Členovia MAS
ZUŠ Dezidera Kardoša
Základná umelecká škola Dezidera Kardoša

 

Popis

 

ZUŠ Dezidera Kardoša už niekoľko desiatok rokov umelecky vychováva a vzdeláva deti a mladých ľudí v bánovskom regióne. Naším hlavným poslaním je vyhľadávať a vzdelávať talenty v oblasti hudby, tanca, výtvarného a dramatického umenia. Cieľom práce našich pedagógov je aj sústavné zveľaďovanie vkusu a výchova kultivovaného publika. Na konci nášho snaženia je v konečnom dôsledku čulý kultúrny život, ktorý významne prispieva k zvyšovaniu kvality života v Bánovciach i širokom okolí. V súčasnosti ju navštevuje viac než 500 žiakov a pôsobí na nej 28 učiteľov.

 

História

Škola vznikla v roku 1946, od roku 1993 je štvorodborová (hudobný, výtvarný, tanečný, literárno-dramatický) v terajších priestoroch pôsobí od roku 1997, čestný názov ZUŠ Dezidera Kardoša nesie od roku 1996, pomenovaná je po významnom rodákovi z neďalekých Ostratíc – hudobnom skladateľovi Deziderovi Kardošovi.

 

Pozoruhodné udalosti

1. Deň otvorených dverí – séria interaktívnych koncertov pre predškolákov a žiakov mladšieho školského veku
2. Multižánrový festival Tu žijem! – podujatie prezentujúce živú kultúru mladých ľudí a umeleckých telies pôsobiacich v regióne
3. Vianočný ATUM a Novoročný koncert pedagógov školy

 

Služby, hlavná činnosť

Vzdelávanie v oblasti hudby, tanca, výtvarného umenia, dramatickej a multimediálnej výchovy – organizovanie koncertov pre verejnosť – aktívne pôsobenie pri vytváraní kultúrnej atmosféry v meste.

 

Priority a projekty v rámci MAS

Zapojenie školy do aktivít kreatívneho priemyslu, kultúrnych služieb a umeleckých ambícií mesta, regiónu a v spolupráci s partnermi aj cezhraničná spolupráca – vytváranie predpokladov pre skvalitňovanie možností prezentácie výsledkov školy v meste a jeho reprezentácia (súťaže, festivaly, výmenné pobyty) – zvyšovanie úrovne poskytovaného vzdelávania, zabezpečovanie náročných podmienok pre zvlášť nadaných žiakov.

Viacgeneračný zážitkový park a dom hier – stabilizovanie profilových podujatí (Festival Tu žijem!; ATUM a Novoročný koncert; DOD Zuš Dezidera Kardoša) – cyklus komorných koncertov a výstav pre náročného poslucháča a diváka.

Kontakt


Mgr. art Silvester Lavrík
Novomeského 3
957 03 Bánovce nad Bebravou

+421 905 585 654
zusdkbanovce@zusdkbanovce.sk