Členovia MAS
Dežerice

 

História

 

Podľa písomných údajov /Fekete Nagy Antal: Trencsén vármegye, Budapest 1941/ sa prvý raz Dežerice spomínajú v roku 1208 pod názvom terra Dezir. V roku 1332 pod názvom villa Philippi filii Deziderii, t.j. dedina Filipa, syna Dezidera. Jej názov je odvodený od latinského osobného mena Desiderius /latinské slovo desiderius znamená vytúžený/. Názov našej obce teda vznikol od mena Dezider, ktorému v roku 1208 osada, dedina, po latinsky villa patrila /priezviská sa v tom čase nepoužívali/. Jeho potomkovia popri svojom osobnom mene používali i meno prvého zakladateľa osady, v tomto prípade napr. Filip syn Deziderov /1232/. Ďalší potomkovia – vnukovia atď. dostávali postupne prímenie Dežerický, s týmto priezviskom sa stretávame doposiaľ. Rok prvej písomnej zmienky o našej obci spadá do obdobia začiatkov feudalizmu. Z dovtedajších otrokov – spravidla bývalých vojnových zajatcov sa postupne stávajú poddaní. Poddanými sa stávajú aj tzv. slobodníci a iba časť z nich sa stáva kráľovskými služobníkmi alebo vojakmi, ktorí od uhorských kráľov dostávali ako léna drobné prídely pôdy. Táto skupina obyvateľstva tvorila základ, z ktorého sa v 13. a 14. storočí vytvorila nižšia šľachta – zemania, veľmoži, grófi, baróni a šlachta cirkevná – biskupi a opáti, ktorým králi darovaním – „donáciou“ odovzdali pôdu aj s roľníkmi na nej. Takýmito grófmi boli napr. Zayovci, ktorým len v našom okrese patrilo 19 poddanských obcí. Obec Dežerice ako i celé územie bývalého Bánovského okresu, ktoré sa nazývalo aj Trenčianskym záhorím, patrila až do roku 1850 do Trenčianskej župy. Služnovský okres Bánovce nad Bebravou, ktorý od roku 1850 patril desať rokov do Dolnonitrianskej župy a do ktorého patrili aj Dežerice sa pôvodne volal Záhorský. Od roku 1860 až do roku 1923 patril okres spolu s našou obcou znovu do Trenčianskeho kraja.
Pričlenenie Vlčkova Od roku 1964 je s Dežericami spojená obec Vlčkovo. Predtým sa volala Farkaška (z maďarského slova farkas – vlk). Jej symbolom je vlk v pečatnom poli s vyplazeným jazykom.

Pozoruhodné udalosti a  osobnosti

 

– Ján KIŠŠ – včelár, ovocinár, spolužiak a priateľ Ľudovíta Štúra,
– obec je organizátorom medzinárodného podujatia priateľov heligónky „Dežerická cifrovačka“,
– dobrovoľné hasičky úspešne pôsobia v Slovensko – Moravskej hasičskej lige,
– Dežerický futbal patrí k špičke bánovského okresu.

Priority v rámci MAS

 

– vybudovanie kanalizácie, dobudovanie miestnych komunikácií a chodníkov,
– rekonštrukcia kultúrneho domu a požiarnej zbrojnice,
– navýšenie kapacity materskej školy o 100%,
– rekonštrukcia obecného domu Vlčkovo a vybudovanie športovo-oddychovej zóny.

Kontakt

Beáta Niková
Dežerice 193
957 03 Dežerice
+421 902 907 961
obecdezerice@post.sk
ocu.dezerice@gmail.com