Nadácia SPP vyhlásila grantový program Športuj aj Ty!

Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov.

Podporíme projekty zamerané na:

 • rozvoj rekreačného a výkonnostného športu;
 • pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť;
 • športové podujatia a aktivity;
 • športové tábory a sústredenia.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:

 • športové kluby (športové organizácie: združenia, spolky a kluby, zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže);
 • telovýchovné jednoty;
 • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy);
 • dobrovoľné hasičské zbory;
 • obce/mestá;
 • centrá voľného času.

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.

V tomto ročníku sme na  podporu  verejnoprospešných  projektov  a aktivít  vyčlenili  celkovo  200 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 3 000 eur.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ

 • 14. marca 2022 Vyhlásenie programu
 • 4. apríla 2022, do 24.00 h Uzávierka predkladania projektov
 • 5. apríla – 28. apríla 2022 Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
 • 29. apríla 2022 Zverejnenie podporených projektov
 • máj 2022 Príprava zmluvných podkladov máj – október 2022 Realizácia podporených projektov
 • do 15. novembra 2022 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov
Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Nadácia SPP vyhlásila grantový program Športuj aj Ty!

Šport je súčasťou zdravého životného štýlu, deťom poskytuje radosť z pohybu, sebadôveru vo vlastné schopnosti a priestor pravidelne na sebe pracovať. Šport deti formuje, učí ich dlhodobo zvládať prekážky. Učí ich víťaziť, ale aj zvládať prehry. Nadácia SPP chce podporiť deti pri športovaní vo všetkých regiónoch Slovenska. Grantový program je zameraný na rozvoj športových aktivít, určených pre deti a mládež vo veku od 6-18 rokov pre deti a mládež so zdravotným znevýhodnením vo veku 6-26 rokov.

Podporíme projekty zamerané na:

 • rozvoj rekreačného a výkonnostného športu;
 • pravidelnú tréningovú a záujmovú činnosť;
 • športové podujatia a aktivity;
 • športové tábory a sústredenia.

O finančnú podporu sa môžu uchádzať tieto subjekty:

 • športové kluby (športové organizácie: združenia, spolky a kluby, zaoberajúce sa podporou športu a športovým rozvojom detí a mládeže);
 • telovýchovné jednoty;
 • mimovládne organizácie (občianske združenia, nadácie, spolky, neziskové organizácie, neinvestičné fondy);
 • dobrovoľné hasičské zbory;
 • obce/mestá;
 • centrá voľného času.

Jeden subjekt môže predložiť maximálne 1 projekt.

V tomto ročníku sme na  podporu  verejnoprospešných  projektov  a aktivít  vyčlenili  celkovo  200 000 eur. Maximálna výška podpory, ktorú môžu organizácie získať na jeden projekt je 3 000 eur.

ČASOVÝ HARMONOGRAM PREDKLADANIA ŽIADOSTÍ

 • 14. marca 2022 Vyhlásenie programu
 • 4. apríla 2022, do 24.00 h Uzávierka predkladania projektov
 • 5. apríla – 28. apríla 2022 Hodnotenie projektov odbornými hodnotiacimi komisiami
 • 29. apríla 2022 Zverejnenie podporených projektov
 • máj 2022 Príprava zmluvných podkladov máj – október 2022 Realizácia podporených projektov
 • do 15. novembra 2022 Záverečné správy a vyúčtovanie podporených projektov