Klub darcov Trenčianskej nadácie otvára pre obyvateľov miest a obcí okresu Trenčín, Ilava, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom osemnásty ročník grantovej výzvy.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Klub darcov Trenčianskej nadácie otvára pre obyvateľov miest a obcí okresu Trenčín, Ilava, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom osemnásty ročník grantovej výzvy na podporu verejnoprospešných aktivít v oblastiach:

 • ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia.

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O GRANT

 • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby),
 • organizácie s inou právnou formou (okrem podnikateľských subjektov), napríklad kultúrne a voľnočasové inštitúcie (knižnice, múzeá, galérie, centrá voľného času a pod.); tieto organizácie sú povinné konzultovať svoju právnu formu a cieľ projektu pred podaním žiadosti,
 • neformálne skupiny obyvateľov a obyvatelia miest a obcí definovaného územia.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTU

 • Prínos pre miestnu komunitu a rozvoj komunitného života (čo chcete projektom dosiahnuť)
 • Miera zapojenia dobrovoľníkov a participácie verejnosti (ako zapojíte do aktivít dobrovoľníkov)
 • Udržateľnosť/potenciál projektu (ako plánujete projekt rozvíjať v budúcnosti)
 • Miera zviditeľnenia regiónu (ako budú výsledky projektu komunikované verejnosti)
 • Efektivita vynaložených prostriedkov (reálnosť projektu a rozpočtu, schopnosť žiadateľa realizovať projekt)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

01.02.2022 – Vyhlásenie grantového kola
01.03.2022 – Uzávierka predkladania projektov
19.05.2022 – Prezentácia a hodnotenie projektov na stretnutí členov Klubu darcov
20.05.2022 – Schválenie projektov správnou radou Trenčianskej nadácie
27.05.2022 – Zverejnenie výsledkov
do 31.05.2022 – Príprava zmlúv o poskytnutí grantu

od dátumu podpisu zmluvy do 31.12.2022 – Realizácia podporených projektov

do 31.01.2023 Záverečné správy podporených projektov

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Klub darcov Trenčianskej nadácie otvára pre obyvateľov miest a obcí okresu Trenčín, Ilava, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom osemnásty ročník grantovej výzvy.

VÝZVA NA PREDKLADANIE PROJEKTOV

Klub darcov Trenčianskej nadácie otvára pre obyvateľov miest a obcí okresu Trenčín, Ilava, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom osemnásty ročník grantovej výzvy na podporu verejnoprospešných aktivít v oblastiach:

 • ochrana a podpora zdravia, podpora a rozvoj športu, poskytovanie sociálnej pomoci, zachovanie kultúrnych hodnôt, podpora vzdelávania, ochrana ľudských práv, ochrana a tvorba životného prostredia.

KTO SA MÔŽE UCHÁDZAŤ O GRANT

 • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie poskytujúce verejnoprospešné služby),
 • organizácie s inou právnou formou (okrem podnikateľských subjektov), napríklad kultúrne a voľnočasové inštitúcie (knižnice, múzeá, galérie, centrá voľného času a pod.); tieto organizácie sú povinné konzultovať svoju právnu formu a cieľ projektu pred podaním žiadosti,
 • neformálne skupiny obyvateľov a obyvatelia miest a obcí definovaného územia.

KRITÉRIÁ HODNOTENIA PROJEKTU

 • Prínos pre miestnu komunitu a rozvoj komunitného života (čo chcete projektom dosiahnuť)
 • Miera zapojenia dobrovoľníkov a participácie verejnosti (ako zapojíte do aktivít dobrovoľníkov)
 • Udržateľnosť/potenciál projektu (ako plánujete projekt rozvíjať v budúcnosti)
 • Miera zviditeľnenia regiónu (ako budú výsledky projektu komunikované verejnosti)
 • Efektivita vynaložených prostriedkov (reálnosť projektu a rozpočtu, schopnosť žiadateľa realizovať projekt)

ČASOVÝ HARMONOGRAM

01.02.2022 – Vyhlásenie grantového kola
01.03.2022 – Uzávierka predkladania projektov
19.05.2022 – Prezentácia a hodnotenie projektov na stretnutí členov Klubu darcov
20.05.2022 – Schválenie projektov správnou radou Trenčianskej nadácie
27.05.2022 – Zverejnenie výsledkov
do 31.05.2022 – Príprava zmlúv o poskytnutí grantu

od dátumu podpisu zmluvy do 31.12.2022 – Realizácia podporených projektov

do 31.01.2023 Záverečné správy podporených projektov