Dňa 19.10.2015 sa v priestoroch zasadačky MsÚ uskutočnilo pracovné stretnutie so starostami členských obcí MAS Bebrava a zamestnancami MsÚ, ktorí v poslednom období, na základe inštrukcií od TRRA a koordinátorov MAS Bebrava, pracovali na analytickej časti stratégie MAS.

Táto náročná časť stratégie, ktorá zahŕňa zber údajov o všetkých obciach územia MAS Bebrava vznikla s veľkou pomocou zamestnancovu MsÚ, za čo im patrí veľká vďaka. Analýza obsahuje množstvo informácií z rôznych oblastí života občanov, ako sú:

– občianska a technická infraštruktúra a miestne služby,
– kultúra, historické a prírodné zdroje,
– oblasť podnikania, zamestnanosť,
– oblasť cestovného ruchu, poľnohospodárstva či životného prostredia,
– demografická situácia.

Zber údajov bude tento týždeň ukončený na 3 stretnutiach so zástupcami občanov, kde budú zozbierané posledné podnety a údaje, na základe ktorých sa následne vypracuje SWOT analýza územia MAS Bebrava a strategická časť projektu.

Mgr. Ondrej Kubala
Ing. Lukáš Studený