Členovia MAS
Dežerická EKO, s. r. o.

 

Popis

 

Prevádzka na nakladanie s odpadmi spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o., sa nachádza v Trenčianskom kraji, okrese Bánovce nad Bebravou, v katastrálnom území obce Dežerice, cca 700 m juhozápadne od zastavaného územia obce Dežerice, cca 800 m severovýchodne od zastavaného územia obce Ruskovce a 3,5 km od mesta Bánovce nad Bebravou.

Existujúci areál je situovaný vedľa cesty II/572 na pravej strane v smere Trenčín – Bánovce nad Bebravou. Príjazd do existujúceho areálu je z cesty III. triedy č. 05026 v smere Dežerice – Ruskovce po ľavej strane, tesne za odbočením z cesty II/572 a spevnenou cestou až do areálu prevádzky. Vzdialenosť od štátnej cesty je cca 300 m.

Súčasné zariadenia na nakladanie s odpadmi umiestnené v prevádzke spoločnosti Dežerická EKO, s.r.o. v Dežericiach, vznikli postupným vývojom z pôvodnej skládky odpadov prevádzkovanej od roku 1968. Prevádza skládky bola v roku 2009 zakázaná z dôvodu nesplnenia ekologických podmienok. V rokoch 1999-2000 bolo uskutočnené posudzovanie vplyvov na životné prostredie podľa zákona NR SR č. 127/1994 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie pod názvom „Rozšírenie činnosti nakladania s odpadmi na skládke III. stavebnej triedy“. V záverečnom stanovisku z posudzovania bolo navrhované rozšírenie činnosti nakladania s odpadmi na skládke odpadov Veronika odporučené na realizáciu. V nasledujúcich rokoch boli v areáli skládky okrem kapacity na skládkovanie nie nebezpečných odpadov vybudované aj nové zariadenia, slúžiace na zber a zhodnocovanie nie nebezpečných aj nebezpečných odpadov. V areáli skládky bol postupne vybudovaný závod na zber a spracovanie odpadov, ktorý spĺňa požiadavky právnych predpisov v oblasti odpadového hospodárstva. V rámci závodu boli vybudované kapacity na zber nebezpečných a nie nebezpečných odpadov, jednotka separácie olejov (koalescenčný filter), zariadenie na spracovanie a úpravu odpadových olejov, zariadenie na spracovanie spáliteľných odpadov, zariadenie na zhodnocovanie odpadov s obsahom ortuti a zariadenie na zber a spracovanie odpadu z elektrozariadení. Prevádzka skládky bola povolená rozhodnutím platným od novembra 2013.

Historicky sa v areáli zabezpečovalo skládkovanie odpadov, spracovanie ortuťového odpadu ( žiarivky, výbojky a pod.), spracovanie elektroodpadu (televízory, chladničky, káble, plošné spoje, a pod.), separácia kovov, drvenie zbytkového odpadu a príprava alternatívneho paliva pre cementárne, spracovanie chemického odpadu, triedenie a lisovanie separovaného odpadu z obcí, spracovanie minerálnych olejov a ich emulzií.

Prevádzka skládky odpadov funguje od novembra 2013. Odpady sú skladované v kazete, ktorá vyhovuje všetkým ekologickým štandardom. Na predĺženie doby životnosti súčasnej kazety je plánované minimalizovať množstvá odpadov ukladaných na skládku, najmä zvýšením efektivity triedenia druhotných surovín, odklonením stavebného odpadu a bio odpadu na určené plochy, dôsledným hutnením odpadu kompaktorom. Z technologického hľadiska bude zabezpečené dôsledné prekrývanie odpadu, realizovaný monitoring skládky odpadov v určených termínoch, predĺženie váhy ktorá bude použiteľná po premiestnení na novú skládku. Zásadnou zmenou je riešenie komplexného technologicko-prevádzkového súboru na dotrieďovanie druhotných surovín a ich finalizáciu pred odovzdaním na ďalší stupeň recyklácie. Tento prevádzkový súbor je riešený s prepojením na splitting ako ďalší zdroj vhodných odpadov pre materiálové zhodnotenie. V ďalšej etape bude súčasťou tohto komplexného prevádzkového súboru finalizácia materiálovo nevyužiteľných častí odpadov s potenciálom na energetické využitie na TAP – tuhé alternatívne palivá. Toto komplexné zariadenie vznikne logistickým prepojením existujúcich objektov, ich renováciou, doplnením alebo náhradou existujúcich technologických a strojných zariadení.

Kontakt


Daniel Minarovič
Dežerice 193 

957 03 Dežerice
+421 918 535 666
info@dezerickaeko.sk