Členovia MAS
BRRA
Bánovská regionálna rozvojová agentúra

 

Popis

 

Jún 2015 Bánovská regionálna rozvojová agentúra vznikla z dôvodu zvýšenia ekonomického rozvoja regiónu Západného Slovenska. Zameraná je prevažne na región okresu Bánovce nad Bebravou, kde má aj svoje sídlo.

Jej činnosť je zameraná na:

 • odstraňovanie alebo zmierňovanie nežiadúcich rozdielov na úrovni hospodárskeho rozvoja, sociálneho rozvoja a územného rozvoja regiónov a zabezpečiť trvalo udržateľný rozvoj regiónov,
 • zvyšovanie ekonomickej výkonnosti konkurencieschopnosť regiónov a rozvoj inovácií v regiónoch pri zabezpečení trvalo udržateľného rozvoja,
 • komplexné využívanie vnútorného rozvojového potenciálu územia – prírodných, kultúrnych, materiálnych, finančných, ľudských a inštitucionálnych zdrojov,
 • rozvoj informatizácie a digitalizácie v regióne,
 • rozvoj hospodárstva a podnikateľského prostredia v regióne s cieľom zvýšiť jeho produktivitu, optimalizovať štruktúru hospodárstva, vytvárať nové pracovné miesta a stabilizovať ohrozené pracovné miesta,
 • rozvoj ľudských zdrojov vrátane zvyšovania vzdelanostnej úrovne, kvalifikácie a zlepšovania prípravy detí a mladých dospelých na trh práce,
 • zlepšenie dopravnej a technickej vybavenosti regiónu, inžinierskych stavieb,
 • rozvoj cestovného ruchu,
 • aktivizáciu celého regiónu v rámci získavania domácich a zahraničných grantov, rozvíjaním cezhraničnej, nadregionálnej a medziregionálnej spolupráce,
 • zachovanie identity a rozvoj kultúry a starostlivosť o kultúrne dedičstvo regiónov a sídiel,
 • rozvoj pôdohospodárstva a rozvoj vidieka, rozvoj vidieckych oblastí a zvyšovanie kvality života na vidieku,
 • ochranu prírody, efektívne využívanie prírodných zdrojov regiónu a využívanie alternatívnych zdrojov energie,
 • rozvoj občianskej vybavenosti a rozvoj služieb v regióne,
 • rozvoj telesnej kultúry, športu a turistiky,
 • poskytovanie odborných konzultačných a informačných služieb, a to najmä poradenstva týkajúcich sa možností čerpania finančných prostriedkov zo Štrukturálnych fondov a iniciatív EÚ, ako aj z ďalších národných a nadnárodných zdrojov
 • mediálnu, edičnú, propagačnú a osvetovú činnosť vo vzťahu k regionálnemu rozvoju,
 • organizovanie odbornej školiacej činnosti, výcvikových kurzov, tréningov a kurzov v rámci regionálnej politiky a komplexného regionálneho rozvoja daného územia.

Kontakt


Mgr. Branislav Bernátek
Školská 31/22

95701 Bánovce nad Bebravou
+421 949 753165
info@brra.sk