Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru.

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2021/R/1 

Zameranie výzvy MŠVVaŠ SR v súlade so Zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade so Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou ako aj aktuálne platnými národnými a medzinárodnými dokumentmi v oblasti politiky mládeže a práce s mládežou vyhlasuje výzvu na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru.

Cieľ výzvy

Registrácia do zoznamu oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru.

Účel výzvy Výzva je zameraná na registráciu organizácií, ktoré uskutočňujú pravidelnú a systematickú prácu s mládežou nadregionálneho charakteru. Prispievajú tak k rozvoju mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou ako aj napĺňaniu štátnej politiky v oblasti mládeže. Tieto organizácie sú zriadené ako občianske združenia a s mládežou pracujú na členskom princípe, resp. na princípe registrovaných účastníkov programov.

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou aktivít sú:

 1. mladí ľudia do 30 rokov, prioritne vo veku 13 až 18 rokov, mládež s nedostatkom príležitostí a neorganizovaná mládež,
 2. mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a koordinátori práce s mládežou,
 3. zástupcovia subjektov aktívne zapojených do tvorby a implementácie mládežníckej politiky na regionálnej alebo národnej úrovni,
 4. široká verejnosť – účastníci informačných aktivít.

Oprávnené aktivity

a) pravidelne sa opakujúce aktivity pre mládež;
b) pobytové podujatia pre mládež (t.j. viacdňové podujatia);
c) jednorazové podujatia pre mládež;
d) dobrovoľnícke aktivity mládeže;
e) vzdelávacie aktivity pre členov resp. registrovaných účastníkov programov oprávneného žiadateľa;
f) vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich a mladých vedúcich;
g) informačné kampane a iné podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti verejnosti o aktivitách, prioritách alebo záujmoch oprávneného žiadateľa;
h) publikačná činnosť;
i) organizačné, administratívne a iné činnosti súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami;
j) iné aktivity, ktoré priamo súvisia s cieľmi tematickej oblasti.

Oprávnený žiadateľ

Občianske združenie založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Základné hodnoty dotačného programu

Organizácia, ktorá sa chce stať oprávneným žiadateľom o dotáciu sa musí hlásiť a spĺňať základné hodnoty dotačného programu, ktorými sú:

 1. Hodnoty organizácie sú postavené na dodržiavaní základných ľudských práv a práca s mládežou prebieha v duchu inklúzie, rôznorodosti a rovnosti.
 2. Programy, aktivity alebo služby organizácie sú otvorené pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na národnosť, etnicitu, náboženské vyznanie, politickú orientáciu, rodovú identitu, sexuálnu orientáciu či sociálne a triedne postavenie.
 3. Organizácia vedie mladých ľudí ku vzájomnej tolerancii, uznaniu a participácii, odmieta násilie, neznášanlivosť a extrémizmus.
 4. Organizácia odmieta odkaz totalitných režimov a ideológií, násilie, diskrimináciu a neznášanlivosť.

Dátum zverejnenia výzvy 10.12.2021

Dátum uzatvorenia výzvy 18.1.2022

Výzvy EŠIF
Európske štrukturálne a investičné fondy

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vyhlasuje výzvu o dotáciu v rámci dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru.

CELOROČNÁ ČINNOSŤ/2021/R/1 

Zameranie výzvy MŠVVaŠ SR v súlade so Zákonom č. 282/2008 Z. z. o podpore práce s mládežou a o zmene a doplnení zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade so Smernicou č. 48/2021 o dotáciách v oblasti práce s mládežou ako aj aktuálne platnými národnými a medzinárodnými dokumentmi v oblasti politiky mládeže a práce s mládežou vyhlasuje výzvu na registráciu do zoznamu oprávnených žiadateľov o dotáciu v rámci Dotačnej schémy na podporu a rozvoj práce s mládežou v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru.

Cieľ výzvy

Registrácia do zoznamu oprávnených žiadateľov pre budúce posudzovanie žiadostí o dotáciu v tematickej oblasti Celoročná pravidelná a systematická práca s mládežou nadregionálneho charakteru.

Účel výzvy Výzva je zameraná na registráciu organizácií, ktoré uskutočňujú pravidelnú a systematickú prácu s mládežou nadregionálneho charakteru. Prispievajú tak k rozvoju mladých ľudí prostredníctvom neformálneho vzdelávania v práci s mládežou ako aj napĺňaniu štátnej politiky v oblasti mládeže. Tieto organizácie sú zriadené ako občianske združenia a s mládežou pracujú na členskom princípe, resp. na princípe registrovaných účastníkov programov.

Cieľové skupiny

Cieľovou skupinou aktivít sú:

 1. mladí ľudia do 30 rokov, prioritne vo veku 13 až 18 rokov, mládež s nedostatkom príležitostí a neorganizovaná mládež,
 2. mladí vedúci, mládežnícki vedúci, pracovníci s mládežou a koordinátori práce s mládežou,
 3. zástupcovia subjektov aktívne zapojených do tvorby a implementácie mládežníckej politiky na regionálnej alebo národnej úrovni,
 4. široká verejnosť – účastníci informačných aktivít.

Oprávnené aktivity

a) pravidelne sa opakujúce aktivity pre mládež;
b) pobytové podujatia pre mládež (t.j. viacdňové podujatia);
c) jednorazové podujatia pre mládež;
d) dobrovoľnícke aktivity mládeže;
e) vzdelávacie aktivity pre členov resp. registrovaných účastníkov programov oprávneného žiadateľa;
f) vzdelávacie aktivity pre pracovníkov s mládežou, mládežníckych vedúcich a mladých vedúcich;
g) informačné kampane a iné podujatia zamerané na zvýšenie informovanosti verejnosti o aktivitách, prioritách alebo záujmoch oprávneného žiadateľa;
h) publikačná činnosť;
i) organizačné, administratívne a iné činnosti súvisiace s vyššie uvedenými činnosťami;
j) iné aktivity, ktoré priamo súvisia s cieľmi tematickej oblasti.

Oprávnený žiadateľ

Občianske združenie založené v zmysle Zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov.

Základné hodnoty dotačného programu

Organizácia, ktorá sa chce stať oprávneným žiadateľom o dotáciu sa musí hlásiť a spĺňať základné hodnoty dotačného programu, ktorými sú:

 1. Hodnoty organizácie sú postavené na dodržiavaní základných ľudských práv a práca s mládežou prebieha v duchu inklúzie, rôznorodosti a rovnosti.
 2. Programy, aktivity alebo služby organizácie sú otvorené pre všetkých mladých ľudí bez ohľadu na národnosť, etnicitu, náboženské vyznanie, politickú orientáciu, rodovú identitu, sexuálnu orientáciu či sociálne a triedne postavenie.
 3. Organizácia vedie mladých ľudí ku vzájomnej tolerancii, uznaniu a participácii, odmieta násilie, neznášanlivosť a extrémizmus.
 4. Organizácia odmieta odkaz totalitných režimov a ideológií, násilie, diskrimináciu a neznášanlivosť.

Dátum zverejnenia výzvy 10.12.2021

Dátum uzatvorenia výzvy 18.1.2022