Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Inšpirácia pohybom 2022.

Cieľ grantového programu:

 • zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít zdravotne a mentálne znevýhodneným deťom i dospelým,
 • zvýšenie kvality športovísk a budovanie športovej infraštruktúry využívanej znevýhodnenými športovcami,
 • podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu zdravotne a mentálne znevýhodnených,
 • zlepšenie podmienok pre športové aktivity, ktoré smerujú k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s telesným znevýhodnením do života v spoločnosti.

Cieľová skupina:

 • zdravotne/mentálne znevýhodnení športovci.

Podporované aktivity a oprávnené náklady:

 • materiálne zabezpečenie športových aktivít (zakúpenie športového vybavenia, pomôcok a pod.),
 • výstavba, revitalizácia a rekonštrukcia športovísk a hracích plôch (výmena podláh, modernizácia šatní a pod.) využívaných znevýhodnenými športovcami.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

 • Program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne organizácie.
 • Predkladateľom projektu nemôže byť fyzická osoba.
 • Žiadateľ musí mať sídlo a pôsobiť v Slovenskej republike.
 • Žiadateľ v predchádzajúcich dvoch rokoch (2021 a 2020) nezískal podporu z Nadácie Kia Slovakia ani z Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis v rámci grantového programu Šport v regióne.
 • V stanovách organizácie musí byť uvedené, že medzi jej činnosti patrí aktívna podpora športu telesne alebo mentálne znevýhodnených športovcov, alebo organizácia je členom jedného z uvedených zväzov: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím, Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov, Deaflympijský výbor Slovenska, Slovenský paralympijský výbor, alebo je členom iného športového zväzu, asociácie, výboru, ktorých cieľom je združovanie športových organizácií za účelom podpory športu zdravotne alebo mentálne znevýhodnených športovcov.
 • Žiadateľ musí byť registrovaný ako mimovládna organizácia viac ako jeden rok.

Oprávnenosť projektu

 • Projekt musí byť realizovaný v Slovenskej republike.
 • Predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.
 • Jedna organizácia môže podať iba jeden projekt.
 • Predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné.

Výška grantu

 • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 4 000 eur. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 100 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek.
 • V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

17.január 2022Vyhlásenie grantového programu
11.február 2022Uzávierka predkladania projektov
14. – 28.február 2022Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
1. – 4.marec 2022Výber podporených projektov – losovanie
7. – 11.marec 2022Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, prvé splátky grantu (70 %)
14.marec – 31.august 2022Realizácia projektov, monitoring
16.september 2022Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
1.september – 14.október 2022Kontrola záverečných správ, druhé splátky grantu (30%)
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Nadácia Kia Slovakia vyhlasuje výzvu na predkladanie projektov v grantovom programe Inšpirácia pohybom 2022.

Cieľ grantového programu:

 • zlepšenie príležitostí a sprístupnenie športových a rekreačných aktivít zdravotne a mentálne znevýhodneným deťom i dospelým,
 • zvýšenie kvality športovísk a budovanie športovej infraštruktúry využívanej znevýhodnenými športovcami,
 • podpora rozvoja športu a zdravého životného štýlu zdravotne a mentálne znevýhodnených,
 • zlepšenie podmienok pre športové aktivity, ktoré smerujú k plnohodnotnému zapojeniu ľudí s telesným znevýhodnením do života v spoločnosti.

Cieľová skupina:

 • zdravotne/mentálne znevýhodnení športovci.

Podporované aktivity a oprávnené náklady:

 • materiálne zabezpečenie športových aktivít (zakúpenie športového vybavenia, pomôcok a pod.),
 • výstavba, revitalizácia a rekonštrukcia športovísk a hracích plôch (výmena podláh, modernizácia šatní a pod.) využívaných znevýhodnenými športovcami.

OPRÁVNENÍ ŽIADATELIA

 • Program je určený pre právnické osoby ‒ mimovládne organizácie.
 • Predkladateľom projektu nemôže byť fyzická osoba.
 • Žiadateľ musí mať sídlo a pôsobiť v Slovenskej republike.
 • Žiadateľ v predchádzajúcich dvoch rokoch (2021 a 2020) nezískal podporu z Nadácie Kia Slovakia ani z Nadačného fondu Kia v Nadácii Pontis v rámci grantového programu Šport v regióne.
 • V stanovách organizácie musí byť uvedené, že medzi jej činnosti patrí aktívna podpora športu telesne alebo mentálne znevýhodnených športovcov, alebo organizácia je členom jedného z uvedených zväzov: Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov, Slovenský zväz športovcov s mentálnym postihnutím, Slovenská asociácia zrakovo postihnutých športovcov, Deaflympijský výbor Slovenska, Slovenský paralympijský výbor, alebo je členom iného športového zväzu, asociácie, výboru, ktorých cieľom je združovanie športových organizácií za účelom podpory športu zdravotne alebo mentálne znevýhodnených športovcov.
 • Žiadateľ musí byť registrovaný ako mimovládna organizácia viac ako jeden rok.

Oprávnenosť projektu

 • Projekt musí byť realizovaný v Slovenskej republike.
 • Predkladaný projekt musí mať verejnoprospešný charakter.
 • Jedna organizácia môže podať iba jeden projekt.
 • Predkladaný projekt musí spĺňať podmienky podľa príslušných právnych predpisov a žiadateľ musí predložiť akékoľvek súhlasy alebo povolenia, ak sú na realizáciu projektu podľa právnych predpisov potrebné.

Výška grantu

 • Maximálna výška podpory, o ktorú sa môže uchádzať jeden projekt, je 4 000 eur. Pre grantový program je vyčlenená celková suma vo výške 100 000 eur. Výška schváleného grantu môže byť znížená, v závislosti od relevantnosti rozpočtových položiek.
 • V tomto grantovom programe nie je povinná finančná spoluúčasť zo strany žiadateľa.

ČASOVÝ HARMONOGRAM

17. január 2022Vyhlásenie grantového programu
11. február 2022Uzávierka predkladania projektov
14. – 28. február 2022Hodnotenie projektov v súlade s výzvou
1. – 4.marec 2022Výber podporených projektov – losovanie
7. – 11.marec 2022Komunikovanie výsledkov, podpis zmlúv, prvé splátky grantu (70 %)
14.marec – 31.august 2022Realizácia projektov, monitoring
16. september 2022Uzávierka pre zaslanie záverečnej správy
1.september – 14.október 2022Kontrola záverečných správ, druhé splátky grantu (30%)