Členovia MAS
Veľké Chlievany

 

Popis

 

Je začlenená do TSK, vzdialená od okresného mesta Bánovce nad Bebravou 3,5 km juhozápadným smerom. Územím preteká vodný tok Inovec. Rozloha obce je 482 ha s vybudovanou infraštruktúrou a s počtom obyvateľov 479 patrí medzi malé vidiecke sídla s bohatou históriou s kultúrnou pamiatkou kostolom sv. Kataríny Alexandrijskej, kultúrno spoločenským dianím so zachovávaním tradícií: Fašiangy, MDD, Betlehemské svetlo…
Obec Veľké Chlievany je obcou s kvalitným životným prostredím pre harmonický život všetkých kategórií obyvateľov. Je začlenená do Združenia obcí mikroregiónu Bánovecko, RZMOSP, ZMOS.

História

 

Osídlená približne v 9. – 10. storočí. Prvá písomná zmienka z roku 1276 z čias vlády Matúša Čáka Trenčianskeho s názvom obce ako Hleulan, z roku 1323 ako Maior villa Holewna, z roku 1398 ako Helwen, z roku 1439 ako Nag Helwen, z roku 1472 Chliewen, z roku 1501 Chlewan, z roku 1773 Welke Hlevany, z roku 1786 Welke Chlewani, z roku 1864 Nagy Helvenyi a od roku 1919 Veľké Chlievany.
Vlastníci katastra: Zoborský kláštor, Trenčianske panstvo. Po smrti Matúša Čáka Trenčianskeho sa časť dostáva do rúk cirkevných inštitúcií, menšiu časť vlastnili drobní zemania zo susedných dedín.

 

Pozoruhodné osobnosti

 

– Juraj Palkovič *24.4.1763 †21.1.1835 – prvý prekladateľ BIBLIE do bernolákovskej slovenčiny,
– Cyril Marián Guniš *10. 4.1901 †24.8.1974 – jazykovedec, piarista,
– Ferdinand Guniš *27.04.1919 †10.07.2003 pedagóg, literát, redaktor,
– Jozef Pihík *1.4.1890 † 21.06.1956 primáš, hudobný skladateľ a textár.

Služby, hlavná činnosť

Zabezpečuje všestranný rozvoj územia obce a potreby jej obyvateľov. Utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života obyvateľov. Riadne hospodári s hnuteľným a nehnuteľným majetkom obce a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaním obci do užívania na základe rozpočtu obce. Obstaráva a schvaľuje územný plán, koncepciu rozvoja jednotlivých oblastí života. Zabezpečuje verejný poriadok. V záujme rozvoja obce spolupracuje s politickými stranami a hnutiami, s občianskymi združeniami DHZ, ZO JDS a inými právnickými ako aj fyzickými osobami pôsobiacimi v obci ako aj mimo nej.

Priority v rámci MAS

 

– začlenenie obce do siete turistických trás pre cyklo, hipo i pešiu turistiku v regióne;
– zvýšenie atraktivity životného prostredia – kanalizácia, ČOV, zberný dvor, miestne komunikácie;
– zhodnotenie prírodného, kultúrneho a historického bohatstva obce a jej okolia;
– podchytenie spoločenského potenciálu organizácií pôsobiacich v obci a okolí, sociálna a spoločenská oblasť – rozvoj vzdelávacích, kultúrnych a športových aktivít.

Projekty v rámci MAS

 

– budovanie a rozvoj environmentálnej infraštruktúry obce,
– budovanie a rekonštrukcia voľno-časových zariadení, miestnych komunikácií, proti povodňových opatrení,
– budovanie cyklistických chodníkov, oddychovej zóny rekonštrukcia zberného dvora,
– výmena oplotenia parku,
– rekonštrukcia športového areálu s oplotením,
– prezentácia obce v kultúrno-spoločenských a športových podujatiach.

Kontakt

Bc. Zuzana Flórová
Veľké Chlievany 80
956 55 Veľké Chlievany
+421 903 399 049
velkechlievany@velkechlievany.sk