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovu použitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác31,

zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, pričom v prípade veľkého podniku musia oprávnené výdavky počiatočnej investície prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov32.

4) Projekt musí byť v súlade s RIS3 SK. Projekt je v súlade s RIS3 SK v prípade, ak je realizovaný v rámci jednej z nasledujúcich domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne stratégie RIS3 SK:

– Dopravné prostriedky pre 21. storočie;

– Priemysel pre 21. storočie;

– Zdravé potraviny a životné prostredie,

pričom platí, že produkčná činnosť, na ktorú je projekt zameraný je v súlade s niektorou z produktových línií stanovených v doméne RIS3 SK, v ktorej je projekt realizovaný.

Viac informácií nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie NFP zameranú na podporu inovácií a technologického transferu v podnikoch (kód výzvy OPII-MH/DP/2022/9.5-35).

Termín podávania žiadostí: do 30.12.2022

Miera podpory v BBSK: 40% veľký podnik, 50% stredný podnik a 60% mikropodnik

Zoznam produktových línií oprávnených subjektov:

https://www.opvai.sk/media/103403/priloha_5_produktove-linie-a-podporovane-odvetia-pre-domeny-ris3-sk.pdf

Minimálna výška NFP na projekt je 200 000 EUR

Maximálna výška NFP na projekt nesmie presiahnuť 5 000 000 EUR.

Žiadateľ si ako hlavnú aktivitu projektu stanoví aktivitu s názvom „Podpora inovácií v podniku“.

Projekt spĺňa podmienku oprávnenosti aktivít, ak sú súčasne splnené všetky nasledujúce podmienky:

1) Predmetom oprávnených výdavkov projektu musí byť nákup dlhodobého hmotného majetku vo forme strojov, prístrojov a zariadení.

2) Výsledkom realizácie hlavnej aktivity projektu musí byť inovácia produktu a/alebo inovácia produkčného procesu, pričom dosiahnutý musí byť minimálne nízky inovačný potenciál projektu v zmysle špecifikácie30 uvedenej vo formulári prílohy ŽoNFP č. 6 –

3) Realizácia projektu musí predstavovať počiatočnú investíciu. Pod počiatočnou investíciou sa pre potreby tejto výzvy rozumie investícia do hmotných a nehmotných aktív, ktorá sa týka:

založenia novej prevádzárne

diverzifikácie výroby prevádzkarne na výrobky, ktoré sa predtým v prevádzkarni nevyrábali, pričom oprávnené výdavky počiatočnej investície musia prevyšovať najmenej o 200 % účtovnú hodnotu znovu použitých aktív zaevidovanú vo fiškálnom roku predchádzajúcom začatiu prác31,

zásadnej zmeny celkového výrobného procesu existujúcej prevádzkarne, pričom v prípade veľkého podniku musia oprávnené výdavky počiatočnej investície prevyšovať odpisy aktív súvisiacich s činnosťou, ktorá sa má modernizovať, vykonané počas predchádzajúcich troch fiškálnych rokov32.

4) Projekt musí byť v súlade s RIS3 SK. Projekt je v súlade s RIS3 SK v prípade, ak je realizovaný v rámci jednej z nasledujúcich domén inteligentnej špecializácie, zadefinovaných v Implementačnom pláne stratégie RIS3 SK:

– Dopravné prostriedky pre 21. storočie;

– Priemysel pre 21. storočie;

– Zdravé potraviny a životné prostredie,

pričom platí, že produkčná činnosť, na ktorú je projekt zameraný je v súlade s niektorou z produktových línií stanovených v doméne RIS3 SK, v ktorej je projekt realizovaný.

Viac informácií nájdete TU.