Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti informačné služby a poradenské služby pre mládež.

INFORMAČNÉ SLUŽBY/2021/R/1

Zameranie výzvy MŠVVaŠ SR v súlade so Zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade so Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou ako aj aktuálne platnými národnými a medzinárodnými dokumentmi v oblasti politiky mládeže a práce s mládežou vyhlasuje výzvu na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež.

Cieľ výzvy

Registrácia do zoznamu oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby
pre mládež.

Účel výzvy Výzva je zameraná na registráciu organizácií, ktoré rozvíjajú informačné služby a poradenské služby pre mládež:

 1. poskytujú informačné a poradenské služby pre mladých ľudí v rozličných oblastiach: informácie o príležitostiach pre mladých ľudí, o možnostiach aktívneho využívania voľného času a možnostiach zapojiť sa do mládežníckych organizácií a európskych programov, o možnostiach participácie a dobrovoľníctva, o podpore duševného zdravia, informácie o príležitostiach kvalitného zamestnania a pod.
 2. realizujú osvetové a informačné aktivity a kampane, ktoré približujú mladým ľuďom dostupnosť a možnosti poradenstva, podpory a pomoci pre zvládanie záťažových životných situácií, pomáhajú destigmatizovať potrebu aktívne požiadať o pomoc.
 3. poskytujú psychologické a sociálne poradenstvo v ťažkých životných a krízových situáciách zamerané na psychologickú a sociálnu pomoc.
 4. pri poskytovaní odborného poradenstva pre mládež využívajú interných alebo externých odborníkov z oblastí psychologického, právneho, zdravotníckeho, sociálneho, finančného alebo kariérneho poradenstva, zodpovedného spotrebiteľského správania a iných relevantných oblastí.
 5. aktívne spolupracujú so školami, inými organizáciami a inštitúciami pri sprostredkovaní informačných a poradenských služieb pre mládež, s cieľom maximalizovať pokrytie a zásah poskytovaných služieb voči mladým ľuďom.

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou aktivít sú:

 1. mladí ľudia do 30 rokov, prioritne vo veku 13 až 18 rokov, mládež s nedostatkom príležitostí a neorganizovaná mládež,
 2. mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a koordinátori práce s mládežou,
 3. zástupcovia subjektov aktívne zapojených do tvorby a implementácie mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni,
 4. široká verejnosť – účastníci informačných aktivít.

Oprávnené aktivity

 1. aktivity zamerané na zisťovanie potrieb mladých a zber údajov (napr. fokusové skupiny, prieskumy, štruktúrovaný dialóg, elektronické a osobné konzultácie a pod.),
 2. pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej politiky,
 3. vzdelávacie aktivity, workshopy,
 4. informačné semináre, webináre, verejné diskusie, konferencie,
 5. aktivity zamerané na tvorbu komunikačných a propagačných nástrojov na šírenie informácií,
 6. kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi,
 7. iné aktivity, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi výzvy.

Oprávnený žiadateľ

Občianske združenie založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov.

Neziskové organizácie založené v zmysle Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Základné hodnoty dotačného programu

Organizácia, ktorá sa chce stať oprávneným žiadateľom o dotáciu sa musí hlásiť a spĺňať základné hodnoty dotačného programu, ktorými sú:

 1. Hodnoty organizácie sú postavené na dodržiavaní základných ľudských práv a práca s mládežou prebieha v duchu inklúzie, rôznorodosti a rovnosti.
 2. Programy, aktivity alebo služby organizácie sú otvorené pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na národnosť, etnicitu, náboženské vyznanie, politickú orientáciu, rodovú identitu, sexuálnu orientáciu či sociálne a triedne postavenie.
 3. Organizácia vedie mladých ľudí ku vzájomnej tolerancii, uznaniu a participácii, odmieta násilie, neznášanlivosť a extrémizmus.
 4. Organizácia odmieta odkaz totalitných režimov a ideológií, násilie, diskrimináciu a neznášanlivosť.

Dátum zverejnenia výzvy 10.12.2021

Dátum uzatvorenia výzvy 18.1.2022

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti informačné služby a poradenské služby pre mládež.

INFORMAČNÉ SLUŽBY/2021/R/1

Zameranie výzvy MŠVVaŠ SR v súlade so Zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a
o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade so Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou ako aj aktuálne platnými národnými a medzinárodnými dokumentmi v oblasti politiky mládeže a práce s mládežou vyhlasuje výzvu na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby pre mládež.

Cieľ výzvy

Registrácia do zoznamu oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v tematickej oblasti Informačné služby a poradenské služby
pre mládež.

Účel výzvy Výzva je zameraná na registráciu organizácií, ktoré rozvíjajú informačné služby a poradenské služby pre mládež:

 1. poskytujú informačné a poradenské služby pre mladých ľudí v rozličných oblastiach: informácie o príležitostiach pre mladých ľudí, o možnostiach aktívneho využívania voľného času a možnostiach zapojiť sa do mládežníckych organizácií a európskych programov, o možnostiach participácie a dobrovoľníctva, o podpore duševného zdravia, informácie o príležitostiach kvalitného zamestnania a pod.
 2. realizujú osvetové a informačné aktivity a kampane, ktoré približujú mladým ľuďom dostupnosť a možnosti poradenstva, podpory a pomoci pre zvládanie záťažových životných situácií, pomáhajú destigmatizovať potrebu aktívne požiadať o pomoc.
 3. poskytujú psychologické a sociálne poradenstvo v ťažkých životných a krízových situáciách zamerané na psychologickú a sociálnu pomoc.
 4. pri poskytovaní odborného poradenstva pre mládež využívajú interných alebo externých odborníkov z oblastí psychologického, právneho, zdravotníckeho, sociálneho, finančného alebo kariérneho poradenstva, zodpovedného spotrebiteľského správania a iných relevantných oblastí.
 5. aktívne spolupracujú so školami, inými organizáciami a inštitúciami pri sprostredkovaní informačných a poradenských služieb pre mládež, s cieľom maximalizovať pokrytie a zásah poskytovaných služieb voči mladým ľuďom.

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou aktivít sú:

 1. mladí ľudia do 30 rokov, prioritne vo veku 13 až 18 rokov, mládež s nedostatkom príležitostí a neorganizovaná mládež,
 2. mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a koordinátori práce s mládežou,
 3. zástupcovia subjektov aktívne zapojených do tvorby a implementácie mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni,
 4. široká verejnosť – účastníci informačných aktivít.

Oprávnené aktivity

 1. aktivity zamerané na zisťovanie potrieb mladých a zber údajov (napr. fokusové skupiny, prieskumy, štruktúrovaný dialóg, elektronické a osobné konzultácie a pod.),
 2. pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej politiky,
 3. vzdelávacie aktivity, workshopy,
 4. informačné semináre, webináre, verejné diskusie, konferencie,
 5. aktivity zamerané na tvorbu komunikačných a propagačných nástrojov na šírenie informácií,
 6. kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi,
 7. iné aktivity, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi výzvy.

Oprávnený žiadateľ

Občianske združenie založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov.

Neziskové organizácie založené v zmysle Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Základné hodnoty dotačného programu

Organizácia, ktorá sa chce stať oprávneným žiadateľom o dotáciu sa musí hlásiť a spĺňať základné hodnoty dotačného programu, ktorými sú:

 1. Hodnoty organizácie sú postavené na dodržiavaní základných ľudských práv a práca s mládežou prebieha v duchu inklúzie, rôznorodosti a rovnosti.
 2. Programy, aktivity alebo služby organizácie sú otvorené pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na národnosť, etnicitu, náboženské vyznanie, politickú orientáciu, rodovú identitu, sexuálnu orientáciu či sociálne a triedne postavenie.
 3. Organizácia vedie mladých ľudí ku vzájomnej tolerancii, uznaniu a participácii, odmieta násilie, neznášanlivosť a extrémizmus.
 4. Organizácia odmieta odkaz totalitných režimov a ideológií, násilie, diskrimináciu a neznášanlivosť.

Dátum zverejnenia výzvy 10.12.2021

Dátum uzatvorenia výzvy 18.1.2022