24.11.2016

Zasadnutie Valného zhromaždenia členov združenia MAS

Dňa 24. 11. 2016 o 9:30 hod. bolo zvolané zasadnutie Valného zhromaždenia členov združenia MAS, ktoré sa konalo v miestnosti zasadačky MsÚ Bánovce nad Bebravou. Zasadnutie otvoril zástupca primátora mesta Bánovce nad Bebravou a následne odovzdal slovo koordinátorom MAS Bebrava. 

Úvodom stretnutia koordinátori MAS Bebrava informovali o priebehu a výsledkoch kontroly PPA na projekt 19.1 – Prípravná podpora. Ďalej informovali z Informačného semináru k výzve na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD. Slova sa ujal aj Ing. Stanislav Dreisig ako spracovávateľ dotknutej úpravy, ktorú vykonal na základe poverenia Výkonným výborom a predsedom MAS Bebrava. Prítomný spracovaný predkladaný dodatok k Stratégií MAS Bebrava jednomyseľne odsúhlasili. Na záver stretnutia sa prerokovali a naplánovali ďalšie kroky.

09.11.2016

Zasadnutie členov orgánov MAS Bebrava

Dňa 09.11.2016 sa v priestoroch MsÚ Bánovce stretli zástupcovia Výkonného výboru a Revíznej komisie MAS Bebrava k prerokovaniu ďalších krokov potrebných k úspešnému zvládnutiu Výzvy č. 20/PRV/2016 na (Opatrenie 19, podopatrenie 19.2)

17.09.2016

Mňam fest 2016

Dňa 17. 09. 2016 sa konal už 7. ročník podujatia Mňam fest, ktorý sa stal tradičnou súčasťou tohto obdobia v meste Bánovce nad Bebravou. Na tomto ročníku sa zúčastnila aj miesta akčná skupina Bebrava, ktorá vyvíja svoje aktivity nie len v meste Bánovce, ale aj ďalších 19. okolitých obciach. Kanceláriu MAS Bebrava poctila návštevou aj ministerka pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky Ing. Gabriela Matečná, ktorej bola za účasti primátora mesta Mariána Chovanca činnosť MAS Bebrava priblížená, keďže víziou tohto občianskeho združenia je snaha o spoluprácu s ďalšími subjektmi pre čo najlepšie poskytovanie služieb. 

Mňam fest 2016

Partnerom jej tento raz bola MAS Strážovské vrchy, ktorej katastrálne územie priamo susedí s našim. Napriek daždivému počasiu je možné, či už len vzhľadom na počet návštevníkov, ktorí na Mňam fest zavítali, považovať aj tento ročník za vydarený.

Agrokomplex 2016

Na tohtoročnom Agrokomplexe mala svoje zastúpenie aj Miestna akčná skupina Bebrava, ktorú na výstave zastupovali jej koordinátori a medzi zúčastnenými nechýbali ani viacerý starostovia a starostky z členských obcí MAS. Hlavnú zásluhu na kvalitnej prezentácií našej MAS mal folklórny súbor Drienovec a speváčka ROUMY  Romana Hlobeňová, ktorí boli súčasťou kultúrneho programu úvodného dňa výstavy.

Agrokomplex 2016