Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie, s cieľom zvyšovania profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, pripravili ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

dovoľujeme si Vás informovať, že Stále pracoviská Úradu pre verejné obstarávanie, s cieľom zvyšovania profesionalizácie vo verejnom obstarávaní, pripravili ONLINE BEZPLATNÝ kurz pre podnikateľské subjekty, ktoré majú záujem zorientovať sa v problematike obchodovania so štátom a uchádzať sa o zákazky zadávané subjektami verejnej správy. 

Cieľom predmetného kurzu je poskytnúť ucelený prehľad o priebehu verejného obstarávania, od zverejnenia zákazky až po uzavretie zmluvy, z pohľadu hospodárskeho subjektu s dôrazom na skutočnosti, ktoré spôsobujú v praxi najväčšie problémy. 

 

Kurz zároveň reflektuje legislatívne zmeny zavádzané novelou zákona o verejnom obstarávaní č. 395/2021 Z. z., ktorá nadobúda účinnosť 31.3.2022. Od uvedeného termínu bude prístup k zadávaným podlimitným zákazkám ako aj zákazkám s nízkou hodnotou, ktoré sú financované z verejných zdrojov, podmienený registráciou podnikateľského subjektu v informačnom systéme verejnej správy zabezpečujúcom ponuku a nákup tovarov, služieb a stavebných prác. Účelom daného kurzu  je preto, okrem iného, poskytnúť informácie o predmetnej zmene, ktorá podstatným spôsobom mení prístup k štátnym zákazkám. 

 

Kurz je primárne určený pre podnikateľov/firmy, ktoré so štátnymi zákazkami nemajú žiadne skúsenosti.   

Kurz sa realizuje on-line formou prostredníctvom aplikácie Microsoft Teams (aplikáciu nie je potrebné sťahovať, inštalovať ani vytvárať konto) a je bezplatný.  

Termín školenia:  31.03.2022 o 9:00 hod. 
Rozsah školenia: cca 2 hod. + diskusia 

Program školenia: 

 • ·Základné pojmy​ 
 • ·Zákazka s nízkou hodnotou 
 • ·Vestník verejného obstarávania​ 
 • ·EVO​ 
 • ·Elektronické trhovisko 
 • ·Podmienky účasti 
 • ·Zábezpeka​ 
 • ·Kritériá na vyhodnotenie ponúk​ 
 • ·Zoznam hospodárskych subjektov​ 
 • ·Jednotný európsky dokument​ 
 • ·Register partnerov verejného sektora​ 
 • ·Žiadosť o vysvetlenie​ 
 • ·Žiadosť o nápravu​ 
 • ·Námietky​ 
 • ·Zmluva​