Členovia MAS
Haláčovce

 

Popis

 

Obec Haláčovce leží v strede okresu Bánovce nad Bebravou cca. 12 km od okresného mesta Bánovce nad Bebravou. Obec leží na brehoch potoka Haláčovka, ktorý spadá do čiastkového povodia rieky Bebrava. Z hľadiska prírodných pomerov je obec Haláčovce alokovaná do severnej časti Podunajskej Pahorkatiny. Z pohorí sa v širšom a užšom okolí nachádza Považský Inovec smerom na západ, severne od obce do oblasti zasahujú Strážovské vrchy. Južnej strany Podunajskej pahorkatiny zasahuje do oblasti jadrové pohorie Tríbeč. Z hľadiska administratívnych štruktúr je obec súčasťou okresu Bánovce nad Bebravou a Trenčianskeho samosprávneho kraja. Z hľadiska záujmových samosprávnych štruktúr je obec súčasťou mikroregiónu Bánovecko. Nadmorská výška stredu obce je 220 m.n.m. a priemerná hustota obyvateľstva je 69 obyvateľov / km2. V porovnaní s ostatnými obcami Slovenska patrí medzi slabo zaľudnené obce. Celková plocha katastra je 4,69 mil. m2.

História

 

Územie obce bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej, neolite, ako aj v 9. – 15. storočí, čo dokazujú nálezy črepového materiálu, ktoré dokazujú starobylosť obce. Prvá písomná zmienka, kde sa obec spomína ako Halach je z roku 1407. Názov je odvodený od slova halách – ryby. Dá sa predpokladať, že na území obce boli rybníky. Po tatárskom vpáde, keď sa územie vyľudnilo, bolo územie rozdelené za vojenské zásluhy medzi hradných vojakov – jobagiónov, z ktorých sa stali šľachtici, zemania. Haláčovce boli čisto zemianskou obcou. Preto boli obyvatelia slobodní a oslobodení od väčšiny daní. Boli ale povinní vstupovať pri ohrození krajiny do vojska a keďže vojny boli časté, často prichádzali o mužských potomkov. V roku 1598 bolo v obci 7 zemianskych domov. V roku 1784 bolo v obci 25 domov, v ktorých žilo 34 rodín a mala 120 obyvateľov, v roku 1798 mala 142 obyvateľov. Mnohé rodiny schudobneli a prišli o pôdu. Časť pôdy prešla do cudzích rúk. Veľká hospodárska kríza vyhnala po roku 1929 pracovať do cudziny mnohých obyvateľov. V rokoch 1932 – 1934 bola do obce vybudovaná pevná cesta. Dobrovoľný hasičský zbor vznikol v roku 1927. V rokoch 1939-1940 prebehla elektrifikácia obce. Postavením kultúrneho domu v roku 1953 sa život v obci výrazne zmenil. Bola otvorená knižnica, založený divadelný súbor, premietali sa filmy, organizovali kurzy varenia a pečenia. Dočasne sa v ňom aj vyučovalo. V roku 1958 sa dala do užívania dvojtriedna základná škola. Futbalový klub vznikol v roku 1959. V rokoch 1987-1990 v katastri obce bola vybudovaná vodná nádrž s rozlohou 15,75 ha. Slúži na rekreáciu a rybolov. Plynofikácia obce sa zrealizovala v roku 1997.

Pozoruhodné miesta

 

Piesková baňa – pre dobrú kvalitu piesku ťažil piesok v rokoch 1951 – Stavebný podnik Prievidza.
Futbalové ihrisko – vybudované v roku 1958, ktoré slúži Telovýchovnej Jednote doposiaľ.
Vodná nádrž – vybudovaná v rokoch 1987-1990 v katastri obce. Slúži ako rybník a na rekreačné účely.

Služby, hlavná činnosť

Obec Haláčovce je obcou s vybudovanou technickou infraštruktúrou a perspektívou ďalšieho intenzívneho rozvoja vzhľadom na jej situovanie v blízkosti okresného mesta Bánovce nad Bebravou, v blízkosti cestnej a železničnej dopravy, s dostupnosťou na hranice s Českou republikou a Poľskom. Charakter obce umožňuje pokojné bývanie vidieckeho charakteru s časovo a vzdialenosťou dostupnými výhodami prímestského života a možnosťou rekreácie a rozvíjajúcich sa pracovných príležitostí v nových investičných celkoch.

Priority a projekty v rámci MAS

ŠPORT:

– výstavba multifunkčného ihriska,

TECHNICKÁ INFRAŠTRUKTÚRA:

– výstavba vodovodnej infraštruktúry,
– vybudovanie miestneho bezdrôtového rozhlasu,
– rekonštrukcia miestnych komunikácií,
– rekonštrukcia verejného osvetlenia a jeho rozšírenie na neosvetlené časti obce,

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

– regulácia koryta miestneho potoka,
– výstavba oddychovej zóny v centre obce,

KULTÚRA:

– rekonštrukcia kultúrneho domu a bývalej základnej školy,

CESTOVNÝ RUCH A PUBLIC RELATION:

– výstavba cyklotrasy Haláčovce – Považský Inovec,
– možnosti rozvoja náučných chodníkov.

Kontakt

Ing. Zuzana Mokryšová
Haláčovce 48
956 55 Veľké Chlievany
+421 911 029 329
obec.halacovce@gmail.com