Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy.

Pandémia Covid-19 spôsobila, že uplynulé dva roky čelili deti a mladí rôznym ťažkostiam v učení. Mnohí mali sťažení prístup k dištančnému vzdelávaniu, čo viedlo k prehĺbeniu rozdielov vo vedomostiach a spôsobilostiach žiakov na základných a stredných školách. Mnohí učitelia sú však po dlhom období dištančného vzdelávania unavení a vyčerpaní a nie všetky školy majú dostatok interných kapacít na doučovanie všetkých žiakov, ktorí by pomoc potrebovali. Výzva reaguje na tento stav a využíva existujúci potenciál na strane mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú témam vzdelávania. Jej zámerom je zapojiť kapacity čo najširšej odbornej verejnosti a zároveň zachovať vysokú kvalitu programu doučovania. Štátny pedagogický ústav pripravuje program doučovania, ktorý rozširuje už zverejnený balík doučovaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o možnosť zapojenia mimovládnych organizácií. 

Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie bude otvorená do 21.10.2021 (23:59).

Kritériá pre doučujúcich

dosiahnuté VŠ vzdelania min.1 stupňa (Bc.) v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, alebo v odboroch tzv. pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca), alebo v odbore, korešpondujúcom s predmetom, ktorý chce daná osoba doučovať (príklad: absolvent Bc. štúdia matematiky, ktorý chce doučovať matematiku).

Žiadosť vrátane jej príloh, sa predkladá výhradne prostredníctvom elektronického formulára – Elektronický formulár žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že „Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru“ je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, je potrebné pripojiť ako prílohu do elektronickej žiadosti „Čestné vyhlásenie žiadateľa“, ktorého vzor je možné stiahnuť nižšie na tejto stránke.

Žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU (Príloha 4 výzvy),
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Vyhodnotenie a zverejnenie zoznamu žiadateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, sa uskutoční do 15.11.2021.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu pre mimovládne organizácie na predkladanie žiadostí o poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre základné a stredné školy.

 

Pandémia Covid-19 spôsobila, že uplynulé dva roky čelili deti a mladí rôznym ťažkostiam v učení. Mnohí mali sťažení prístup k dištančnému vzdelávaniu, čo viedlo k prehĺbeniu rozdielov vo vedomostiach a spôsobilostiach žiakov na základných a stredných školách. Mnohí učitelia sú však po dlhom období dištančného vzdelávania unavení a vyčerpaní a nie všetky školy majú dostatok interných kapacít na doučovanie všetkých žiakov, ktorí by pomoc potrebovali. Výzva reaguje na tento stav a využíva existujúci potenciál na strane mimovládnych organizácií, ktoré sa dlhodobo venujú témam vzdelávania. Jej zámerom je zapojiť kapacity čo najširšej odbornej verejnosti a zároveň zachovať vysokú kvalitu programu doučovania. Štátny pedagogický ústav pripravuje program doučovania, ktorý rozširuje už zverejnený balík doučovaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR o možnosť zapojenia mimovládnych organizácií. 

Poskytnutie finančných prostriedkov mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti (POO) vo forme dotácie na nábor, zaškolenie a podporu doučujúcich pre neziskové organizácie, občianske združenia a nadácie bude otvorená do 21.10.2021 (23:59).

Kritériá pre doučujúcich

dosiahnuté VŠ vzdelania min.1 stupňa (Bc.) v odbore učiteľstvo a pedagogické vedy, psychológia, liečebná pedagogika, logopédia, alebo v odboroch tzv. pomáhajúcich profesií (napr. sociálna práca), alebo v odbore, korešpondujúcom s predmetom, ktorý chce daná osoba doučovať (príklad: absolvent Bc. štúdia matematiky, ktorý chce doučovať matematiku).

Žiadosť vrátane jej príloh, sa predkladá výhradne prostredníctvom elektronického formulára – Elektronický formulár žiadosti.

Vzhľadom k tomu, že „Výzva pre doučujúcich prostredníctvom neštátneho sektoru“ je realizovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR, je potrebné pripojiť ako prílohu do elektronickej žiadosti „Čestné vyhlásenie žiadateľa“, ktorého vzor je možné stiahnuť nižšie na tejto stránke.

Žiadateľ je povinný v prípade vzniku komunikačných materiálov (napríklad plagáty, tlačené materiály, webové stránky, príspevky na sociálnych sieťach) k aktivitám financovaným z tejto výzvy zabezpečiť zviditeľnenie Plánu obnovy ako zdroja financovania nasledovne:

  • použitím loga Plánu obnovy a zároveň loga Next Generation EU (Príloha 4 výzvy),
  • uvedením informácie, že daná aktivita je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Vyhodnotenie a zverejnenie zoznamu žiadateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky, sa uskutoční do 15.11.2021.