Miestna akčná skupina
BEBRAVA

u nás je všetko blízko

Pravotice

 

Popis

 

Obec Pravotice je samostatný územný samosprávny celok a správny celok Slovenskej republiky, združuje osoby, ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. V obci pôsobí futbalový klub TJ Sokol Pravotice, obec má vlastný dobrovoľný hasičský zbor. Obecné zastupiteľstvo má 5 poslancov. Dlhodobým cieľom obce Pravotice je zabezpečiť a vytvárať podmienky pre pohodlné bývanie svojich občanov, poskytujúce dostatočné možnosti pre spoločenské, kultúrne, športové aktivity a relax.

História

 

Obec je prvýkrát písomne doložená v r..1232 ako villa Provta. Patrila zemianskej rodine Demediovej. Z hľadiska typológie zástavby mala obec pôvodne ulicovú zástavbu, ktorá sa ďalším rastom menila na hromadnú cestnú dedinu. V obci sa nachádza kostol Panny Márie, ktorý je barokový z 18.stor., prestavaný v 19.stor. a upravený okolo r.1902. Kostol je jednoloďový, s mierne zaobleným uzáverom presbytéria. Obec Pravotice je alokovaná z hľadiska prírodných vzťahov v severnej časti Podunajskej pahorkatiny, a na okraji severnej časti stredného Ponitria. V širšom okolí obce sú alokované jadrové pohoria: severne Strážovské vrchy, severozápadne Považský Inovec, ktorý oblasť zasahuje len okrajovo a z juhu pohorie Tríbeč. Stred obce sa nachádza vo výške 243 m n.m., katastrálne územie zaberá plochu 585 ha. Najväčší podiel v katastrálnom území má orná pôda – 80,34%, lesná pôda – 7,52%, trvalé trávnaté plochy – 5,13%, zastavané plochy a nádvoria – 3,76%, záhrady – 2,22%, ostatné plochy – 1,54%. Pravotice severnou stranou susedia s katastrálnym územím Brezolúp a Dolných Naštíc, západnou s obcou Rybany, južnou s Ostraticami a východnou s Nedašovcami a Vysočanmi. Obec je vzdialená 5 km na juhovýchod od Bánoviec nad Bebravou. Z hľadiska administratívneho členenia SR je obec súčasťou Vyššieho územného celku Trenčín a okresu Bánovce nad Bebravou. Obec je súčasťou záujmového združenia Pobebravie a mikroregiónu Bánovecko, je členom Miestnej akčnej skupiny Bebrava. K 31.12.2014 mala obec 309 obyvateľov.

Pozoruhodné udalosti

 

Ples športovcov – každoročne začiatkom januára,
Pravotická kvapka krvi (dvakrát do roka – v januári a v júli),
Súťaž Dobrovoľného hasičského zboru o pohár starostu obce Pravotice – každoročne v mesiaci júl.

Služby, hlavná činnosť

Pohostinstvo,
Výroba nábytku I. Adamka,
PD „BREZINA“ Pravotice.

Priority v rámci MAS

 

– rekonštrukcia chodníka v časti obce „Konovičné“,
– rekonštrukcia komunikácie pred Domom smútku a obecnej cesty na Športovej ulici,
– budovanie miestnych cyklotrás,
– rekonštrukcia obecného úradu s KD,
– rekonštrukcia požiarnej zbrojnice,
– výstavba bezdrôtového rozhlasu,
– vybudovanie multifunkčného ihriska v areáli ihriska.

Kontakt

Mgr. Viera Graňačková
Pravotice 44
956 35 Nedašovce
+421 904 593 986
starosta@obecpravotice.sk