Členovia MAS
Dvorec

 

Popis

 

Obec Dvorec leží v bánovskom výbežku Nitrianskej sprašovej pahorkatiny. Obec patrí rozlohou 265 ha medzi najmenšie obce bánovského okresu. Súčasťou obce je Sliezka osada, ktorá je od Dvorca vzdialená 1 km a orientovaná na severozápad. Obcou preteká potok, Inovec, prameniaci pod neďalekým Inovcom. Nadmorská výška stredu obce je 210 m nad morom. Obec má 440 obyvateľov. Pre obec je charakteristický poľnohospodársky ráz a pestovanie obilnín, krmovín, ovocia, zeleniny a chov domácich zvierat.

História

 

Archeologické nálezy potvrdzujú, že územie obce bolo osídlené už v dobe neolitu. Pri vykopávkach boli nájdené sídliská zo staršej i mladšej doby bronzovej, z obdobia Veľkomoravskej ríše a významné je aj odkrytie stredovekého pohrebiska z 10. – 12. storočia, čím sa obec zaraďuje medzi najstaršie sídla bývalej trenčianskej župy. Prvá písomná zmienka o obci pochádza až z roku 1455, kedy sa obec spomína ako Odwarcz. V stredoveku bol Dvorec zemianskou obcou. V priebehu rokov sa vo vlastníctve vystriedalo viacero zemianskych rodov – Dvoreckých, Dobrých, Palčekových. Podľa záznamov z roku 1598 sa v obci nachádzalo 6 zemianskych domov, v roku 1784 tu žilo 144 obyvateľov.
Dominantou obce je bezpochyby pôvodne rokokový kaštieľ, postavený v druhej polovici 19. storočia, prestavaný v roku 1902. O jeho jedinečnosti hovorí i to, že v roku 1963 bol vyhlásený za kultúrnu pamiatku.

 

Pozoruhodné osobnosti

Obci chýba kultúrny dom, napriek tomu každoročne organizuje rôzne podujatia. Za zmienku stoja:
Detský karneval, Stavanie mája, Deň matiek, MDD, hasičská súťaž o putovný pohár starostky obce, uvítanie detí a posedenie pre jubilantov, Mikuláš.
Základná škola s materskou školou pripravuje veľa podujatí v rámci školských projektov napr. Vynášanie Moreny, Jesenná cifrovačka s Cifrulienkou, Zima okolo, teplo v nás a iné. Na škole pôsobí DFS Cifrulienka, ktorý oživuje tradície a prináša svojimi vystúpeniami radosť a veľa pekných zážitkov.
V obci pôsobia: Telovýchovná jednota – futbalisti reprezentujú obec svojimi vynikajúcimi výkonmi v 1. triede Majstrovstva oblasti BN, PE. Dobrovoľný hasičský zbor – veľmi dobrá je práca s deťmi a mládežou o čom svedčia vynikajúce výsledky a umiestnenia na popredných miestach v hasičskom športe. Klub dôchodcov – svojou činnosťou prispieva k zlepšeniu sociálno-spoločenského života našich seniorov. Únia žien – podieľa sa na pomoci pri organizovaní akcií v obci.

Služby, hlavná činnosť

V obci je základná škola s materskou školou, ktorá slúži aj pre okolité obce. Výučba prebieha na stupni 1. – 4. Ďalej obecná knižnica, predajňa potravín COOP Jednota, Penzión Dvorec s.r.o.
Milovníkov športu a aktívneho oddychu osloví futbalové ihrisko, viacúčelové ihrisko s detským ihriskom, fit park a tenisový kurt pri penzióne.
Lokalita ponúka viaceré možnosti aktívneho oddychu: kúpanie a rybolov v blízkych vodných nádržiach, vychádzky do okolitých lesov spojené so zberom húb, cykloturistiku mimo rušných cestných ťahov na väčšinou neznačených cyklistických trasách všetkých obtiažností, in – line korčuľovanie, turistika na vrch Inovec. Ubytovanie je možné v Penzióne Dvorec s .r. o., ako aj v súkromí rodinných domov. V roku 1995 začala plynofikácia obce a výstavba verejného vodovodu, ktoré boli dokončené o tri roky neskôr. Obec je vyhovujúco zásobovaná elektrickou energiou, má pokrytie telefónnou sieťou a signálom GSM. V obci nie je vybudovaná kanalizácia a ČOV.

Priority v rámci MAS

 

K rozvoju obce a regiónu môžu významne prispieť podnikateľské aktivity vlastníka kaštieľa, ktorý plánuje realizovať pamiatkovú obnovu objektu, chce ho výraznejšie využívať pre potreby cestovného ruchu a v okolí kaštieľa pripravuje výstavbu rozsiahleho golfového ihriska so zázemím.

Projekty v rámci MAS

Najdôležitejšie oblasti a projekty pre rozvoj obce:
– obnova a rozvoj obce – rekonštrukcia a modernizácia obecných budov, výstavba a rekonštrukcia miestnych komunikácií a chodníkov, rekonštrukcia a modernizácia autobusových zastávok, lávok a mostov, rekonštrukcia verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu, vybudovanie nových ihrísk a športovísk,
– ochrana prírody a životného prostredia – úprava verejných priestranstiev a centra obce, kultivácia a výsadba zelene, vybudovanie verejnej kanalizácie, rozšírenie a podpora separovaného zberu a nakladanie s odpadmi, sanácia skládok odpadu,
– rozvoj cestovného ruchu – budovanie cyklotrás, náučných chodníkov,
– aktivizácia občanov – rozvoj športu a kultúry, oživenie zabudnutých remesiel a ľudovej kultúry, podpora spolkovej činnosti,
– partnerstvo a spolupráca – spolupráca pri realizácii spoločných projektov na rozvoj cestovného ruchu a organizovanie spoločných kultúrno-spoločenských podujatí,
– podpora zamestnanosti – tvorba pracovných miest.

Kontakt

Ing. Janka Polušinová
Dvorec 69
956 55 Veľké Chlievany
+421 911 328 668
obe@dvorec.sk