Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu na podporu projektov zamestnaneckého grantového programu POMOCNÁ RUKA 2021 z Nadačného fondu PwC.

Oblasti podpory

Nadačný fond PwC vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podpora a rozvoj športu,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
 10. pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Oprávnení žiadatelia

1. Oprávneným žiadateľom o získanie grantu môžu byť nasledovné subjekty:
a) právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
b) samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

2. Žiadateľom nemôže byť subjekt, ktorý:
a) nie je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
b) je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz.

Výška finančnej podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 15 000.00 EUR
Výška grantu:
a. minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 800.00 EUR
b. maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 1 500.00 EUR
5. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Dôležité termíny

 • 06. 09. 2021      Vyhlásenie výzvy
 • 30. 09. 2021, 23:59 hod      Uzávierka prijímania žiadostí
 • 01. 10. 2021 – 08. 10. 2021      Kontrola žiadostí
 • 11.10.2021 – 30.10.2021      Hlasovanie za projekty
 • 01. 11. 2021      Oznámenie výsledkov
 • 01. 11. 2021 – 30. 06. 2022      Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • 15. 07. 2022      Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Odporúčanie a priame zapojenie zamestnanca

1. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC alebo na ktorom bude priamo participovať.

2. Žiadosť o grant vypracuje žiadateľ.

3. Žiadateľ musí v elektronickom formuláru uviesť meno a osobné číslo ako aj pracovný email a telefónne číslo zamestnanca PwC a uviesť v prípade podprogramu:
A. odporúčanie zamestnanca – prečo sa rozhodol daný projekt odporučiť príp. aký má s danou organizáciou vzťah,
B. priame zapojenie zamestnanca – ako sa bude priamo zapájať do projektu, ako bude na realizácii projektu priamo participovať.

4. Jeden zamestnanec môže odporučiť len jeden projekt.

5. Jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o grant.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Nadačný fond PwC vyhlasuje výzvu v rámci grantového programu Pomocná ruka 2021

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie grantu na podporu projektov zamestnaneckého grantového programu POMOCNÁ RUKA 2021 z Nadačného fondu PwC.

Oblasti podpory

Nadačný fond PwC vyhlasuje prostredníctvom Nadácie Pontis výzvu na predkladanie žiadostí zameraných na podporu činností nasledovných oblastí:

 1. ochrana a podpora zdravia; prevencia, liečba, resocializácia drogovo závislých v oblasti zdravotníctva a sociálnych služieb,
 2. podpora a rozvoj športu,
 3. poskytovanie sociálnej pomoci,
 4. zachovanie kultúrnych hodnôt,
 5. podpora vzdelávania,
 6. ochrana ľudských práv,
 7. ochrana a tvorba životného prostredia,
 8. veda a výskum,
 9. organizovanie a sprostredkovanie dobrovoľníckej činnosti,
 10. pomoc pri zmiernení negatívnych následkov pandémie.

Oprávnení žiadatelia

1. Oprávneným žiadateľom o získanie grantu môžu byť nasledovné subjekty:
a) právnické osoby so sídlom na území SR (ako napr. občianske združenia, neziskové organizácie, nadácie, neinvestičné fondy, registrované cirkvi a náboženské spoločnosti, školy a školské zariadenia – materské školy, základné školy, stredné školy, vysoké školy, špeciálne školy, jazykové školy, základné umelecké školy, centrá voľného času; záujmové združenia právnických osôb, organizácie cestovného ruchu, a pod. okrem právnických osôb zriadených za účelom podnikania),
b) samosprávy (obce a VÚC) so sídlom na území SR.

2. Žiadateľom nemôže byť subjekt, ktorý:
a) nie je bezúhonný, pričom za bezúhonnú osobu sa považuje osoba, ktorá nemá žiadny záznam v registri trestov vedenom Generálnou prokuratúrou Slovenskej republiky, v prípade právnických osôb, bezúhonnou osobou musia byť aj všetci členovia štatutárneho orgánu tejto právnickej osoby ako aj všetci členovia dozorného orgánu, ak existuje,
b) je v konkurznom konaní alebo v likvidácii, bol voči tejto osobe podaný návrh na začatie konkurzného konania alebo vyhlásený konkurz.

Výška finančnej podpory

Objem finančných prostriedkov pre túto výzvu: 15 000.00 EUR
Výška grantu:
a. minimálna výška podpory na jednu žiadosť: 800.00 EUR
b. maximálna výška podpory na jednu žiadosť: 1 500.00 EUR
5. Spolufinancovanie žiadateľom nie je v rámci tejto výzvy povinné.

Dôležité termíny

 • 06. 09. 2021      Vyhlásenie výzvy
 • 30. 09. 2021, 23:59 hod      Uzávierka prijímania žiadostí
 • 01. 10. 2021 – 08. 10. 2021      Kontrola žiadostí
 • 11.10.2021 – 30.10.2021      Hlasovanie za projekty
 • 01. 11. 2021      Oznámenie výsledkov
 • 01. 11. 2021 – 30. 06. 2022      Realizácia projektov a čerpanie finančných prostriedkov
 • 15. 07. 2022      Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy a vyúčtovanie projektov

Odporúčanie a priame zapojenie zamestnanca

1. O podporu sa môže uchádzať len projekt, ktorý odporučí zamestnanec spoločnosti PwC alebo na ktorom bude priamo participovať.

2. Žiadosť o grant vypracuje žiadateľ.

3. Žiadateľ musí v elektronickom formuláru uviesť meno a osobné číslo ako aj pracovný email a telefónne číslo zamestnanca PwC a uviesť v prípade podprogramu:
A. odporúčanie zamestnanca – prečo sa rozhodol daný projekt odporučiť príp. aký má s danou organizáciou vzťah,
B. priame zapojenie zamestnanca – ako sa bude priamo zapájať do projektu, ako bude na realizácii projektu priamo participovať.

4. Jeden zamestnanec môže odporučiť len jeden projekt.

5. Jeden žiadateľ môže podať len jednu žiadosť o grant.