Hľadáme občianske združenia a startupy, ktoré prinášajú do vzdelávania inovácie, kritické myslenie, či podporu pre žiakov a žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Päť projektov postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor a získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia. Jednu organizácia, na základe hodnotenia jej pokroku a plánov,podporíme nenávratným grantom vo výške až 30-tisíc eur. Prihlášky prijímame do 8. februára.

Generácia 3.0 je akceleračný program (jeho ročný cyklus nájdete na tomto linku), začínajúci 3-dňovým bootcampom a pokračujúci 3-mesačným akcelerátorom. EDUakcelerátor je primárne zameraný na šírenie vzdelávacieho programu a sledovanie jeho dopadu, organizácie by preto už mali mať svoj projekt otestovaný a validovaný, nie práve vznikajúci alebo vo fáze nápadu.

Aké tematické oblasti môžu projekty pokrývať:

 • Duševné zdravie žiakov či učiteľov;
 • Vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia;
 • Rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií;
 • Adaptácia na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne);
 • Ostatné inovácie (podľa kategórií na stránke Generácie 3.0)

Hľadáme občianske organizácie a startupy, ktoré majú:

 • otestovaný svoj projekt/produkt zameraný na učiteľov, riaditeľov či žiakov. Projekt je v súlade s víziou Generácie 3.0, rozvíja zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie, prípadne vytvára podporu pre učiteľov či žiakov;
 • záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a expertmi počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace);
 • záujem rozširovať svoj projekt či program a zapájať do neho nové školy, učiteľov a žiakov;
 • cieľ sledovať dopad svojho projektu a vyhodnocovať výstupy;
 • cieľ zastabilizovať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti;

Zapojiť sa môžu aj bývalí účastníci EDUakcelerátora a EDUcampu.

V EDUcampe získate: 

 • Vybrané organizácie (10) získajú vstup na 3-dňový EDUcamp. Na podujatí získajú expertné konzultácie od špičkových mentorov z oblasti vzdelávania, biznisu aj občianskeho sektora, možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie;
 • Päť vybraných organizácií na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor.

Účasťou v EDUakcelerátore získate: 

 • Skúseného mentora, ktorý vám pomôže nastaviť projekt efektívne a udržateľne (minimálne 4 konzultácie);
 • Odbornú pomoc s top výskumníkmi pre systematické sledovanie reálneho dopadu projektov (minimálne štyri konzultácie);
 • Expertov na mieru podľa oblastí, v ktorých potrebujete napredovať;
 • Tri celodenné školenia zamerané na potreby organizácií (napr.: fundraising, tvorba biznis modelu, PR organizácie);
 • Grant vo výške 2000 eur na pokrytie personálnych kapacít potrebných na aktívnu účasť v EDUakcelerátore;
 • Možnosť získať po skončení EDUakcelerátora na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie finančný grant na podporu šírenia vášho prístupu a jeho udržateľnosť v celkovej výške maximálne 30 000 eur;
 • Napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov prostredníctvom EDUpointov;
 • Možnosť spolupracovať s inými organizáciami a start-upmi v absolventskej (alumni) skupine.

Aktivity EDUakcelerátora (stretnutia s mentorom, expertom, vzdelávacie školenia a stretnutia s výskumníkom na sledovanie dopadu) zaberú organizácii približne 100 hodín. Prečítajte si bližšie o práci v akcelerátore.

Kto sú mentori a čo je ich úloha?

Mentor pomáha organizácii očami nezainteresovaného odborníka lepšie spoznať svoj projekt. Identifikuje potenciálne výzvy a pomáha navrhnúť riešenia na rozvoj.

Mentora vyberáme na mieru. Zoznam mentorov z minuloročného EDUcampu nájdete tu.

Čo povedali účastníci EDUakcelerátora 2021 o svojich mentoroch?

„Lukáš bol super. Odborne aj ľudsky by som ho hodnotil na 10 z 10. Dával nám veľa dobrých tipov a rád, dozvedeli sme sa od neho všetko, čo sme potrebovali. Jeho trpezlivé chápanie problémov je ako stvorené pre mentorovanie.“
Ondrej Bagin (KUBO MEDIA) o mentorovi Lukášovi 
Okálovi (Microsoft).

„Už keď som videl jej profil, hovoril som si, že pôjde o zaujímavého človeka. Má veľmi širokú expertízu, veľa skúseností z korporátneho aj startup sveta. Skvelé boli jej strategické pohľady na kampaň pre učiteľov. Pozerala sa tiež na naše interné fungovanie – leadership hľadisko, čo bolo pre mňa veľmi cenné.“ 
Julian Gerhat (Zmudri.sk) o mentorke Martine Královej (Teron Solutions)

Kto sa môže prihlasovať do programu

Prihlásené subjekty musia mať sídlo alebo adresu pôsobenia na Slovensku a právnu formu: nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti  je jedna alebo viac činností, ktoré napĺňajú verejnoprospešný účel.

Časový plán a dôležité dátumy  

11. január – 8. február 2022 
Prihlasovanie projektov do programu

28. február 2022 
Prvý výber projektov, ktoré postupujú do hodnotenia. Výber zostavuje realizátor programu – Nadácia Pontis

Marec 2021
Hodnotenie projektov hodnotiacimi komisiami

31. marec 2021 
Výsledky hodnotenia – užší výber prihlásených projektov, ktoré postupujú do EDUcampu

1. jún – 3. jún 2022 
EDUcamp – 3-dňové podujatie, na ktorom bude vybraných 5 organizácií postupujúcich do EDUakcelerátora

17. jún 2022 
Oznámenie výsledkov postupujúcich do EDUakcelerátora

September – december 2022 (8. 9.  – 1.12.) 
EDUakcelerátor

8. december 2022 
Záverečné prezentácie projektov (EDUfest). Vyhlásenie organizácie, ktorá získava na ďalšie šírenie svojho programu grant.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Hľadáme občianske združenia a startupy, ktoré prinášajú do vzdelávania inovácie, kritické myslenie, či podporu pre žiakov a žiačky zo sociálne znevýhodneného prostredia. Päť projektov postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor a získa mentora, konzultácie s expertmi, školenia. Jednu organizácia, na základe hodnotenia jej pokroku a plánov,podporíme nenávratným grantom vo výške až 30-tisíc eur. Prihlášky prijímame do 8. februára.

Generácia 3.0 je akceleračný program (jeho ročný cyklus nájdete na tomto linku), začínajúci 3-dňovým bootcampom a pokračujúci 3-mesačným akcelerátorom. EDUakcelerátor je primárne zameraný na šírenie vzdelávacieho programu a sledovanie jeho dopadu, organizácie by preto už mali mať svoj projekt otestovaný a validovaný, nie práve vznikajúci alebo vo fáze nápadu.

Aké tematické oblasti môžu projekty pokrývať:

 • Duševné zdravie žiakov či učiteľov;
 • Vzdelávania žiakov zo sociálne znevýhodneného či málo podnetného prostredia;
 • Rozvoj kritického myslenia a predchádzanie šírenia dezinformácií;
 • Adaptácia na digitálne prostredie (závislosť na sociálnych sieťach, kyberšikana a podobne);
 • Ostatné inovácie (podľa kategórií na stránke Generácie 3.0)

Hľadáme občianske organizácie a startupy, ktoré majú:

 • otestovaný svoj projekt/produkt zameraný na učiteľov, riaditeľov či žiakov. Projekt je v súlade s víziou Generácie 3.0, rozvíja zručnosti, vedomosti a postoje potrebné pre 21. storočie, prípadne vytvára podporu pre učiteľov či žiakov;
 • záujem rozvíjať svoj projekt, sú ochotné prijímať spätnú väzbu a aktívne spolupracovať s mentorom a expertmi počas dlhšieho časového obdobia (3 mesiace);
 • záujem rozširovať svoj projekt či program a zapájať do neho nové školy, učiteľov a žiakov;
 • cieľ sledovať dopad svojho projektu a vyhodnocovať výstupy;
 • cieľ zastabilizovať sa a smerovať k väčšej udržateľnosti;

Zapojiť sa môžu aj bývalí účastníci EDUakcelerátora a EDUcampu.

V EDUcampe získate: 

 • Vybrané organizácie (10) získajú vstup na 3-dňový EDUcamp. Na podujatí získajú expertné konzultácie od špičkových mentorov z oblasti vzdelávania, biznisu aj občianskeho sektora, možnosť vypracovať si s pomocou odborníkov analýzu svojho projektu a stratégiu pre jeho šírenie;
 • Päť vybraných organizácií na základe hodnotenia na EDUcampe postúpi do 3-mesačného mentoringovo-vzdelávacieho programu EDUakcelerátor.

Účasťou v EDUakcelerátore získate: 

 • Skúseného mentora, ktorý vám pomôže nastaviť projekt efektívne a udržateľne (minimálne 4 konzultácie);
 • Odbornú pomoc s top výskumníkmi pre systematické sledovanie reálneho dopadu projektov (minimálne štyri konzultácie);
 • Expertov na mieru podľa oblastí, v ktorých potrebujete napredovať;
 • Tri celodenné školenia zamerané na potreby organizácií (napr.: fundraising, tvorba biznis modelu, PR organizácie);
 • Grant vo výške 2000 eur na pokrytie personálnych kapacít potrebných na aktívnu účasť v EDUakcelerátore;
 • Možnosť získať po skončení EDUakcelerátora na základe rozhodnutia hodnotiacej komisie finančný grant na podporu šírenia vášho prístupu a jeho udržateľnosť v celkovej výške maximálne 30 000 eur;
 • Napojenie na komunitu inovátorov vo vzdelávaní a možnosť šíriť svoj projekt do regiónov prostredníctvom EDUpointov;
 • Možnosť spolupracovať s inými organizáciami a start-upmi v absolventskej (alumni) skupine.

Aktivity EDUakcelerátora (stretnutia s mentorom, expertom, vzdelávacie školenia a stretnutia s výskumníkom na sledovanie dopadu) zaberú organizácii približne 100 hodín. Prečítajte si bližšie o práci v akcelerátore.

Kto sú mentori a čo je ich úloha?

Mentor pomáha organizácii očami nezainteresovaného odborníka lepšie spoznať svoj projekt. Identifikuje potenciálne výzvy a pomáha navrhnúť riešenia na rozvoj.

Mentora vyberáme na mieru. Zoznam mentorov z minuloročného EDUcampu nájdete tu.

Čo povedali účastníci EDUakcelerátora 2021 o svojich mentoroch?

„Lukáš bol super. Odborne aj ľudsky by som ho hodnotil na 10 z 10. Dával nám veľa dobrých tipov a rád, dozvedeli sme sa od neho všetko, čo sme potrebovali. Jeho trpezlivé chápanie problémov je ako stvorené pre mentorovanie.“
Ondrej Bagin (KUBO MEDIA) o mentorovi Lukášovi 
Okálovi (Microsoft).

„Už keď som videl jej profil, hovoril som si, že pôjde o zaujímavého človeka. Má veľmi širokú expertízu, veľa skúseností z korporátneho aj startup sveta. Skvelé boli jej strategické pohľady na kampaň pre učiteľov. Pozerala sa tiež na naše interné fungovanie – leadership hľadisko, čo bolo pre mňa veľmi cenné.“ 
Julian Gerhat (Zmudri.sk) o mentorke Martine Královej (Teron Solutions)

Kto sa môže prihlasovať do programu

Prihlásené subjekty musia mať sídlo alebo adresu pôsobenia na Slovensku a právnu formu: nadácia, občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, neinvestičný fond, iné právnické osoby, ktorých predmetom činnosti  je jedna alebo viac činností, ktoré napĺňajú verejnoprospešný účel.

Časový plán a dôležité dátumy  

11. január – 8. február 2022 
Prihlasovanie projektov do programu

28. február 2022 
Prvý výber projektov, ktoré postupujú do hodnotenia. Výber zostavuje realizátor programu – Nadácia Pontis

Marec 2021
Hodnotenie projektov hodnotiacimi komisiami

31. marec 2021 
Výsledky hodnotenia – užší výber prihlásených projektov, ktoré postupujú do EDUcampu

1. jún – 3. jún 2022 
EDUcamp – 3-dňové podujatie, na ktorom bude vybraných 5 organizácií postupujúcich do EDUakcelerátora

17. jún 2022 
Oznámenie výsledkov postupujúcich do EDUakcelerátora

September – december 2022 (8. 9.  – 1.12.) 
EDUakcelerátor

8. december 2022 
Záverečné prezentácie projektov (EDUfest). Vyhlásenie organizácie, ktorá získava na ďalšie šírenie svojho programu grant.