Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 72. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Dátum vyhlásenia: 15. 11. 2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 72. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov.

Časový harmonogram konania o ŽoNFP

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 17. január 2022

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 15. marec 2022

Termín uzavretia kola n – v intervale troch mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej aj
„KO“) a drobným stavebným odpadom.

A. obec alebo združenie obcí
B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;
E. združenie právnických osôb12, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100 % vlastníctve obce/obcí.

Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

72. Výzva na predkladanie ŽoNFP

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo životného prostredia SR ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 72. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov.

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku

Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry

Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie a recykláciu a podpora predchádzania vzniku odpadov

Kód výzvy: OPKZP-PO1-SC111-2021-72

Dátum vyhlásenia: 15. 11. 2021

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje 72. výzvu na predkladanie žiadostí o NFP zameranú na triedený zber komunálnych odpadov.

Časový harmonogram konania o ŽoNFP

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 1 – 17. január 2022

Termín uzavretia hodnotiaceho kola 2 – 15. marec 2022

Termín uzavretia kola n – v intervale troch mesiacov od termínu uzavretia predchádzajúceho hodnotiaceho kola

OPRÁVNENOSŤ ŽIADATEĽA

V rámci tejto výzvy sú oprávnenými žiadateľmi subjekty zabezpečujúce výkon verejnoprospešných úloh v oblasti nakladania s komunálnymi odpadmi (ďalej aj
„KO“) a drobným stavebným odpadom.

A. obec alebo združenie obcí
B. príspevková alebo rozpočtová organizácia obce,
C. právnická osoba oprávnená na podnikanie podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí, ktorá je oprávnená na nakladanie s odpadom,
D. nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby v oblasti tvorby a ochrany životného prostredia, ktorá je v 100 % vlastníctve obce/obcí;
E. združenie právnických osôb12, ktorého členmi sú výlučne obce, resp. subjekty v 100% vlastníctve obce/obcí.

Zároveň osoba konajúca v mene oprávneného žiadateľa, ak je odlišná od štatutárneho orgánu žiadateľa, musí byť riadne splnomocnená na výkon predmetných úkonov.

72. Výzva na predkladanie ŽoNFP