Členovia MAS
MsKS
Mestské kultúrne stredisko

 

Popis

Mestské kultúrne stredisko (MsKS) je organizácia, ktorá v meste Bánovce nad Bebravou pôsobí už dve desaťročia. Jej zriaďovateľom je mesto Bánovce nad Bebravou. Činnosti, ktoré MsKS vykonáva, majú komplexný charakter. Ide najmä o organizovanie širokej škály kultúrnych podujatí v meste, ponuku záujmových krúžkov pre verejnosť, podporu ďalších spoločenských organizácií fungujúcich na pôde mesta formou pomoci pri organizovaní ich kultúrno – spoločenských podujatí. Zabezpečuje a vytvára podmienky pre kultúrne aktivity občanov a návštevníkov mesta, sprístupňuje umelecké hodnoty, vytvára podmienky pre organizovanie a zabezpečovanie voľnočasových aktivít, podporuje činnosť záujmových krúžkov a útvarov. Je vydavateľom regionálneho týždenníka Bánovské noviny a prevádzkuje regionálnu televíziu s názvom Bánovské televízne vysielanie. Obe médiá majú dosah prioritne na domácnosti v meste. MsKS spravuje Informačné centrum ponúkajúce informačné služby najmä pre návštevníkov mesta a turistov

 

História

MsKS bolo založené v roku 1994 ako jedna z prvých spoločností s právnou subjektivitou v oblasti kultúry. V priebehu svojho pôsobenia v meste Bánovce nad Bebravou bolo v jeho réžii zorganizovaných veľké množstvo podujatí rôznych druhov, v rámci MsKS pôsobilo veľké množstvo záujmových spolkov a združení. Medzi výrazné podujatia patrí divadelný festival Piemenie, spevácka súťaž Tri ruže Bánoviec, Chlievanská Mlynica, Okresné folklórne slávnosti, festival Hory – cesty – ľudia, Koncret rockových kapiel, Kračúň ale i tradičné podujatia ku Dňu matiek, dôležitým výročiam mesta, či kalendárnym sviatkom a tiež plesy, večierky, diskotéky a zábavy. V rámci MsKS v priebehu histórie pracovalo viacero záujmových združení dosahujúcich regionálne, národné i medzinárodné úspechy, ako napríklad BÁ-PO-DI, tanečné divadlo Style, DDS Čierny Peter, BDS Plamienok, DFS Lúčik, DFS Dubinka, DH Bebravanka, TS Apollón, TS Banda. Medzi obľúbené kurzy a krúžky patrili kurzy spoločenských tancov, cudzích jazykov, poézie, ručných prác a iné. Priestory sa pravidelne poskytovali na nácviky rôznym amatérskym hudobným skupinám. Do roku 2010 pôsobila organizácia v budove na ulici Farská, kde boli priestory na prevádzkovanie kina a filmového klubu. MsKS bolo vydavateľom kultúrneho mesačníka a Bánovských novín.

 

Služby, hlavná činnosť


V rámci služieb ponúka MsKS na prenájom priestory a inventár, reklamné a propagačné služby (výlep plagátov, reklama v Bánovských novinách a BTV, reklama v Informačnom centre), požičiavanie kostýmov. MsKS organizuje podujatia pre školy a podniky podľa záujmu a dohody.

 

Priority v rámci MAS

  • rekonštrukcia budovy MsKS (výmena okien, zateplenie fasády, samostatné kúrenie, izolácia strechy – garáž, komplexná rekonštrukcia elektroinštalácie, zariadenie výdajne stravy, zriadenie bezbariérového prístupu a i.),
  • rekonštrukcia budovy Knižnice Ľ. Štúra (oprava kanalizácie, výmena okien, zmena vnútorného dispozičného riešenia, zateplenie fasády, vybudovanie bezbariérového vstupu a i.),
  • rekonštrukcia štúdia BTV a redakcie BN. Interiérové dovybavenie Informačného centra. Vybudovanie exteriérového pódia pre kultúrne podujatia na Námestí Ľ. Štúra

Kontakt


Ing. Michal Kapuš
J. Matúšku 766/19 
957 01 Bánovce nad Bebravou
+421 948 274 743
riaditel@kulturabn.sk