Environmentálny fond zverejňuje špecifikáciu činností podpory na rok 2023 pre oblasť: Ochrana ovzdušia.

Termín na podanie žiadosti: do 17. 04. 2023.

Podporu formou dotácie možno poskytnúť žiadateľovi, ak:

 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa osobitného predpisu,
 • má splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, podľa osobitných predpisov,
 • predložil prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatej štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 • má splnené a preukázané ďalšie povinnosti vymedzené v špecifikácií činností v zmysle § 4 ods. 5 zákona o EF,
 • je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

Podpora formou dotácie sa neposkytne žiadateľovi:

 • ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami EF, za čo bol žiadateľovi právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa osobitného predpisu 6 v období dvoch kalendárnych rokov pred podaním žiadosti o podporu,
 • ktorý je v likvidácii, alebo na ktorého majetok bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu,
 • voči ktorému EF eviduje splatnú pohľadávku v čase doručenia žiadosti o podporu,
 • ktorý je právnickou osobou a bol jej právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.

Vyššie uvedené podmienky poskytnutia podpory formou dotácie predstavujú súbor podmienok overovaných EF v procese schvaľovania žiadosti, ktoré musia byť splnené na to, aby žiadosť mohla byť  podporená. EF je oprávnený opakovane overovať plnenie podmienok poskytnutia podpory formou dotácie aj počas platnosti a účinnosti zmluvy, ako aj počas obdobia udržateľnosti projektu.

Oprávnení žiadatelia

 • Obec – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. (A1, A2)
 • Samosprávny kraj – podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. (A1, A2)
 • Rozpočtová organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (A1, A2)
 • Príspevková organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (A1, A2)
 • Záujmové združenie právnických osôb – v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. (A1)
 • Združenie obcí v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Viac informácií nájdete TU.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Environmentálny fond zverejňuje špecifikáciu činností podpory na rok 2023 pre oblasť: Ochrana ovzdušia.

Termín na podanie žiadosti: do 17. 04. 2023.

Podporu formou dotácie možno poskytnúť žiadateľovi, ak:

 • má vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom,
 • má splnené povinnosti týkajúce sa úhrady daní a cla podľa osobitného predpisu,
 • má splnené úhrady poistného na zdravotné poistenie a nemá evidované nedoplatky na poistnom na sociálne poistenie, podľa osobitných predpisov,
 • predložil prehľad o prijatej minimálnej pomoci a o prijatej štátnej pomoci podľa osobitného predpisu,
 • neporušil v predchádzajúcich troch rokoch zákaz nelegálneho zamestnávania podľa osobitného predpisu,
 • má splnené a preukázané ďalšie povinnosti vymedzené v špecifikácií činností v zmysle § 4 ods. 5 zákona o EF,
 • je zapísaný v registri partnerov verejného sektora, ak ide o žiadateľa, ktorý má povinnosť zapisovať sa do registra partnerov verejného sektora podľa osobitného predpisu.

Podpora formou dotácie sa neposkytne žiadateľovi:

 • ktorý porušil finančnú disciplínu pri nakladaní s prostriedkami EF, za čo bol žiadateľovi právoplatným rozhodnutím uložený odvod alebo penále podľa osobitného predpisu 6 v období dvoch kalendárnych rokov pred podaním žiadosti o podporu,
 • ktorý je v likvidácii, alebo na ktorého majetok bol právoplatne vyhlásený konkurz, alebo bola povolená reštrukturalizácia, alebo je v ozdravnom režime alebo v nútenej správe podľa osobitného predpisu,
 • voči ktorému EF eviduje splatnú pohľadávku v čase doručenia žiadosti o podporu,
 • ktorý je právnickou osobou a bol jej právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu účasti vo verejnom obstarávaní.

Vyššie uvedené podmienky poskytnutia podpory formou dotácie predstavujú súbor podmienok overovaných EF v procese schvaľovania žiadosti, ktoré musia byť splnené na to, aby žiadosť mohla byť  podporená. EF je oprávnený opakovane overovať plnenie podmienok poskytnutia podpory formou dotácie aj počas platnosti a účinnosti zmluvy, ako aj počas obdobia udržateľnosti projektu.

Oprávnení žiadatelia

 • Obec – podľa zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. (A1, A2)
 • Samosprávny kraj – podľa zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (zákon o samosprávnych krajoch) v znení neskorších predpisov. (A1, A2)
 • Rozpočtová organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (A1, A2)
 • Príspevková organizácia – v zmysle zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. (A1, A2)
 • Záujmové združenie právnických osôb – v zmysle zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov. (A1)
 • Združenie obcí v zmysle zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. z. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

Viac informácií nájdete TU.