Členovia MAS
Pochabany

 

Popis

 

Obec Pochabany je samostatný územný samosprávny a správny celok SR. združuje osoby ktoré majú na jej území trvalý pobyt. Obec je právnickou osobou, ktorá za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a s vlastnými príjmami. Symboly obce Pochabany sú erb, obce, vlajka a pečať obce. Územie tvorí jedno katastrálne územie. Z hľadiska administratívneho členenia je obec Pochabany súčasťou okresu Bánovce nad Bebravou.

História

 

Na území dnešnej obce Pochabany je doložené osídlenie už v neolite. Archeologickým výskumom bolo zistené sídlisko lengyelskej kultúry, žiarové pohrebisko lužickej kultúry z mladšej doby bronzovej, sídlisko z doby halštatskej, osada z doby rímskej, slovanský mohýlnik a veľkomoravské sídlisko zo 7-9. storočia Pochabany sú prvýkrát písomne doložené v roku 1329 medzi darovanými obcami Suchej doliny pod názvom Pobohan. Neskôr sa názov obce menil a od roku 1808 sa ustálil na Pochabanoch. obyvatelia sa zaoberali poľnohospodárstvom, pestovaním a sušením ovocia a výrobou kolies na vozy.

 

Zaujímavosti

 

Historické pramene uvádzajú, že v 16. storočí mala obec len 7 domov, v roku 1715 už 12 domov a v roku 1778 až 3 mlyny, 13 poddanských, 8 želiarskych a žilo tu 82 ľudí. Pri prvom súpise obyvateľstva v rokoch 1784-1787 žilo v obci 232 ľudí. V roku 1828 bolo v Pochabanoch 35 domov s 240 obyvateľmi.

Služby, hlavná činnosť

Základnou úlohou obce pri výkone samosprávy je starostlivosť o všestranný rozvoj jej územia a o potreby jej obyvateľov. Obec má právo združovať sa s inými obcami v záujme dosiahnutia spoločného prospechu. Obec samostatne rozhoduje a uskutočňuje všetky úkony súvisiace so správou obce a jej majetku.

Priority v rámci MAS

 

1. rozvoj a udržiavanie technickej, dopravnej a občianskej infraštruktúry,
2. skvalitňovať stav životného prostredia, osveta.

Projekty v rámci MAS

 

1.1. budovanie miestnych turistických cyklotrás,
1.2. rekonštrukcia miestneho rozhlasu,
1.3. prekládka trafostanice a príslušenstva VN – vytvorí lepšie podmienky na IBV,
1.4. výstavba multifunkčného športového ihriska,
1.5. úprava verejných plôch – revitalizácia parku s vonkajšími fitnes zariadeniami,
2.1. zriadenie zberného dvora pre separovaný zber,
2.2. výstavba kompostoviska.

Kontakt

Mária Štrbáková
Pochabany 24
956 38 Šišov
+421 948 758 656
obecpochabany@gmail.com