Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie pre rok 2022.

Podanie žiadosti o podporu formou dotácie (ďalej len „žiadosť“):

Termín na podanie žiadosti je do 31. októbra 2021.

Žiadateľ podáva žiadosť cez: https://envirofond.egrant.sk/ .

Okrem vyššie uvedeného spôsobu žiadateľ podáva žiadosť jedným z nasledovných spôsobov:

 1. doručenie žiadosti do elektronickej schránky Environmentálneho fondu v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Táto možnosť podávania žiadosti platí len pre orgány verejnej moci 1. Žiadateľ o podporu formou dotácie, ktorý nie je orgánom verejnej moci, nemôže podať žiadosť do elektronickej schránky Environmentálneho fondu,
 2. doručenie 1 originálu žiadosti do poštového priečinku Environmentálneho fondu (rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu).
  Adresa poštového priečinku Environmentálneho fondu:
  Environmentálny fond
  P. O. BOX 14
  827 14 Bratislava 212,
 3. doručenie 1 originálu žiadosti na adresu sídla Environmentálneho fondu osobne (rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti na adresu sídla Environmentálneho fondu počas úradných hodín).
  Adresa sídla Environmentálneho fondu:
  Environmentálny fond
  Nevädzová 5
  821 01 Bratislava.

Počet podaných žiadostí

I. Oblasť Ochrana ovzdušia (A)

žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť. Pod podaním žiadosti sa na tieto účely rozumie jeden zo spôsobov podávania žiadostí uvedených v tejto Špecifikácii činností podpory na rok 2022 (ďalej len „špecifikácia“), v texte vyššie – časť „Podanie žiadosti o podporu formou dotácie“.

V prípade, ak oprávnený žiadateľ v rámci oblasti A podá na Environmentálny fond viac ako jednu žiadosť, budú všetky jeho žiadosti zamietnuté, s výnimkou, ak spolu s ďalšou žiadosťou v rámci tej istej oblasti A, ktorú podá žiadateľ v termíne na podanie
žiadosti, predloží Environmentálnemu fondu písomné späťvzatie skôr podanej žiadosti, podpísané osobou oprávnenou konať za žiadateľa.

II. Oblasť Ochrana a využívanie vôd (B)

žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť. Pod podaním žiadosti sa na tieto účely rozumie jeden zo spôsobov podávania žiadostí uvedených v tejto špecifikácii, v texte vyššie – časť „Podanie žiadosti o podporu formou dotácie“.

V prípade, ak oprávnený žiadateľ v rámci oblasti B podá na Environmentálny fond viac ako jednu žiadosť, budú všetky jeho žiadosti zamietnuté, s výnimkou, ak:

a) žiadateľ podá (i) jednu žiadosť v rámci oblasti B pre činnosti kanalizácie s označením BK2, BK4 a BK5 (ďalej len „žiadosť BK2, BK4, BK5“) a (ii) druhú žiadosť podá v rámci oblasti B pre činnosti vodovodu s označením BV1, BV2, BV3 (ďalej len „žiadosť BV1, BV2, BV3“), pričom bude splnená podmienka, že kanalizácia, výstavba ktorej bude predmetom projektu v zmysle žiadosti BK2,
BK4, BK5 a vodovod, ktorého výstavba bude predmetom projektu v zmysle žiadosti BV1, BV2,
BV3 budú vedené v spoločnej ryhe a budú mať rovnakú dĺžku,

b) ak spolu s ďalšou žiadosťou v rámci tej istej oblasti B, ktorú podá žiadateľ v termíne na podanie žiadosti, predloží Environmentálnemu fondu písomné späťvzatie skôr podanej žiadosti, podpísané osobou oprávnenou konať za žiadateľa.

III. Oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)

žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť. Pod podaním žiadosti sa na tieto účely rozumie jeden zo spôsobov podávania žiadostí uvedených v tejto špecifikácii, v texte vyššie – časť „Podanie žiadosti o podporu formou dotácie“.

V prípade, ak oprávnený žiadateľ v rámci oblasti C1, C2, C3 podá na Environmentálny fond viac ako jednu žiadosť, budú všetky jeho žiadosti zamietnuté, s výnimkou, ak spolu s ďalšou žiadosťou v rámci tej istej oblasti C1, C2, C3, ktorú podá žiadateľ v termíne na podanie žiadosti, predloží Environmentálnemu fondu písomné späťvzatie skôr podanej žiadosti, podpísané osobou oprávnenou konať za žiadateľa.

Žiadateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený podať žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na ten istý projekt v rámci oblasti C1, C2, C3 a zároveň aj v rámci oblasti C4, C5, C6 definovanej v II. oddiele tejto špecifikácie.

V prípade, ak sa preukáže, že žiadateľ podal na jeden a ten istý projekt (i) žiadosť v rámci oblasti C1, C2, C3 a zároveň aj (ii) žiadosť v rámci oblasti C4, C5, C6, budú všetky jeho žiadosti zamietnuté, s výnimkou, ak spolu s ďalšou žiadosťou na ten istý projekt, ktorú podá žiadateľ v termíne na podanie žiadostí, predloží Environmentálnemu fondu písomné späťvzatie skôr podanej žiadosti, podpísané osobou oprávnenou konať za žiadateľa.

Žiadateľ podáva originál formulára žiadosti aj v prípade podania žiadosti do elektronickej schránky Environmentálneho fondu. Povinné prílohy, ktoré sú súčasťou žiadosti, prikladá žiadateľ vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak.

Environmentálny fond má v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a internými predpismi povinnosť uchovávať počas plynutia lehoty uloženia originál  registratúrneho záznamu alebo súboru registratúrnych záznamov, ktoré vznikli v súvislosti s vybavovaním tej istej veci a sú súčasťou spisu.

V tejto súvislosti dôrazne odporúčame žiadateľom, aby nepredkladali originály požadovaných príloh ako napríklad projektová dokumentácia, či stavebné alebo iné povolenie, nakoľko Environmentálny fond prípadným žiadostiam o vrátenie originálov príloh k žiadosti v budúcnosti nebude môcť vzhľadom na vyššie uvedené vyhovieť.

Maximálna miera podpory formou dotácie (pre Oddiel I. tejto špecifikácie pre oblasti A, B, C ak nie je v rámci ich podrobnejšej špecifikácie uvedené inak):

– je 95 % z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Všeobecné pravidlá upravujúce oprávnenosť nákladov (ak nie je v rámci podrobnejšej špecifikácie uvedené inak, tieto pravidlá platia pre Oddiel I. tejto špecifikácie pre oblasti:

– Ochrana ovzdušia (A),

– Ochrana a využívanie vôd (B),

– Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)).

Za oprávnené náklady sa považujú len náklady, ktoré sú, vzhľadom na všetky okolnosti:

1. primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako aj potrebám projektu,
2. vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi:

a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu),
b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie) a
c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu),

3. reálne – skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom,
4. správne – v súlade:

a) so schválenou žiadosťou,
b) s podrobným opisom činností a prác uvedených v zmluve o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu (ďalej len „zmluva o poskytnutí dotácie“),
c) s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy uzatvorenej s dodávateľom. Pri výbere dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) vzťahujúcou sa na výber dodávateľa v čase obstarávania, pričom Environmentálny fond akceptuje dodávateľa, pri výbere ktorého žiadateľ postupoval v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. novým právnym predpisom SR upravujúcim verejné obstarávanie, ktoré nadobudne platnosť a účinnosť po zverejnení tejto špecifikácie na rok 2022,
d) so schváleným stavebným povolením, resp. iným dokladom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľujúcim realizáciu aktivít projektu (ak je to relevantné),

5. aktuálne – vynaložené a realizované v rozpočtovom roku 2022,

6. originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajú – na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť podporu formou dotácie (ďalej len „dotácia“) z Environmentálneho fondu a zároveň finančné prostriedky z iných podporných schém a programov,

7. identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u príjemcu dotácie v súlade s platnou legislatívou,

8. dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe transparentného výberového procesu, ktorý bude v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. novým právnym predpisom SR upravujúcim verejné obstarávanie, ktorý nadobudne platnosť a účinnosť po zverejnení tejto špecifikácie na rok 2022.

Oprávnené náklady ako aj úhrada spolufinancovania zo strany príjemcu dotácie musia byť v súlade so slovenským právnym poriadkom a musia byť realizované v rozpočtovom roku 2022. Na poskytnutie dotácie pre činnosti uvedené v tomto oddiele nie je právny nárok. V nižšie uvedenej tabuľke sú zobrazené priemerné výšky podpory v jednotlivých oblastiach na základe alokácii v zmysle schváleného rozpočtu Environmentálneho fondu v predchádzajúcich obdobiach. Finančné alokácie pre jednotlivé oblasti podpory pre rok 2022 budú stanovené po schválení návrhu rozpočtu Environmentálneho fondu na rozpočtové roky 2022 – 2024.

Pre kompletné znenie výzvy aj s jej prílohami kliknite SEM.

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Environmentálny fond zverejňuje Špecifikáciu činností podpory formou dotácie                pre rok 2022.

Podanie žiadosti o podporu formou dotácie (ďalej len „žiadosť“):

Termín na podanie žiadosti je do 31. októbra 2021.

Žiadateľ podáva žiadosť cez: https://envirofond.egrant.sk/.

Okrem vyššie uvedeného spôsobu žiadateľ podáva žiadosť jedným z nasledovných spôsobov:

 1. doručenie žiadosti do elektronickej schránky Environmentálneho fondu v zmysle zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov. Táto možnosť podávania žiadosti platí len pre orgány verejnej moci 1. Žiadateľ o podporu formou dotácie, ktorý nie je orgánom verejnej moci, nemôže podať žiadosť do elektronickej schránky Environmentálneho fondu,
 2. doručenie 1 originálu žiadosti do poštového priečinku Environmentálneho fondu (rozhodujúcim dátumom je dátum odovzdania žiadosti na poštovú prepravu najneskôr v posledný deň termínu).
  Adresa poštového priečinku Environmentálneho fondu:
  Environmentálny fond
  P. O. BOX 14
  827 14 Bratislava 212,
 3. doručenie 1 originálu žiadosti na adresu sídla Environmentálneho fondu osobne (rozhodujúcim dátumom je dátum doručenia žiadosti na adresu sídla Environmentálneho fondu počas úradných hodín).
  Adresa sídla Environmentálneho fondu:
  Environmentálny fond
  Nevädzová 5
  821 01 Bratislava.

Počet podaných žiadostí

I. Oblasť Ochrana ovzdušia (A)

žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť. Pod podaním žiadosti sa na tieto účely rozumie jeden zo spôsobov podávania žiadostí uvedených v tejto Špecifikácii činností podpory na rok 2022 (ďalej len „špecifikácia“), v texte vyššie – časť „Podanie žiadosti o podporu formou dotácie“.

V prípade, ak oprávnený žiadateľ v rámci oblasti A podá na Environmentálny fond viac ako jednu žiadosť, budú všetky jeho žiadosti zamietnuté, s výnimkou, ak spolu s ďalšou žiadosťou v rámci tej istej oblasti A, ktorú podá žiadateľ v termíne na podanie
žiadosti, predloží Environmentálnemu fondu písomné späťvzatie skôr podanej žiadosti, podpísané osobou oprávnenou konať za žiadateľa.

II. Oblasť Ochrana a využívanie vôd (B)

žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť. Pod podaním žiadosti sa na tieto účely rozumie jeden zo spôsobov podávania žiadostí uvedených v tejto špecifikácii, v texte vyššie – časť „Podanie žiadosti o podporu formou dotácie“.

V prípade, ak oprávnený žiadateľ v rámci oblasti B podá na Environmentálny fond viac ako jednu žiadosť, budú všetky jeho žiadosti zamietnuté, s výnimkou, ak:

a) žiadateľ podá (i) jednu žiadosť v rámci oblasti B pre činnosti kanalizácie s označením BK2, BK4 a BK5 (ďalej len „žiadosť BK2, BK4, BK5“) a (ii) druhú žiadosť podá v rámci oblasti B pre činnosti vodovodu s označením BV1, BV2, BV3 (ďalej len „žiadosť BV1, BV2, BV3“), pričom bude splnená podmienka, že kanalizácia, výstavba ktorej bude predmetom projektu v zmysle žiadosti BK2,
BK4, BK5 a vodovod, ktorého výstavba bude predmetom projektu v zmysle žiadosti BV1, BV2,
BV3 budú vedené v spoločnej ryhe a budú mať rovnakú dĺžku,

b) ak spolu s ďalšou žiadosťou v rámci tej istej oblasti B, ktorú podá žiadateľ v termíne na podanie žiadosti, predloží Environmentálnemu fondu písomné späťvzatie skôr podanej žiadosti, podpísané osobou oprávnenou konať za žiadateľa.

III. Oblasť Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)

žiadateľ je oprávnený podať iba jednu žiadosť. Pod podaním žiadosti sa na tieto účely rozumie jeden zo spôsobov podávania žiadostí uvedených v tejto špecifikácii, v texte vyššie – časť „Podanie žiadosti o podporu formou dotácie“.

Žiadateľ berie na vedomie, že nie je oprávnený podať žiadosť o poskytnutie podpory formou dotácie na ten istý projekt v rámci oblasti C1, C2, C3 a zároveň aj v rámci oblasti C4, C5, C6 definovanej v II. oddiele tejto špecifikácie.

Žiadateľ podáva originál formulára žiadosti aj v prípade podania žiadosti do elektronickej schránky Environmentálneho fondu. Povinné prílohy, ktoré sú súčasťou žiadosti, prikladá žiadateľ vo forme fotokópií dokumentov, ak nie je uvedené inak.

Maximálna miera podpory formou dotácie (pre Oddiel I. tejto špecifikácie pre oblasti A, B, C ak nie je v rámci ich podrobnejšej špecifikácie uvedené inak):

– je 95 % z oprávnených nákladov projektu pri dodržaní podmienky minimálneho 5 % spolufinancovania zo strany žiadateľa z oprávnených nákladov projektu.

Všeobecné pravidlá upravujúce oprávnenosť nákladov (ak nie je v rámci podrobnejšej špecifikácie uvedené inak, tieto pravidlá platia pre Oddiel I. tejto špecifikácie pre oblasti:

– Ochrana ovzdušia (A),

– Ochrana a využívanie vôd (B),

– Rozvoj odpadového a obehového hospodárstva (C)).

Za oprávnené náklady sa považujú len náklady, ktoré sú, vzhľadom na všetky okolnosti:

1. primerané, t. j. zodpovedajú obvyklým cenám v danom mieste a čase ako aj potrebám projektu,
2. vynaložené v súlade s nasledujúcimi princípmi:

a) hospodárnosť (minimalizácia nákladov pri rešpektovaní cieľov projektu),
b) účelnosť (priama väzba na projekt a nevyhnutnosť jeho realizácie) a
c) efektívnosť (maximalizácia pomerov medzi výstupmi a vstupmi projektu),

3. reálne – skutočne vynaložené a vyfakturované dodávateľom,
4. správne – v súlade:

a) so schválenou žiadosťou,
b) s podrobným opisom činností a prác uvedených v zmluve o poskytnutí podpory formou dotácie z Environmentálneho fondu (ďalej len „zmluva o poskytnutí dotácie“),
c) s podmienkami dodávateľsko-odberateľskej zmluvy uzatvorenej s dodávateľom. Pri výbere dodávateľa je žiadateľ povinný postupovať v súlade s platnou a účinnou právnou úpravou Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) vzťahujúcou sa na výber dodávateľa v čase obstarávania, pričom Environmentálny fond akceptuje dodávateľa, pri výbere ktorého žiadateľ postupoval v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. novým právnym predpisom SR upravujúcim verejné obstarávanie, ktoré nadobudne platnosť a účinnosť po zverejnení tejto špecifikácie na rok 2022,
d) so schváleným stavebným povolením, resp. iným dokladom v zmysle zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov povoľujúcim realizáciu aktivít projektu (ak je to relevantné),

5. aktuálne – vynaložené a realizované v rozpočtovom roku 2022,

6. originálne – t. j. sa navzájom neprekrývajú – na úhradu jednej a tej istej položky nákladov nie je možné použiť podporu formou dotácie (ďalej len „dotácia“) z Environmentálneho fondu a zároveň finančné prostriedky z iných podporných schém a programov,

7. identifikovateľné a preukázateľné a musia byť doložené účtovnými dokladmi, ktoré sú riadne evidované u príjemcu dotácie v súlade s platnou legislatívou,

8. dodané/poskytnuté tretími stranami (dodávateľom/-i) vybranými na základe transparentného výberového procesu, ktorý bude v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, resp. novým právnym predpisom SR upravujúcim verejné obstarávanie, ktorý nadobudne platnosť a účinnosť po zverejnení tejto špecifikácie na rok 2022.