Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje  výzvu o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti dobrovoľnícke príležitosti pre mládež.

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2021/R/1

Zameranie výzvy MŠVVaŠ SR v súlade so Zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade so Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou ako aj aktuálne platnými národnými a medzinárodnými dokumentmi v oblasti politiky mládeže a práce s mládežou vyhlasuje výzvu na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež.

Cieľ výzvy

Registrácia do zoznamu oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež.

Účel výzvy

Výzva je zameraná na registráciu organizácií, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo mládeže:

 1. vytvárajú a sprostredkovávajú dobrovoľnícke príležitosti pre mládež a vedú databázu dobrovoľníckych príležitosti a záujemcov a záujemkýň o dobrovoľníctvo, s ktorými aktívne komunikujú.
 2. plnia osvetovú, vzdelávaciu a propagačnú funkciu v oblasti dobrovoľníctva, zviditeľňujú prínosy dobrovoľníctva pre jednotlivcov a spoločnosť, organizujú kampane zamerané na rozvoj dobrovoľníctva, vzdelávajú v oblasti manažmentu dobrovoľníctva a organizujú supervíziu vlastných dobrovoľníkov, prípadne pre dobrovoľnícke organizácie.
 3. plnia konzultačnú funkciu v oblasti dobrovoľníctva pre organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi už pracujú, alebo chcú začať pracovať, prípadne majú záujem o vyslanie dobrovoľníkov do zahraničia; pôsobia ako konzultanti v prípade problémov týkajúcich sa dobrovoľníctva.
 4. zviditeľňujú spoločenskú hodnotu dobrovoľníctva najmä prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov formálnym a neformálnym spôsobom, organizovaním napríklad regionálneho oceňovania dobrovoľníkov.
 5. podporujú alebo vytvárajú advokačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva, podporujú budovanie infraštruktúry dobrovoľníctva, spolupracujú na presadzovaní finančnej podpory dobrovoľníctva.

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou aktivít sú:

 1. mladí ľudia do 30 rokov, prioritne vo veku 13 až 18 rokov, mládež s nedostatkom príležitostí a neorganizovaná mládež,
 2. mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a koordinátori práce s mládežou,
 3. organizácie, ktoré sú prijímateľmi mládežníckej dobrovoľníckej činnosti,
 4. zástupcovia subjektov aktívne zapojených do prijímania a vysielania mládežníckych dobrovoľníkov,
 5. zástupcovia subjektov aktívne zapojených do tvorby a implementácie mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni,
 6. široká verejnosť – účastníci informačných aktivít.

Oprávnené aktivity

 1. dobrovoľnícke činnosti mladých v prospech širšej komunity,
 2. pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej politiky a so zástupcami organizácií, ktoré pracujú s mládežníckymi dobrovoľníkmi,
 3. vzdelávacie aktivity, workshopy,
 4. informačné a/alebo propagačné podujatia, webináre, verejné diskusie, konferencie,
 5. aktivity zamerané na tvorbu databáz dobrovoľníckych príležitostí pre mládež, prevádzkovanie komunikačných a propagačných nástrojov na šírenie informácií o príležitostiach dobrovoľníctva mládeže,
 6. kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi, aktivity zamerané na zisťovanie potrieb mladých a zber údajov (napr. fokusové skupiny, prieskumy, elektronické a osobné konzultácie a pod.),
 7. a iné aktivity, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi výzvy.

Oprávnený žiadateľ

Občianske združenie založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov.

Neziskové organizácie založené v zmysle Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Základné hodnoty dotačného programu Organizácia, ktorá sa chce stať oprávneným žiadateľom o dotáciu sa musí hlásiť a spĺňať základné hodnoty dotačného programu, ktorými sú:

 1. Hodnoty organizácie sú postavené na dodržiavaní základných ľudských práv a práca s mládežou prebieha v duchu inklúzie, rôznorodosti a rovnost
 2. Programy, aktivity alebo služby organizácie sú otvorené pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na národnosť, etnicitu, náboženské vyznanie, politickú orientáciu, rodovú identitu, sexuálnu orientáciu či sociálne a triedne postavenie.
 3. Organizácia vedie mladých ľudí ku vzájomnej tolerancii, uznaniu a participácii, odmieta násilie, neznášanlivosť a extrémizmus.
 4. Organizácia odmieta odkaz totalitných režimov a ideológií, násilie, diskrimináciu a neznášanlivosť.

Dátum zverejnenia výzvy 10.12.2021
Dátum uzatvorenia výzvy 18.1.2022

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje  výzvu o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti dobrovoľnícke príležitosti pre mládež.

DOBROVOĽNÍCKE PRÍLEŽITOSTI/2021/R/1

Zameranie výzvy MŠVVaŠ SR v súlade so Zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade so Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou ako aj aktuálne platnými národnými a medzinárodnými dokumentmi v oblasti politiky mládeže a práce s mládežou vyhlasuje výzvu na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež.

Cieľ výzvy

Registrácia do zoznamu oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v tematickej oblasti Dobrovoľnícke príležitosti pre mládež.

Účel výzvy

Výzva je zameraná na registráciu organizácií, ktoré rozvíjajú dobrovoľníctvo mládeže:

 1. vytvárajú a sprostredkovávajú dobrovoľnícke príležitosti pre mládež a vedú databázu dobrovoľníckych príležitosti a záujemcov a záujemkýň o dobrovoľníctvo, s ktorými aktívne komunikujú.
 2. plnia osvetovú, vzdelávaciu a propagačnú funkciu v oblasti dobrovoľníctva, zviditeľňujú prínosy dobrovoľníctva pre jednotlivcov a spoločnosť, organizujú kampane zamerané na rozvoj dobrovoľníctva, vzdelávajú v oblasti manažmentu dobrovoľníctva a organizujú supervíziu vlastných dobrovoľníkov, prípadne pre dobrovoľnícke organizácie.
 3. plnia konzultačnú funkciu v oblasti dobrovoľníctva pre organizácie, ktoré s dobrovoľníkmi už pracujú, alebo chcú začať pracovať, prípadne majú záujem o vyslanie dobrovoľníkov do zahraničia; pôsobia ako konzultanti v prípade problémov týkajúcich sa dobrovoľníctva.
 4. zviditeľňujú spoločenskú hodnotu dobrovoľníctva najmä prostredníctvom oceňovania dobrovoľníkov formálnym a neformálnym spôsobom, organizovaním napríklad regionálneho oceňovania dobrovoľníkov.
 5. podporujú alebo vytvárajú advokačné aktivity v oblasti dobrovoľníctva, podporujú budovanie infraštruktúry dobrovoľníctva, spolupracujú na presadzovaní finančnej podpory dobrovoľníctva.

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou aktivít sú:

 1. mladí ľudia do 30 rokov, prioritne vo veku 13 až 18 rokov, mládež s nedostatkom príležitostí a neorganizovaná mládež,
 2. mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a koordinátori práce s mládežou,
 3. organizácie, ktoré sú prijímateľmi mládežníckej dobrovoľníckej činnosti,
 4. zástupcovia subjektov aktívne zapojených do prijímania a vysielania mládežníckych dobrovoľníkov,
 5. zástupcovia subjektov aktívne zapojených do tvorby a implementácie mládežníckej politiky na miestnej, regionálnej, národnej i medzinárodnej úrovni,
 6. široká verejnosť – účastníci informačných aktivít.

Oprávnené aktivity

 1. dobrovoľnícke činnosti mladých v prospech širšej komunity,
 2. pracovné stretnutia, okrúhle stoly, rokovania s aktérmi mládežníckej politiky a so zástupcami organizácií, ktoré pracujú s mládežníckymi dobrovoľníkmi,
 3. vzdelávacie aktivity, workshopy,
 4. informačné a/alebo propagačné podujatia, webináre, verejné diskusie, konferencie,
 5. aktivity zamerané na tvorbu databáz dobrovoľníckych príležitostí pre mládež, prevádzkovanie komunikačných a propagačných nástrojov na šírenie informácií o príležitostiach dobrovoľníctva mládeže,
 6. kampane a mediálne projekty zamerané na komunikáciu s mladými ľuďmi, aktivity zamerané na zisťovanie potrieb mladých a zber údajov (napr. fokusové skupiny, prieskumy, elektronické a osobné konzultácie a pod.),
 7. a iné aktivity, ktoré súvisia so špecifickými cieľmi výzvy.

Oprávnený žiadateľ

Občianske združenie založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Z.z. o združovaní občanov.

Neziskové organizácie založené v zmysle Zákona č. 213/1997 Z.z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby.

Základné hodnoty dotačného programu Organizácia, ktorá sa chce stať oprávneným žiadateľom o dotáciu sa musí hlásiť a spĺňať základné hodnoty dotačného programu, ktorými sú:

 1. Hodnoty organizácie sú postavené na dodržiavaní základných ľudských práv a práca s mládežou prebieha v duchu inklúzie, rôznorodosti a rovnost
 2. Programy, aktivity alebo služby organizácie sú otvorené pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na národnosť, etnicitu, náboženské vyznanie, politickú orientáciu, rodovú identitu, sexuálnu orientáciu či sociálne a triedne postavenie.
 3. Organizácia vedie mladých ľudí ku vzájomnej tolerancii, uznaniu a participácii, odmieta násilie, neznášanlivosť a extrémizmus.
 4. Organizácia odmieta odkaz totalitných režimov a ideológií, násilie, diskrimináciu a neznášanlivosť.

Dátum zverejnenia výzvy 10.12.2021
Dátum uzatvorenia výzvy 18.1.2022