Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 9/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
  • 6.1.2 Mesto kultúry – celoročné aktivity DOTÁCIA
  • 5.2.2 Akvizícia múzeí DOTÁCIA
  • 5.3.2 Akvizícia galérií DOTÁCIA
  • 5.2.3B Nové stále expozície – múzeá DOTÁCIA
  • 5.3.3B Nové stále expozície – galérie (fáza B) DOTÁCIA

Začiatok predkladania žiadostí 16.08.2021. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Uzávierka predkladania žiadostí 13.09.2021 

Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa 12.11.2021

Pre kompletné znenie výzvy aj s jej prílohami kliknite SEM.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Fond na podporu umenia vyhlasuje výzvu č. 5/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov.

Fond na podporu umenia v súlade s ustanoveniami zákona č. 284/2014 Z. z. o Fonde na podporu umenia a o zmene a doplnení zákona č. 434/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva kultúry Slovenskej republiky v znení zákona č. 79/2013 Z. z. vyhlasuje Výzvu č. 9/2021 na predkladanie žiadostí pre oprávnených žiadateľov v rámci podprogramov:
  • 6.1.2 Mesto kultúry – celoročné aktivity DOTÁCIA
  • 5.2.2 Akvizícia múzeí DOTÁCIA
  • 5.3.2 Akvizícia galérií DOTÁCIA
  • 5.2.3B Nové stále expozície – múzeá DOTÁCIA
  • 5.3.3B Nové stále expozície – galérie (fáza B) DOTÁCIA

Začiatok predkladania žiadostí 16.08.2021. Žiadateľ je povinný podať žiadosť elektronicky prostredníctvom registračného systému FPU v posledný deň výzvy najneskôr do 15:00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ).

Uzávierka predkladania žiadostí 13.09.2021 

Predpokladaný termín zverejnenia rozhodnutia riaditeľa 12.11.2021