Členovia MAS
Podlužany

 

Popis

 

Obec Podlužany sa nachádza približne 7 km na sever od Bánoviec nad Bebravou. Nadmorská výška stredu obce je 218 m n.m v údolí riečky Bebrava a je vstupnou bránou do mikroregiónu Podhorie.

História

 

Na území dnešnej obce Podlužany bolo osídlenie už v eneolite. Bolo tu sídlisko s kanelovanou keramikou. Obec sa spomína od roku 1295 ako Polluzsan, z roku 1388 ako Podlusan, z roku 1389 ako Podlusany, maďarsky Podluszány, Bánluzsány. Patrila panstvu Uhrovec, neskôr časť rodine Zongorovcov. V roku 1499 dostala ako jediná v panstve trhové právo. V roku 1598 mala 51 domov, v roku 1828 mala 48 domov a 432 obyvateľov. Zaoberali sa poľnohospodárstvom. Zo začiatku 18. storočia pochádza barokový kostol sv. Imricha, s hlavným oltárom z 20. storočia. V roku 1827 bol postavený evanjelický tolerančný kostol, ktorý však ešte nesmel mať vežu. Tá bola pristavená k pôvodnému kostolu až v roku 1935. V roku 1835 dal Karol Zay vybudovať v obci cukrovar (prvý v Trenčianskej župe), ktorý po čase vyhorel a na jeho troskách v roku 1868 postavili liehovar, keď predtým v roku 1865 bol postavený kaštieľ. Aj po roku 1918 obyvatelia pracovali väčšinou v poľnohospodárstve. O prvej evanjelickej škole v Podlužanoch sa zmieňuje kronika evanjelickej cirkvi a.v. cirkevného zboru už v r. 1597, písomne ju však môžeme doložiť až od r. 1781. V roku 1914 bola sprevádzkovaná úzkokoľajná železnica z Horných Ozoroviec cez Podlužany až do Timoradze. V roku 1935 bola obec zelektrifikovaná. Počas druhej svetovej vojny sa občania aktívne zapojili do protifašistického odboja. JRD bolo založené už v r. 1948 a v obci pôsobilo do r. 1965 aj poľnohospodárske učilište. V Zlobinách do šesťdesiatych rokov 20. storočia bola krátko chovateľská stanica koní Štátneho plemenárskeho ústavu z Topoľčianok. V roku 1989 bol dokončený vodovod, v roku 1992 zavedená káblová televízia a v r. 1999 bola obec splynofikovaná. V katastri obce sa nachádza jedna z piatich rezervácií mikroregiónu – Ľútovský Drieňovec . Pozoruhodný je aj ,,Rákocziho dub“. Je to asi 400 ročný solitér duba letného. Podľa legendy pod týmto dubom mal svoj hlavný stan František Rákoczi, vodca protihabsburského povstania na prelome 17. a 18. storočia. Erb obce Podlužany bol zapísaný do Heraldického registra Slovenskej republiky dňa 14. júla 2003. V Podlužanoch sa ľudia snažia po celý rok dodržovať tradície. V obci sa pravidelne konajú rôzne spoločenské, kultúrne a športové podujatia ako fašiangová zábava spojená so zabíjačkou, Deň matiek, oslavy SNP, Október mesiac úcty k starším, Posedenie pod jedličkou, futbalový turnaj s medzinárodnou účasťou, Slovensko- moravská hasičská súťaž a rôzne iné podujatia. V obci je možné nakúpiť v dvoch predajniach potravín a posedieť v dvoch pohostinstvách.

 

Pozoruhodné osobnosti

 

– Michal Kišš – básnik, evanjelický učiteľ a národný buditeľ pôsobil v našej obci od r. 1868 do roku 1888
– JUDr. Alexander Károlyi (1953 Podlužany) – právnik. Je uznávaným odborníkom na disciplinárny poriadok v celom futbalovom svete a významným expertom na športovú legislatívu

Služby

– predajne potravín,
– pohostinstvo,
– stavebná činnosť firma STAVMON PD Podlužany,
– poľnohospodárska výroba.

Priority v rámci MAS

 

– zlepšenie technickej infraštruktúry a životného prostredia,
– cesty za poznaním obce a histórie regiónu – prepojenie obce s obcami Mikroregiónu turistickými chodníkmi a cyklotrasami,
– príležitosti pre prácu a podnikanie v obci,
– ochrana existujúcej zelene a jej zlepšenie,
– budovanie zázemia pre obyvateľov obce, riešenie sociálnej núdze,
– podpora spoločenského života a vzdelávania,
– využitie nevyužitých priestorov v KD na zriadenie ukážky tradícií a života našich predkov, ale aj súčasnosti,
– zlepšenie zázemia pre voľnočasové aktivity.

Projekty v rámci MAS

 

– ochrana prírody a krajiny a starostlivosť o zeleň,
– podpora remesiel a podnikania,
– rekonštrukcia komunikácie k miestnemu cintorínu,
– zlepšenie dopravnej dostupnosti,
– budovanie miestnych cyklotrás s prepojením na obce MIKROREGIÓNU,
– podpora cykloturistiky, zlepšenie ubytovacích a stravovacích kapacít,
– zlepšenie zázemia pre voľnočasové aktivity,
– budovanie zázemia, soc. služby,
– podpora vzdelávania detí, mládeže a dospelých, podpora mäkkých aktivít v kultúre, športe a voľnom čase,
– rozvoj spolupráce medzi obcou Podlužany a obcami regiónu.

Kontakt

Ing. Pavel Miksa
Podlužany 72
956 52  Podlužany
+421 902 277 878
starosta@podluzany.eu