Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov a subjekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú slovenskú spoločnosť a zmierňovať jej polarizáciu Nájdime znovu spoločnú reč.

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu (ďalej aj ako „Program“) podporí jednotlivcov a subjekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú slovenskú spoločnosť a zmierňovať jej polarizáciu. Podporené budú projekty smerujúce k vzájomnej komunikácii a porozumeniu, komunikačné kurzy, depolarizačné vzdelávacie projekty pre mladých digitálne vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia, kampane a aktivity zmierňujúce nenávisť a polarizáciu v spoločnosti a ďalšie aktivity zamerané na zvyšovanie porozumenia v spoločnosti, mediáciu, rezilienciu či informačnú hygienu.

V rámci Programu Nájdime znovu spoločnú reč bude medzi úspešné projekty rozdelená finančná podpora v sume približne 100.000 EUR

Vychádzajúc z podmienok a stanovených cieľov Programu a Férovej Nadácie nebudú podporené projekty:

 1.  ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru, prinášajú úžitok a/alebo pre finančný prospech (zisk) len ich realizátorom, alebo slúžia veľmi úzkej, uzavretej cieľovej skupine (napr. výhradne zamestnancom spoločnosti, rodine žiadateľa, a pod.),
 2. realizujú sa mimo na územia Slovenskej republiky,
 3.  propagujú resp. podporujúce aktivity na niektorej z politických strán,
 4. v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním, ideologicky na zamerané alebo propagujúce pre extrémistické názory,
 5.  neberú ohľad na pandemickú situáciu pre spojenú s koronavírusom a cieľ ich projektu nie je v súčasných pre podmienkach realizovateľný,
 6.  ktoré nie sú v súlade s hodnotami a zásadami spoločnosti O2 SK (propagujú pre alkohol, fajčenie, hazard, neférový prístup, a pod.),
 7.  ktoré nebudú v súlade s cieľmi tohto Programu.

Program Nájdime znovu spoločnú reč je určený pre:

 1. fyzické osoby spĺňajúce nasledujúce nad požiadavky:
  • spôsobilosť na právne úkony a plnoletosť (v prípade, ak osoba nie je spôsobilá na právne úkony a/alebo plnoletá, musí byť zastúpená zákonným zástupcom),
  • osoba predloží Nadácií všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie (napr. výpis z registra trestov, referencie, zdokladovanie predchádzajúcej činnosti)
 2. právnické osoby spĺňajúce nasledujúce nad požiadavky:
  •  verejnoprospešná organizácia, ktorá je registrovaná (zapísaná) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad:
   1. Nadácia,
   2. Občianske združenie,
   3. Neinvestičný fond,
   4. Nezisková organizácia,
   5. Cirkev a/alebo náboženská spoločnosť,
   6. Škola (ZŠ, SŠ, Gymnázium, VŠ), školské a/alebo predškolské zariadenia,
   7. Záujmové združenie právnických osôb,
   8. Obec, Mesto alebo Kraj,
   9. Subjekty výskumu a vývoja,
   10. Iné verejnoprospešné organizácie,
  • má právnu subjektivitu,
  • predloží Nadácii všetky doklady v zmysle požiadaviek pre Nadácie.

Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie a aktivity podporujúce stratégiu a ciele Férovej Nadácie a tohto grantového Programu.

Osoby, ktoré podporujú niektorú z politických strán alebo hlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva budú z Programu Nájdime znovu spoločnú reč. vylúčené.

 1. Projekty/žiadosti elektronicky prostredníctvom online formulára, ktorý je dostupný na stránke: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia.
 2. Formulár musí mať vyplnené všetky na časti/kolónky, označené ako povinné.
 3. Súčasťou formulára musia byť nasledujúce na prílohy: návrh rozpočtu.
 4. Riadne vyplnený Projekt/Žiadosť o finančný príspevok (online formulár vrátane príloh) musí byť elektronicky odoslaný do 23:59 hoddňa 15. 03. 2022.
 5. Žiadosti iným ako uvedeným spôsobom pre alebo po vyššie uvedenom termíne 

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 10 000 EUR (slovom desaťtisíc euro).

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu podporí jednotlivcov a subjekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú slovenskú spoločnosť a zmierňovať jej polarizáciu.

Férová Nadácia prostredníctvom grantového programu (ďalej aj ako „Program“) podporí jednotlivcov a subjekty, ktoré na Slovensku realizujú projekty, ktorých cieľom je stmeliť rozdelenú slovenskú spoločnosť a zmierňovať jej polarizáciu. Podporené budú projekty smerujúce k vzájomnej komunikácii a porozumeniu, komunikačné kurzy, depolarizačné vzdelávacie projekty pre mladých digitálne vzdelávanie v oblasti mediálnej gramotnosti a formovania kritického myslenia, kampane a aktivity zmierňujúce nenávisť a polarizáciu v spoločnosti a ďalšie aktivity zamerané na zvyšovanie porozumenia v spoločnosti, mediáciu, rezilienciu či informačnú hygienu.

V rámci Programu bude medzi úspešné projekty rozdelená finančná podpora v sume približne 100.000 EUR

Vychádzajúc z podmienok a stanovených cieľov Programu a Férovej Nadácie nebudú podporené projekty:

 1.  ktoré nie sú verejnoprospešného charakteru, prinášajú úžitok a/alebo finančný prospech (zisk) len ich realizátorom, alebo slúžia veľmi úzkej, uzavretej cieľovej skupine (napr. výhradne zamestnancom spoločnosti, rodine žiadateľa, a pod.),
 2. realizované mimo územia Slovenskej republiky,
 3.  propagujúce resp. podporujúce aktivity niektorej z politických strán,
 4. v rozpore s morálnym, mravným a korektným správaním, ideologicky zamerané alebo propagujúce extrémistické názory,
 5.  neberú ohľad na pandemickú situáciu spojenú s koronavírusom a cieľ ich projektu nie je v súčasných podmienkach realizovateľný,
 6.  ktoré nie sú v súlade s hodnotami a zásadami spoločnosti O2 SK (propagujú alkohol, fajčenie, hazard, neférový prístup, a pod.),
 7.  ktoré nebudú v súlade s cieľmi tohto Programu.

Program je určený pre:

 1. fyzické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  • spôsobilosť na právne úkony a plnoletosť (v prípade, ak osoba nie je spôsobilá na právne úkony a/alebo plnoletá, musí byť zastúpená zákonným zástupcom),
  • osoba predloží Nadácií všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie (napr. výpis z registra trestov, referencie, zdokladovanie predchádzajúcej činnosti)
 2. právnické osoby spĺňajúce nasledujúce požiadavky:
  •  verejnoprospešná organizácia, ktorá je registrovaná (zapísaná) v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, napríklad:
   1. Nadácia,
   2. Občianske združenie,
   3. Neinvestičný fond,
   4. Nezisková organizácia,
   5. Cirkev a/alebo náboženská spoločnosť,
   6. Škola (ZŠ, SŠ, Gymnázium, VŠ), školské a/alebo predškolské zariadenia,
   7. Záujmové združenie právnických osôb,
   8. Obec, Mesto alebo Kraj,
   9. Subjekty výskumu a vývoja,
   10. Iné verejnoprospešné organizácie,
  • má právnu subjektivitu,
  • predloží Nadácii všetky doklady v zmysle požiadaviek Nadácie.

Nevyhnutnou podmienkou je ich verejnoprospešné zameranie a aktivity podporujúce stratégiu a ciele Férovej Nadácie a tohto grantového Programu.

Osoby, ktoré podporujú niektorú z politických strán alebo hlásajú ideológie obmedzujúce základné ľudské práva budú z Programu vylúčené.

 1. Projekty/žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom online formulára, ktorý je dostupný na stránke: www.spolocnost.o2.sk/ferova-nadacia.
 2. Formulár musí mať vyplnené všetky časti/kolónky, označené ako povinné.
 3. Súčasťou formulára musia byť nasledujúce prílohy: návrh rozpočtu.
 4. Riadne vyplnený Projekt/Žiadosť o finančný príspevok (online formulár vrátane príloh) musí byť elektronicky odoslaný do 23:59 hoddňa 15. 03. 2022.
 5. Žiadosti doručené iným ako uvedeným spôsobom alebo odoslané po vyššie uvedenom termíne nebudú akceptované

Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 10 000 EUR.