PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov (podopatrenie: 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov).

Činnosť:

Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 19. 4. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 29. 7. 2022

Časový harmonogram konania o ŽoNFP:

Podávanie a prijímanie ŽoNFP

od 16. 5. 2022 do 29. 7. 2022

Konanie o ŽoNFP

Začína od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP. Konanie o ŽoNFP končí dňom vydania Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, resp. zastavení konania.

Celková lehota do vydania rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP zahŕňa administratívnu kontrolu, hodnotenie a výber ŽoNFP a vydanie rozhodnutia.

Lehoty konania o ŽoNFP sa odvíjajú od počtu podaných ŽoNFP.

Vystavenie potvrdenia o registrácii ŽoNFP

V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 70 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy.

Táto lehota sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Výber ŽoNFPV prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 40 pracovných dní od vystavenia potvrdenia o registrácii ŽoNFP za všetky prijaté ŽoNFP. Táto lehota na zabezpečenie výberu sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.
Vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFPV prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 30 pracovných dní od uskutočnenia výberu. Táto lehota sa zvýši o 20 pracovných dní o každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Príjemcom pomoci je podnik v zmysle čl. 107 ZFEÚ, ods. 1, t. j. každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania (ďalej len „príjemca pomoci“). Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.

Príjemcom pomoci môže byť mikropodnik, malý, stredný podnik (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014) a veľký podnik (v zmysle čl. 2, bod 26 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014).

Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

– súkromných vlastníkov a ich združení;

– obcí a ich združení;

– cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

– štátu.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

PPA zverejnila výzvu na predkladanie žiadostí o NFP z Programu rozvoja vidieka Slovenskej republiky 2014 – 2022 pre opatrenie: 8 – Investície do rozvoja lesných oblastí a zlepšenia životaschopnosti lesov (podopatrenie: 8.5 – Podpora na investície do zlepšenia odolnosti a environmentálnej hodnoty lesných ekosystémov).

Činnosť:

Zlepšenie hniezdnych príležitostí vtákov v lese a iných prvkov zvyšujúcich biodiverzitu lesných ekosystémov aktívnymi manažmentovými opatreniami so zameraním na vytváranie vhodných biotopov pre hlucháňa hôrneho (Tetrao urogallus) v lesných porastoch v čase prebierkového veku do 50 rokov na definovaných lokalitách v zmysle metodiky vypracovanej Národným lesníckym centrom.

Typ výzvy: uzavretá

Dátum vyhlásenia výzvy: 19. 4. 2022

Dátum uzavretia výzvy: 29. 7. 2022

Časový harmonogram konania o ŽoNFP:

 

Podávanie a prijímanie ŽoNFP: od 16. 5. 2022 do 29. 7. 2022

Konanie o ŽoNFP: Začína od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP. Konanie o ŽoNFP končí dňom vydania Rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP, resp. zastavení konania.

Vystavenie potvrdenia o registrácii ŽoNFP: V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 70 pracovných dní od posledného možného dátumu na doručenie ŽoNFP elektronicky prostredníctvom Ústredného portálu verejnej správy. Táto lehota sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Výber ŽoNFP: V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 40 pracovných dní od vystavenia potvrdenia o registrácii ŽoNFP za všetky prijaté ŽoNFP. Táto lehota na zabezpečenie výberu sa zvýši o 30 pracovných dní za každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Vydanie rozhodnutia o schválení/neschválení ŽoNFP: V prípade, ak bude podaných menej ako 101 ŽoNFP: do 30 pracovných dní od uskutočnenia výberu. Táto lehota sa zvýši o 20 pracovných dní o každých 200 prijatých ŽoNFP oproti základným 100 ŽoNFP.

Príjemcom pomoci je podnik v zmysle čl. 107 ZFEÚ, ods. 1, t. j. každý subjekt, ktorý vykonáva hospodársku činnosť bez ohľadu na jeho právny status a spôsob financovania (ďalej len „príjemca pomoci“). Hospodárskou činnosťou je každá činnosť spočívajúca v ponuke tovarov a/alebo služieb na trhu.

Príjemcom pomoci môže byť mikropodnik, malý, stredný podnik (v zmysle Prílohy I nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014) a veľký podnik (v zmysle čl. 2, bod 26 nariadenia Komisie (EÚ) č. 702/2014).

Príjemcami pomoci sú fyzické a právnické osoby obhospodarujúce lesy vo vlastníctve:

– súkromných vlastníkov a ich združení;

– obcí a ich združení;

– cirkvi, ktorej majetok možno podľa vnútroštátneho právneho poriadku považovať za súkromný, pokiaľ ide o jeho správu a nakladanie s ním;

– štátu.