Dňa 24. 11. 2016 o 9:30 hod. bolo zvolané zasadnutie Valného zhromaždenia členov združenia MAS, ktoré sa konalo v miestnosti zasadačky MsÚ Bánovce nad Bebravou. Zasadnutie otvoril zástupca primátora mesta Bánovce nad Bebravou a následne odovzdal slovo koordinátorom MAS Bebrava. Úvodom stretnutia koordinátori MAS Bebrava informovali o priebehu a výsledkoch kontroly PPA na projekt 19.1 – Prípravná podpora. Ďalej informovali z Informačného semináru k výzve na predkladanie žiadostí o schválenie stratégie CLLD. Slova sa ujal aj Ing. Stanislav Dreisig ako spracovávateľ dotknutej úpravy, ktorú vykonal na základe poverenia Výkonným výborom a predsedom MAS Bebrava. Prítomný spracovaný predkladaný dodatok k Stratégií MAS Bebrava jednomyseľne odsúhlasili. Na záver stretnutia sa prerokovali a naplánovali ďalšie kroky.