Výzva na spracovanie najlepších pedagogických a odborných skúseností (NOPS) v národnom projekte Profesijný rozvoj učiteľov (TEACHERS) – 2. kolo

NOPS sú výstupy tvorivej odbornej činnosti, ktoré v štruktúrovanej podobe opisujú najlepšie skúsenosti z riadiacich (manažérskych) procesov, výchovno-vzdelávacieho procesu a odborných činností v školách a školských zariadeniach. NOPS sú nástrojom a zároveň aj indikátorom profesijného rastu pedagogických a odborných zamestnancov.

V NOPS sú podrobne a štruktúrovane opísané vlastné skúsenosti spracovateľa vrátane stručného uvedenia teoretických východísk riešeného problému a opisu zvolených intervencií. Dôležitou súčasťou z hľadiska ďalšej využiteľnosti NOPS v praxi je reflexia spracovateľa, kvalitatívne alebo kvantitatívne vyhodnotenie praktickej skúsenosti, ktoré vyústi do návrhu na ich adaptáciu a realizáciu v prostredí iných škôl a školských zariadení.

Vyhlásenie výzvy: 22.03.2021
Uzavretie výzvy: 16.04.2021

Zameranie výzvy:

Výzva je zameraná na skúsenosti:

 • s dištančným vzdelávaním žiakov v období karanténnych opatrení s využitím rôznych foriem digitálnej podpory,
 • z vytvárania inkluzívnej kultúry školy, školského zariadenia, triedy, skupiny,
 • z rozvíjania funkčných gramotností, integrácie edukačných obsahov v rámci vzdelávacích oblastí,
 • z úspešného zavedenia inovácie a zrealizovaného projektu s dôrazom na riadenie procesov zmien v školách a školských zariadeniach,
 • zo zefektívnenia výchovno-vzdelávacieho procesu pedagogických zamestnancov a činností odborných zamestnancov, ktoré prispieva k zlepšovaniu edukačných výsledkov a rozvoju detí a žiakov,
 • s vytváraním podmienok a riadením aktivít profesijného rozvoja pedagogických a odborných zamestnancov v škole, školskom zariadení

Čo môže byť predmetom spracovania NOPS:

 • praktické autentické skúsenosti pedagogických zamestnancov (PZ) a odborných zamestnancov (OZ), ktoré patria do vymedzených tém a tematických zameraní jednotlivých kôl výziev,
 • pôvodné, doteraz nezverejnené a nepublikované najlepšie skúsenosti PZ a OZ,
 • najlepšie skúsenosti PZ a OZ z edukačnej praxe,
 • najlepšie skúsenosti vedúcich pedagogických (VPZ) a vedúcich odborných zamestnancov (VOZ) z riadiacej praxe opisujúce preukázané inovácie vo výchovno-vzdelávacom procese a projekty zmien zrealizované v školách a školských zariadeniach,
 • najlepšie skúsenosti zamerané na zvyšovanie úrovne riadenia a manažérskych činností, výsledkov výchovno-vzdelávacej činnosti, zavádzania inkluzívneho vzdelávania, vzdelávania v podmienkach karanténnych opatrení v školách, rozvíjania funkčných gramotností, transverzálnych kompetencií žiakov, aplikácie medzipredmetových tém a pod.

Kto sa môže prihlásiť do výzvy:

Spracovať NOPS môžu vedúci pedagogickí zamestnanci, vedúci odborní zamestnanci, pedagogickí zamestnanci a odborní zamestnanci podľa § 2 ods. 2 a 3 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Ako sa prihlásiť do výzvy:

 1. Stiahnite si a vyplňte prihlášku, ktorá je prílohou tejto výzvy.
 2. Vyplnenú prihlášku zašlite na e-mailovú adresu nops@mpc-edu.sk do 16. 04. 2021.
 3. Odborný konzultant Vás vyzve na prerokovanie Vášho návrhu NOPS.
 4. Ostatné činnosti budú realizované podľa harmonogramu pre 2. kolo výzvy.

Posúdenie prihlášok – do 07. 05. 2021
Uzatvorenie pracovných zmlúv – od 10. 05. 2021 do 28. 05. 2021
Spracovanie NOPS a zapracovanie pripomienok hodnotiteľa – od 01. 06. 2021 do 28. 06. 2021

Prihláška na spracovanie NOPS: Prihláška NOPS 2_kolo_final
Kritéria na posúdenie prihlášky: Kriteria na posudenie prihlasky NOPS 2_kolo_final
Zasielanie prihlášok na: nops@mpc-edu.sk

 

Použité zdroje: https://mpc-edu.sk/sk/project/teachers/najlepsie-pedagogicke-a-odborne-skusenosti