Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja z rezortu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Kód výzvy 014451/2021/OSMRR

Cieľ výzvy vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Cieľová skupina deti a mládež

Termín na podanie žiadostí od 22. 12. 2021 do 30. 06. 2022

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023

Alokácia na výzvu 12 000 000 eur

Maximálna výška požadovanej dotácie 1 200 000 eur
Spolufinancovanie 10%
Žiadatelia obce a mestá v SR

Cieľ a účel poskytnutia dotácie

Účelom poskytnutej dotácie je podporiť regionálne projekty s využitím princípu regionálneho trojuholníka inovácií, ktorý predstavuje spoluprácu a integráciu subjektov územnej spolupráce2 . Výzva podporí verejné vzdelávanie organizované v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania, ktoré financuje a nad ktorým vykonáva dohľad štát. Výzva má motivovať k tvorbe spolupráce medzi základnou školou, obcou a regiónom, vysokej školy a podnikateľov pôsobiacich na danom území, ktorej výsledkom je jasná a logická vízia práce s deťmi a mládežou už na základnej škole. Touto aktivitou dôjde k posilneniu kompetencií detí a mládeže za účelom zvýšenia šance úspechu na trhu práce v danom regióne, odborného vzdelania, ako aj osobného rozvoja, ako sú kritické myslenie, spolupráca, komunikácia, kreativita a pod.  Športové aktivity pomôžu deťom a mládeži zvýšiť telesnú zdatnosť, zabezpečiť zdravý životný štýl a v neposlednom rade prispeje k zlepšeniu mentálneho zdravia a duševnej pohody. Poskytnutie dotácie posilní sociálnu a hospodársku súdržnosť v regiónoch, a zároveň podporí zmierňovanie regionálnych disparít.

Poskytovateľ dotácie a gestorský útvar výzvy

Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „ministerstvo“), so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Gestorským útvarom je Sekcia regionálneho rozvoja (ďalej len „SRR“).

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o podpore regionálneho rozvoja obce.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Predmetom žiadosti môžu byť iba oprávnené aktivity podľa bodu 3. tejto výzvy, ktoré budú realizované výlučne v katastri žiadateľa a v dostupnosti školského areálu.

Oprávnené výdavky a oprávnené obdobie vzniku výdavkov

Oprávnené výdavky sú bližšie vyšpecifikované v Metodickej príručke pre žiadateľa na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (viď. prílohu č. 2 výzvy).

Oprávnené obdobie vzniku kapitálových výdavkov je od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023.

Doba realizácia projektu najneskôr do 31. 12. 2023 vrátane kolaudácie.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Výzva na podanie žiadostí o poskytnutie dotácie v oblasti podpory regionálneho rozvoja z rezortu Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR.

Kód výzvy 014451/2021/OSMRR

Cieľ výzvy vybudovanie multifunkčnej voľnočasovej športovej haly

Cieľová skupina deti a mládež

Termín na podanie žiadostí od 22. 12. 2021 do 30. 06. 2022

Oprávnené obdobie vzniku výdavkov od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023

Alokácia na výzvu 12 000 000 eur

Maximálna výška požadovanej dotácie 1 200 000 eur
Spolufinancovanie 10%
Žiadatelia obce a mestá v SR

Cieľ a účel poskytnutia dotácie

Účelom poskytnutej dotácie je podporiť regionálne projekty s využitím princípu regionálneho trojuholníka inovácií, ktorý predstavuje spoluprácu a integráciu subjektov územnej spolupráce2 . Výzva podporí verejné vzdelávanie organizované v rámci vnútroštátneho systému vzdelávania, ktoré financuje a nad ktorým vykonáva dohľad štát. Výzva má motivovať k tvorbe spolupráce medzi základnou školou, obcou a regiónom, vysokej školy a podnikateľov pôsobiacich na danom území, ktorej výsledkom je jasná a logická vízia práce s deťmi a mládežou už na základnej škole. Touto aktivitou dôjde k posilneniu kompetencií detí a mládeže za účelom zvýšenia šance úspechu na trhu práce v danom regióne, odborného vzdelania, ako aj osobného rozvoja, ako sú kritické myslenie, spolupráca, komunikácia, kreativita a pod.  Športové aktivity pomôžu deťom a mládeži zvýšiť telesnú zdatnosť, zabezpečiť zdravý životný štýl a v neposlednom rade prispeje k zlepšeniu mentálneho zdravia a duševnej pohody. Poskytnutie dotácie posilní sociálnu a hospodársku súdržnosť v regiónoch, a zároveň podporí zmierňovanie regionálnych disparít.

Poskytovateľ dotácie a gestorský útvar výzvy

Poskytovateľom dotácie je Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (ďalej len „ministerstvo“), so sídlom Štefánikova 15, 811 05 Bratislava. Gestorským útvarom je Sekcia regionálneho rozvoja (ďalej len „SRR“).

Oprávnení žiadatelia

Oprávnenými žiadateľmi pre túto výzvu sú subjekty podľa § 13 ods. 1 písm. f) zákona o podpore regionálneho rozvoja obce.

Oprávnené miesto realizácie projektu

Predmetom žiadosti môžu byť iba oprávnené aktivity podľa bodu 3. tejto výzvy, ktoré budú realizované výlučne v katastri žiadateľa a v dostupnosti školského areálu.

Oprávnené výdavky a oprávnené obdobie vzniku výdavkov

Oprávnené výdavky sú bližšie vyšpecifikované v Metodickej príručke pre žiadateľa na predkladanie a vyhodnocovanie žiadostí o poskytnutie dotácie (viď. prílohu č. 2 výzvy).

Oprávnené obdobie vzniku kapitálových výdavkov je od 01. 01. 2022 do 31. 12. 2023.

Doba realizácia projektu najneskôr do 31. 12. 2023 vrátane kolaudácie.