Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov. Podporené budú aktivity, ktoré prispejú k návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnu zahraničných špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií VaV v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK. Podporené budú taktiež komplementárne projekty s programom Horizont 2020, ERA Chair a MSCA a výskumno-vývojové aktivity zamerané na riešenie pandémie COVID-19.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 25 000 000 EUR

Minimálna a maximálna výška NFP na projekt je stanovená v rozsahu 500 000 – 1 500 000 EUR.

Dátum vyhlásenia: 17.12.2021

Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve

Typ výzvy: otvorená

termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 5. február 2022

frekvencia uzatvárania ďalších hodnotiacich kôl je v intervale 4 týždňov

Oprávnení žiadatelia: nepodnikateľské výskumné organizácie podľa § 7 písm. a), b), c)

zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy

v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:

 1. a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 2. b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
 3. c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj

Oprávnení partneri: nepodnikateľské výskumné organizácie podľa § 7 písm. a), b), c), d) a podniky podľa

 • 7 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:
 1. a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 2. b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
 3. c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
 4. d) neziskový sektor, ktorý tvoria neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
 5. e) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj (mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP; veľké podniky)

Špecifické podmienky: Partnerstvo je povinné minimálne s jedným subjektom podľa § 7 písm. e). pričom podiel NFP tohto/týchto subjektov musí byť v minimálnej výške 30% z NFP v predloženej žiadosti. Žiadateľ môže vytvoriť partnerstvo, resp. konzorcium max. s 2 partnermi (spolu so žiadateľom 3 subjekty).

Oprávnené miesto realizácie projektu: Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III), s možnosťou uplatnenia čl. 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, len na území SR subjektom so slovenským IČO – m.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov.

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre operačný program Integrovaná infraštruktúra vyhlásilo výzvu zameranú na podporu výskumno-vývojové aktivity jedinečných riešiteľských tímov nepodnikateľských výskumných organizácií a podnikov. Podporené budú aktivity, ktoré prispejú k návratu špičkových slovenských vedcov pôsobiacich v zahraničí, resp. pritiahnu zahraničných špičkových vedcov/resp. odborníkov z aplikačnej sféry pre dlhodobejšie pôsobenie v rámci slovenských inštitúcií VaV v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK. Podporené budú taktiež komplementárne projekty s programom Horizont 2020, ERA Chair a MSCA a výskumno-vývojové aktivity zamerané na riešenie pandémie COVID-19.

Indikatívna výška finančných prostriedkov zo zdrojov EÚ vyčlenených na výzvu je 25 000 000 EUR

Minimálna a maximálna výška NFP na projekt je stanovená v rozsahu 500 000 – 1 500 000 EUR.

Dátum vyhlásenia: 17.12.2021

Dátum uzavretia: do vyčerpania celkovej alokácie finančných prostriedkov stanovej v tejto výzve

Typ výzvy: otvorená

termín uzavretia prvého hodnotiaceho kola: 5. február 2022

frekvencia uzatvárania ďalších hodnotiacich kôl je v intervale 4 týždňov

Oprávnení žiadatelia: 

nepodnikateľské výskumné organizácie podľa § 7 písm. a), b), c)

zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení

zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy

v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:

 1. a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 2. b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
 3. c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj

Oprávnení partneri: nepodnikateľské výskumné organizácie podľa § 7 písm. a), b), c), d) a podniky podľa

 • 7 písm. e) zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu a vývoja a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácií ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov – konkrétne nasledovné subjekty:
 1. a) štátny sektor, ktorý tvorí Slovenská akadémia vied a právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy
 2. b) sektor verejných výskumných inštitúcií, ktorý tvoria verejné výskumné inštitúcie
 3. c) sektor vysokých škôl, ktorý tvoria verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, súkromné vysoké školy a nimi založené právnické osoby uskutočňujúce výskum a vývoj
 4. d) neziskový sektor, ktorý tvoria neziskové organizácie, občianske združenia a združenia právnických osôb uskutočňujúce výskum a vývoj
 5. e) podnikateľský sektor, ktorý tvoria podnikatelia, ktorí v rámci svojich podnikateľských činností uskutočňujú aj výskum a vývoj (mikro, malé a stredné podniky tzv. MSP; veľké podniky)

Špecifické podmienky: Partnerstvo je povinné minimálne s jedným subjektom podľa § 7 písm. e). pričom podiel NFP tohto/týchto subjektov musí byť v minimálnej výške 30% z NFP v predloženej žiadosti. Žiadateľ môže vytvoriť partnerstvo, resp. konzorcium max. s 2 partnermi (spolu so žiadateľom 3 subjekty).

Oprávnené miesto realizácie projektu: Trnavský, Trenčiansky, Nitriansky, Banskobystrický, Žilinský, Košický a Prešovský kraj (tzv. menej rozvinuté regióny na úrovni NUTS III), s možnosťou uplatnenia čl. 70 (2) Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) č. 1303/2013, len na území SR subjektom so slovenským IČO – m.