Členovia MAS
Ruskovce

 

Popis

 

Obec Ruskovce sa nachádza na sútoku potokov Svinica a Hradnianka, severozápadne od okresného mesta Bánovce nad Bebravou vzdialeného 6 km. Počet obyvateľov 528.

História

 

Najstaršia písomná zmienka pochádza z uvedeného roku 1329, kedy sa dnešné Ruskovce spomínajú pod názvom RUZK (niektoré pramene udávajú názov RWZK). V tomto roku šľachtický rod Pagan vymenil majetok v Sedmohradsku za dediny – osady Ruskovce, Kochnáč a Hradná, ktoré v tom roku patrili k Trenčianskemu hradu. Rok 1329 je teda rokom prvej písomnej zmienky aj o susedných obciach Kochnáč a Hradná, ktorá sa až v r. 1439 rozdelila na dve obce, Malú Hradnú a Veľkú Hradnú. Je nesporné, že Ruskovce sa dovtedy nikde nespomínajú, hoci niekoľko okolitých obcí je písomne doložených až sto rokov predtým. Tak r. 1232 v listine Ondreja II. na Ozorovce, ktoré daroval svojmu služobníkovi Hodslavovi za verné služby, sa uvádzajú všetky okolité obce, ktoré mali s Ozorovcami spoločné chotárne hranice. Boli to Bánovce /Ben/, Malé Chlievany s pôvodným názvom Egrežď – – Hriežďovce, ďalej Držkovce a Dežerice. Ruskovce sa v tejto listine neuvádzajú, hoci vieme, že neskôr mali spoločné chotárne hranice s Ozorovcami. Dežerice sú však jednou z najstarších z doložených listín obcí v našom okolí už v r. 1208. V publikovaných prameňoch sa Ruskovce po prvý krát uvádzajú v r. 1329 ako Rwzk, na sútoku Hradnianskeho potoka a potoka Svinica v nadmorskej výške 240 m stred obce a v chotári od 214 do 281 m. Pôvodný názov obce sa menil len s malými pravopisnými odchýlkami. Tak v roku 1473 Rwzkocz, r. 1733 ako Ruskovecz a v 2. polovici 19 storočia v období silnej maďarizácie na Ruszkoc a do r. 1918 aj na Bánruszkóc. Súčasný názov obce je kombináciou najstaršieho zachovaného názvu RUZK s koncovkou –ovce, často sa vyskytujúcej v okolí Bánoviec (Držkovce, Ozorovce, Haláčovce, Bánovce). Tu zrejme netreba mať veľkú fantáziu, aby sme si kmeň slova- RUZK, spojili s „niečím ruským“. To niečo ruské môže byť podľa dostupných historických zdrojov prítomnosť ruských družníkov v tomto priestore. Ich úlohou bolo stráženie, možno aj obrana cesty, ktorá tadiaľto viedla a spájala Nitriansku a Trenčiansku kotlinu. Ďalšie tajomstvo v sebe ukrýva lokalita Skala a existencia hrádku, ktorá sa predpokladá v období prelomu 11. a 12. storočia. Pravdepodobne to bola vežovitá stavba, najskôr kamenná, prípadne drevená s kamennou podmurovkou. Táto obytná veža slúžila práve ruským družníkom a plnila aj obrannú funkciu. Časom jej funkciu prevzal iný väčší, pevnejší hrádok, či už hrad. Prežil však len jeden z nich, ktorý obdivujeme pri návšteve nášho krajského mesta. Terajší názov Ruskovce je od r. 1919, teda od vzniku Československej republiky.

Priority a projekty v rámci MAS

 

Budovy, Obecný úrad, KD, MŠ, Klub dôchodcov, detské ihriská, miestne komunikácie, chodníky, bezpečnosť šport ihriská, cyklotrasy, dom smútku, cintorín, kaplnka, hospodárstvo, usídľovanie podnikateľov, spolupráca bývanie, výstavba nových bytov, domov soc. služby opatrovanie detí a dôchodcov, soc. slabších životné prostredie čistota, separovaný zber, dobudovanie plynofikácie a kanalizácia voľno – časové a kultúrne podmienky, zariadenia, podujatia atraktivita internet, fitnes centrum, knižnica cestovný ruch, marketing, regionálne produkty, pamiatky, zvyky, imidž obce, propagácia v médiách, občasník.

Kontakt

Marián Adamec
Ruskovce 1 
956 54 Veľké Držkovce 
+421 905 329 680 
obecruskovce@pbi.sk 
adamecmarian11@gmail.com