Poskytovanie dotácií

Vážení žiadatelia,

dovoľujeme si Vás upozorniť, že na základe zákona č. 417/2020 Z. z, ktorým sa s účinnosťou od 1.1.2021 mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, že podávanie žiadostí o dotáciu na podporu rovnosti žien a mužov a rovnosti príležitostí, dotáciu na podporu plnenia funkcií rodiny a dotáciu na podporu dobrovoľníckej činnosti na rok 2021 je možné do 28. februára 2021 prostredníctvom informačného systému. Podávanie žiadostí si vyžaduje predchádzajúce registrovanie do informačného systému /ak žiadateľ nie je zatiaľ zaregistrovaný/. Po potvrdení registrácie bude nasledovať zadanie žiadosti do informačného systému zo strany žiadateľa. Postup podávania žiadostí je detailnejšie popísaný v časti Všeobecné informácie.

 

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo“) poskytuje dotácie na podporu rozvoja sociálnej oblasti a rodovej rovnosti na základe zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti ministerstva v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o dotáciách“).

Dotácie, ktoré poskytuje priamo ministerstvo:

 

Dotácie, ktoré poskytujú úrady práce, sociálnych vecí a rodiny:

V prípade záujmu o poskytnutie dotácie, ktoré sa poskytujú prostredníctvom úradov práce, sociálnych vecí a rodiny, odporúčame obrátiť sa priamo na miestny príslušný úrad práce, sociálnych vecí a rodiny. Informácie uvedené na tejto stránke sa vzťahujú iba na dotácie poskytované priamo ministerstvom.

Vzor čestného vyhlásenia: cestne-vyhlasenie-priloha-k-ziadosti